strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
°Archiwum
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Aktualności»
Komunikat

W DNIACH 26 – 27 WRZEŚNIA 2013

SPRAWY DOTYCZĄCE USC

I EWIDENCJI LUDNOŚCI

ZAŁATWIANE BĘDĄ W OGRANICZONYM

ZAKRESIE - WYJAZD PRACOWNIKA

NA SZKOLENIE

Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Do Urzędu Gminy wpłynęło 98 wniosków. Świadczenia  pomocy o charakterze socjalnym niezależne są od typu i rodzaju szkoły oraz od wyników w nauce. Podstawowym kryterium przyznawania pomocy jest dochód netto na osobę w rodzinie ucznia, który nie może przekroczyć kwoty 456 zł.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu:
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin najuboższych;
 • stworzenie możliwości równego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności;
 • zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji na wyższym poziomie;
 • upowszechnianie wykształcenia średniego;
pokonanie sporadycznych sytuacji kryzysowych wynikających ze zdarzeń losowych.
Celem tej pomocy jest również stworzenie instrumentów przeciwdziałania segregacji uczniów w szkołach ze względu na ich sytuację materialną, dlatego w ramach pomocy dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostają podręczniki szkolne, czy posiłki w stołówce. Dzięki tego rodzaju działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Łódź, dnia 18 września 2013 r.


KOMUNIKAT

Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących

przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego.


Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie pomiędzy 9 i 13 października 2013 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienia obejmą cały teren województwa łódzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów z samolotów doustnej szczepionki zatopionej we wnętrzu przynęty-mieszance pokarmowej w kształcie kostek, koloru zielono-brunatnego, o wymiarach 4 cm x 4 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym, w ilości 20 dawek na 1 km 2. Zwracam się do Państwa z prośbą o pozostawienie szczepionki w miejscu wyłożenia, jak również informuję, że szczepionka nie może być konsumowana przez ludzi.

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

Przypominam o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć, w miarę  możliwości, przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez ich rodziców bądź opiekunów.


 

Łódzki Wojewódzki

Lekarz Weterynarii

Roman Owecki

Zawiadomienie XXIX Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie


Przewodniczący Rady Gminy Ręczno zawiadamia, że XXIX Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 26 września 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:
 
 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji .
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
 7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 r.
 8. Bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy – informacja policji.
 9. Podjęcie uchwał:
  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018;
  - w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok;
  - w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bąkowej Górze;
  - w sprawie ustalenia terminu płatności dla inkasentów;
  - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi Stobnica Dolna”, zgłoszonego do współfinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”;
  - w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Ręczno;
  - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik;
  - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ręczno;
  - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora PZSG w Ręcznie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady

 

/-/ Mirosław Zawada


Oddali krew, zapisali się do Banku Dawców Szpiku

W niedzielę 01 września 2013 r. w budynku GOK w Ręcznie odbyła się kolejna akcja honorowego oddawania krwi. Tego dnia także każdy chętny miał też możliwość zapisania się do Banku Dawców Szpiku.  Spośród 36 zarejestrowanych krew oddały 23 osoby co dało ponad 10 litrów krwi, a do Banku Dawców Szpiku przystąpiło 12 osób. Na każdą osobę, która wzięła udział w akcji czekały prezenty ufundowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Piotrkowie Tryb. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i zapraszają na kolejną akcje już w grudniu. Podziękowania należą się także Urzędowi Gminy w Ręcznie za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń GOK, a także Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie za pomoc w organizacji.


Przebudowa drogi gminnej

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 110318E Ręczno - Łęki Królewskie. Długość modernizowanej drogi wynosi 930 m. Głównym celem przebudowy jest ułatwienie dostępu rolnikom do pól uprawnych położonych w obrębie drogi oraz poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy. Obecnie realizowany jest I etap inwestycji polegający na wykonaniu podbudowy tłuczniowej. Gmina Ręczno uzyskała dotację na realizację inwestycji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w wysokości 29 950 zł. Koszt zadania 160 612,24 zł.


Kolejna akcja honorowego oddawania krwi
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 (Jan Paweł II)


Już 1 września odbędzie się kolejna akcja honorowego oddawania krwi w Ręcznie. Ale to nie wszystko. Tylko w tym dniu każdy chętny, który ukończył 18 rok życia będzie mógł zapisać się do Banku Dawców Szpiku.
Akcja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie w godzinach od 10:00 do 13:00
To nie boli a może komuś uratować życie.
PROCEDURA POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA SZPIKU
1. Pobranie 10 ml krwi od osoby, która rejestruje się jako kandydat na dawcę szpiku w rejestrze dawców.
2. Z pobranej próbki krwi wykonywane są badania antygenów zgodności tkankowej HLA.
3. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadzane są do komputerowej bazy danych i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są dostępne w trakcie poszukiwania dawcy dla dowolnego chorego na świecie.
4. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę, jest on proszony o oddanie kolejnych 10 ml krwi do dalszych badań HLA i 10 ml do badań wirusologicznych....
Pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego!

Organizatorzy Akcji:
HDK – PCK w Ręcznie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
 i Krwiolecznictwa w Łodzi
Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie
Zwrot podatku akcyzowego -ostatnie dni

Trwa przyjmowanie wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, dlatego każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien do 31 sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta (pokój nr 6 Urząd Gminy Ręczno), wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r. Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych, stawka zwrotu podatku na 1 litr zakupionego oleju w 2013 roku wynosi 0,95 zł. Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2013 r. w kasie Urzędu Gminy Ręczno lub przelewem na rachunek bankowy podany na wniosku.


 


 

Plac zabaw dla dzieci

Plac zabaw dla dzieci

 

Zakończyły się prace budowlane na terenie Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Ręcznie, dzięki którym powstał plac zabaw dla dzieci. Inwestycja realizowana została w ramach ministerialnego programu Radosna Szkoła, którego założeniem jest urządzenie szkolnego placu zabaw, mającego umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Plac zabaw został przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych.

Gmina Ręczno przygotowuje dokumentację odbiorową i niedługo kolorowy plac zabaw zostanie udostępniony użytkownikom.

Punkt przedszkolny

Dzisiaj przedszkolaki z terenu Gminy Ręczno rozpoczęły zajęcia w punkcie przedszkolnym, który powstał w wyniku przeprowadzonych prac adaptacyjnych w Publicznym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Ręcznie. Oficjalnego otwarcia przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Piotr Łysoń razem z przedstawicielami najmłodszych. Prace remontowo – budowlane rozpoczęły się na początku lipca i trwały do pierwszych dni sierpnia. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji, zezwalającej na użytkowanie pomieszczeń dzieci rozpoczęły naukę w kolorowych salach.

 

Wspólny Dom

Dobiegły końca prace w ramach inwestycji pn. REMONT SALI "WSPÓLNY DOM" PEŁNIĄCEJ FUNKCJE KULTULARNE. Budynek wyremontowany został na potrzeby związane ze wzrostem integracji społecznej oraz aktywizowaniem społeczności lokalnej poprzez stworzenie infrastruktury publicznej z przeznaczeniem na działalność kulturową. Gmina Ręczno uzyskała pomoc finansową na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Działania realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, do której należy Gmina.

93 rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia 2013 r. w 93 rocznicę Bitwy Warszawskiej
czyli Cudu nad Wisłą. W tym dniu władze samorządowe Gminy Ręczno złożyły
kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy
walczących o niepodległość Ojczyzny. 

 


Ogłoszenie
  Ogłoszenie

1 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie, 
odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi.  W tym dniu także  każdy chętny, który ukończył 18 rok życia będzie mógł zapisać się

do Banku Dawców Szpiku.


Rejestracja w Banku Dawców Szpiku zajmuje tylko chwilę.
Należy jedynie wypełnić krótką ankietę i oddać niewielką ilość krwi (10ml) do badania.
 Osoba rejestrowana nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.


Zapisy chętnych do Banku Dawców Szpiku przyjmujemy do

10 sierpnia w Bibliotece w Ręcznie
osobiście, bądź pod numerem tel.
 44 781-32-14

Dla wszystkich, którzy wezmą udział w akcji organizatorzy przewidzieli filiżankę kawy i coś słodkiego na wzmocnienie oraz drobne upominki.
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Ręcznie odbyły się 21 lipca na boisku Ośrodka Sportowo – Szkoleniowego w Ręcznie. W zawodach uczestniczyły trzy jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej z terenu gminy: OSP Stobnica, którą reprezentowały dwie drużyny, drużyna OSP Ręczno oraz drużyna OSP Bąkowa Góra. Po rozegranych konkurencjach, tj. ćwiczeń bojowych i sztafety pożarniczej, klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

- 1 miejsce – drużyna OSP Stobnica, w składzie której byli strażacy młodsi stażem,

 

- 2 miejsce również drużyna OSP Stobnica – strażacy starsi stażem,

 

- 3 miejsce – OSP Ręczno.

 

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i bony o wartości odpowiednio: 700 zł, 500 zł, 300 zł.

 

Strażacy z OSP Bąkowa Góra otrzymali dyplom za udział w zawodach.

Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania BUD -UJ Razem
 
Zawody Sportowo - Pożarnicze

Zaproszenie


Zarząd Oddziału Gminnego

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ręcznie

zaprasza

na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Zawody odbędą się dnia 21 lipca 2013 r. od godz. 15:00 na stadionie Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego LZS w Ręcznie, ul. Piotrkowska 16.

Zwycięzca będzie reprezentował gminę Ręczno na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Piotrkowie Tryb.


Prezes ZOG ZOSP RP w Ręcznie

/-/ Jerzy Ożarek 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) § 13 ust. 5 Statutu Gminy Ręczno będącego załącznikiem do Uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Ręczno z dnia 21 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 158, poz.1553).

 

Zawiadamiam, że XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 15 lipca 2013 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali USC Urzędu Gminy w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał:
- w sprawie zmiany budżetu gminy Ręczno na 2013 r.
4.Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

/-/ Mirosław Zawada

 


Informacja na temat nowej organizacji udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Informacja na temat nowej organizacji udzielania świadczeń

w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

Starosta Powiatu Piotrkowskiego informuje, że w wyniku działań podjętych m.in. przez Konwent Starostów, w pracach którego uczestniczy starosta powiatu Stanisław Cubała, Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził nową rejonizację w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej (PZOZ) w Piotrkowie Trybunalskim, uczestniczył w nowym konkursie ofert na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Postępowanie konkursowe zostało rozstrzygnięte na korzyść (PZOZ). Umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawarta została na okres od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.

 

Świadczenia lekarsko-pielęgniarskie w ramach tejże opieki realizowane będą w poradni przy ul. Roosevelta 3 (wejście od ul. Próchnika; tel.: 44 645 11 72, 667 777 519 ), codziennie od 18:00 do 8:00 dnia następnego. Natomiast w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 danego dnia do 800 dnia następnego (tj. 24 godz.).

 

Obszar objęty opieką obejmuje ponad 150 000 mieszkańców, tj. miasto Piotrków Tryb. oraz gminy powiatu piotrkowskiego (w tym gminy: Gorzkowice i Aleksandrów).

Spotkanie z najlepszymi uczniami

Spotkanie z najlepszymi uczniami

24 czerwca odbyło się spotkanie Wójta Gminy – Piotra Łysonia z najlepszymi uczniami – absolwentkami Gimnazjum Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego im. Piotra Szymanka w Ręcznie. Uczennice przybyły na spotkanie w towarzystwie dyrektora szkoły i wychowawców. W gronie wyróżnionych znalazły się uczennice kończące w tym roku naukę w gimnazjum z najwyższymi średnimi ocen:

 • Patrycja Migocka,

 • Maja Krasoń,

 • Lidia Wach,

 • Patrycja Wilczyńska,

 • Ewelina Stańczak.

Wójt Gminy wyróżnił najlepsze uczennice upominkami i wręczył im pamiątkowe dyplomy.

W spotkaniu z absolwentkami uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy – Mirosław Zawada, Sekretarz i Skarbnik Gminy. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.


XXVII Sesja Rady Gminy
XXVII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 10.00  w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej od początku 2013 r.
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
9. Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji na 2013 r.
10. Akcja letnia 2013, wyjazdowe formy wypoczynku i w miejscu zamieszkania.
11. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.;
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy;
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2013 rok;
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy;
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik;
 • w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców;
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 
12.  Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady
                                                                                                                    /-/ Mirosław Zawada
Zagospodarowanie budynku

Wójt Gminy Ręczno oczekuje na propozycje zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej im.Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze, usytuowanego na działce o nr 254, pow.1,50 ha stanowiącej własność Gminy Ręczno.

Dane techniczne budynku:

 • powierzchnia zabudowy – 612 m2

 • kubatura - 4039 m3

 • powierzania użytkowa - 695 m2

 • powierzchnia działki pod budynkiem – ok.0,60 ha

Budynek wyposażony jest w co, wodę, energię elektryczną. Na działce znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków typu "Nebraska M 7".

W budynku zamieszkuje lokator, zajmuje mieszkanie o pow. 84,60 m2 (oddzielne wejście).

Propozycje proszę składać do Urzędu Gminy Ręczno, 97-510 Ręczno, ul.Piotrkowska 5, bądź pocztą elektoniczną - sekretarz@reczno.pl

Ogłoszenie
OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego im. Piotra Szymanka w Ręcznie informuje, że w dniach od 03.06.2013r. do 28.06.2013r. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie dzieci
z rocznika 2009 i 2010 do Punktu Przedszkolnego
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka w Ręcznie.


Dyrektor Zespołu Szkół
Józef Korpas

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka
wszystkim dzieciom życzę spełnienia marzeń pod poduchą,
namnożenia się pieniążków w porcelanowej śwince
i pięknego słonka.
Żeby wasze serduszka były zawsze gorące a uśmiech radosny.

      Wójt Gminy                     
Piotr Łysoń
 
                  
   
                   

XXVI Sesja Rady Gminy Ręczno
Zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 3 czerwca 2013 r. (poniedziałek)  o godz. 10.00  w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między
sesjami.
7. Bezpieczeństwo ppoż. i działalność jednostek OSP na terenie gminy.
8. Podjęcie uchwał:
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Remont sali „Wspólny Dom” pełniący funkcje kulturalne”;
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2018;
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.  
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Zawada
Dzien Matki
                                                    Kochane Mamy!

Dajecie nam ciepło i serce, ocieracie łzy.
Jesteście dla nas całym światem.
Dziękujemy Wam za życie, za uśmiech, za bajki,
za tkliwe słowa, za miłość, która pozostanie światłem
na całe życie.
Dla jednych to dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.
Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności dla wszystkich Mam

                                                          życzy

                                                Wójt Gminy Ręczno
                                                      Piotr Łysoń
Zmiany z sprawach meldunkowych
Zmiany w sprawach meldunkowych!!

Wójt  Gminy Ręczno uprzejmie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła   w życie ustawa  z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego .
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym możemy załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. Mianowicie wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu.

Zatem nie musimy najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie,w którym będziemy dokonywać meldunku. Ponadto przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz nie przedkładamy wojskowego dokumentu osobistego.

Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.
Zmianie uległ termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni.
Wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika. Ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Od 1 stycznia 2013 roku znika obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
Uległ wydłużeniu okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.
Nie ma, także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

WÓJT GMINY
/-/ Piotr Łysoń 
Informacja

Wójt Gminy Ręczno informuje, że w dniu 22 maja 2013 roku

w godzinach od 11.00 do 14.00

sprawy w urzędzie będą załatwiane w ograniczonym zakresie

ze względu na udział pracowników

w uroczystości otwarcia i poświęcenia kompleksu boisk

"Orlik 2012"

Zaproszenie
 
Turniej o Puchar Wójta Gminy

Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Ręczno odbył się w niedzielę 12 maja. Zawody rozgrywane były w hali sportowej Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Ręcznie. Uczestniczyło w nich sześć drużyn reprezentujących miejscowości z tereny gminy Ręczno tj. drużyna z Kolonii Ręczno, dwie drużyny z Ręczna, drużyna z Łęgu Ręczyńskiego, drużyna ze Stobnicy oraz reprezentacja Gimnazjum z Ręczna. Puchar Wójta zdobyła jedna z drużyn z Ręczna, drugie miejsce przypadło Kolonii Ręczno, a trzecie Stobnicy. Rozgrywki wywołały dużo emocji wśród zawodników jak i kibiców. Cieszy fakt, że w turnieju uczestniczyły zarówno osoby młode jak i starsze.

Uroczystość Rocznicowa

W sobotę 11 maja 2013 roku w Bąkowej Górze Wójt Gminy Ręczno wziął udział w obchodach 67 rocznicy zamordowania przez UB w Radomsku i ukrytych w Bąkowej Górze12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość została zorganizowana przez Ogólnopolski Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego przy udziale Gminy Ręczno. W obchodach rocznicowych uczestniczyli również kombatanci wojenni, harcerze, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych i zaproszeni goście.

Przedstawienie „Trzy świnki”

Przedstawienie „Trzy świnki”

Były sobie świnki trzy i wilk co był bardzo zły.

W kolorowych gatkach chodził, za świnkami nosem wodził.

A czy wilkowi udało się złapać świnki?

Tego dowiedziały się najmłodsze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stobnicy i Publicznego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie podczas przedstawienia „Trzy świnki”.

Przedstawienie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie w ramach Tygodnia Bibliotek 2013.

Kolorowa sceneria, wesoła muzyka i gra aktorów Studia Małych Form Teatralnych ART-RE zachęciły dzieci do wspólnej zabawy i aktywnego uczestnictwa w spektaklu.

Zaproszenie

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY

KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO

ZARZĄD GŁÓWNY

ma zaszczyt zaprosić

Mieszkańców Gminy Ręczno na uroczystość 67 rocznicy zamordowania

przez UB 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,

która odbędzie się 11 maja 2013 roku w Bąkowej Górze.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.30 – Zbiórka uczestników uroczystości przed bramą cmentarną w Bąkowej Górze

10.45 – Uroczyste wprowadzenie sztandarów, delegacji i zaproszonych gości na cmentarz

11.00 – Msza Św. w intencji zamordowanych żołnierzy KWP

12.10 – Złożenie kwiatów na grobie zamordowanych

12.30 – Spotkanie uczestników na terenie byłej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy KWP

13.00 – Wystąpienie przedstawicieli Związku Żołnieży KWP

Do godz. 10.30 i po zakończeniu uroczystości delegacje mogą dojechać do lasu pod pomnik zamordowanych w celu oddania czci poległym i pomordowanym Żołnierzom KWP.
Po zakończeniu części oficjalnej poczęstunek żołnierską grochówką.

Informacja Zespółu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
Szanowni Państwo,
 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od ponad 20 lat zajmuje się wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tych działań wydajemy liczne publikacje oraz  organizujemy m.in. warsztaty, szkolenia i konferencje.  Tradycyjnie w maju zapraszamy na Krajową  Pielgrzymkę  Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Wzorem lat ubiegłych w dn. 25-26 maja br. organizujemy równolegle debatę środowisk wiejskich pn. „Wiejska Polska” pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Konferencja będzie poświęcona podsumowaniu minionego okresu finansowania, ale przede wszystkim będzie traktować o nowym okresie wsparcia z UE na obszarach wiejskich.
 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tych  wydarzeniach  wraz z sołtysami z Waszej gminy. W załączeniu przesyłamy program konferencji oraz pielgrzymki. Uprzejmie prosimy o powiadomienie zainteresowanych sołtysów i innych liderów wiejskich o w/w wydarzeniach. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 6  maja  br. Zgłoszone w ten sposób osoby otrzymają imienne karty wstępu umożliwiające wzięcie udziału w konferencji.
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Ewą Kamińską (tel. 797-901-111, e-mail: e.kaminska@kss.org.pl). 
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej www.kss.org.pl   
 
 Program_Pielgrzymka.pdf
Remont sali przy Urzędzie Gminy – Wspólny Dom

Remont sali przy Urzędzie Gminy – Wspólny Dom

Rozpoczęły się roboty budowlane budynku przy Urzędzie Gminy Ręczno w ramach inwestycji pod nazwą „Remont sali przy Urzędzie Gminy - Wspólny Dom ”. Prace remontowe obejmują swoim zakresem m.in. wykonanie pokryć oraz konstrukcji dachowych, roboty murowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty ciesielskie konstrukcji sceny, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje sanitarne, instalacje wodociągowe instalacje elektryczne.

Remontowany budynek został wybudowany przez miejscowe społeczeństwo w latach sześćdziesiątych. Po remoncie budynek będzie służył społeczeństwu na potrzeby związane ze wzrostem integracji społecznej oraz aktywizowaniem społeczności lokalnej poprzez stworzenie infrastruktury publicznej z przeznaczeniem na działalność kulturową.

Gmina Ręczno uzyskała pomoc finansową na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Działania realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, do której należy Gmina Ręczno.

Zenrania wiejskie

Zebrania Wiejskie

Wójt Gminy Ręczno na podstawie statutów sołectw poleca zwołać Zebrania Wiejskie zgodnie z poniższym harmonogramem, z proponowanym projektem obrad:

 1. Omówienie systemu utrzymania czystości i porządku w gminie w tym nowych zasad odbioru odpadów komunalnych, ich segregacji,

 2. Sprawy bieżące dotyczące gminy.

 

HARMONOGRAM

zebrań wiejskich w 2013 r.

L.p

Miejscowość

Data

Godzina

Obsługujący


1

Dęba - u sołtysa

16.04.2013 r.

18.00

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski, B.Przewoźnik

2

Bąkowa Góra

budynek po byłej szkole podstawowej

17.04.2013 r.

18.00

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski, A.Patek

3

Będzyn

u sołtysa

18.04.2013 r.

17.00

Wójt Gminy, D.Chablewski, A.Kobędza

4

Zbyłowice

u sołtysa

18.04.2013 r.

18.30

Wójt Gminy, D.Chablewski, A.Kobędza

5

Majkowice

sala OSP

19.04.2013 r.

18.00

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski

6

Kolonia Ręczno, Łęki Królewskie

budynek po byłym przedszkolu

22.04.2013 r.

18.00

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski, B.Stępień

7

Nowiniki

u sołtysa

23.04.2013 r.

17.00

Wójt Gminy, D.Chablewski, M.Żak

8

Łęg Ręczyński

u sołtysa

23.04.2013 r.

18.30

Wójt Gminy, D.Chablewski, B.Korpas


9

Wielkopole

u sołtysa

24.04.2013 r.

16.00

Wójt Gminy, D.Chablewski, I.Tręda

10

Paskrzyn

sala OSP

24.04.2013 r.

17.30

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski, A.Moneta

11

Stobnica Piła

sala OSP

26.04.2013 r.

17.00

Wójt Gminy, D.Chablewski, E.Krawczyk

12

Stobnica

szkoła

26.04.2013 r.

18.30

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski, B.Gołygowska

13

Ręczno

sala GOK

29.04.2013 r.

18.00

Wójt Gminy, M. Lesiakowska, B.Jarosińska, D.Chablewski, Z.Karlińska

Wójt Gminy
Piotr ŁysońXXV Sesja Rady Gminy
Ręczno, dnia 15.04.2013 r.

                                                                                  
XXV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00  w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu GKRPA za 2012 r.
8. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez GOPS w Ręcznie za 2012 r.
9. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej.
10. Sprawozdanie z wykonanych zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną za 2012 r.
11. Podjęcie uchwał:
- w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie Gminy Ręczno;
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Piotra Szymanka wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego im. Piotra Szymanka w Ręcznie;
- w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy szkolnego zatrudnionego w publicznych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ręczno;
- zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ręczno;
- w sprawie wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Ręczno;
- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ręczno;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie;
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok;
- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobnicy-Pile. 
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Mirosław Zawada
Spotkanie LGD BUD-UJ RAZEM

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

BUD-UJ RAZEM”

Serdecznie zaprasza

wszystkich mieszkańców gminy RĘCZNO

na spotkanie aktywizujące pn.

Produkty regionalne i tradycyjne ważnym źródłem dochodu i rozwoju producentów

które odbędzie się 10 kwietnia 2013 r.

o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie

Spotkanie aktywizujące ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR oraz mobilizowanie ich do podjęcia działań zmieniających ich życie na lepsze. Tematyka spotkań to produkty lokalne i regionalne, a także formalności związane z zarejestrowaniem takich produktów oraz ich promocją. Poprzez organizację tego typu spotkań pragniemy wesprzeć społeczność lokalną w działaniach zmierzających do osiągnięcia postawionych celów.

Program spotkania aktywizującego:

1. Omówienie rynku żywności naturalnej w Europie i w Polsce

2. Omówienie „Systemu Kulinarnego Dziedzictwa”

3. Omówienie znaku „Jakość, Tradycja”

4. Omówienie Systemu Oznaczeń Europejskich

5. Omówienie Rolnictwa Ekologicznego

6. Omówienie Strategii Marketingowej wykorzystującej potencjał dziedzictwa kulinarnego w kreowaniu Marki Miejsca.

 

Adresatami spotkania są mieszkańcy gminy Ręczno.

Informacje nt. spotkania można uzyskać w Centrum Informacji w Czarnocinie ul. J. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin lub pod nr telefonu: 512-823-620


Informacja - zmiany w gospodarce odpadami
 

Ważne zmiany w gospodarce odpadami


Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.

Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „ opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez rade gminy podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni zapłacą mniej!

Co to oznacza dla statystycznego mieszkańca gminy?

Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, który opróżni śmietnik , a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.
Jeśli mieszkaniec selekcjonuje odpady, to – z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem w wielu miejscach kraju.

Przepisy i harmonogram wdrażania

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).
Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 był rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina.Cel zmiany ustawy:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,

 • stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,

 • łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,

 • informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,

 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,

 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

Jak będą wyliczane stawki opłat?

Rada gminy zadecydowała jak często i w jaki sposób będziemy płacić za wywóz odpadów. Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec gminy Ręczno zapłaci 7,00 miesięcznie za odbiór odpadów nieposegregowanych. Niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszącą 4,00  miesięcznie od mieszkańca zapłacą osoby, które zadeklarują, że będą odpady segregować. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy,działki letniskowe) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki za pojemnik.

Niższe opłaty
Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto segregować odpady.

Umowy na odbieranie odpadów komunalnych

Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie do lipca 2013 r. dokona za mieszkańców firma z którą była zawarta umowa.

Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Obowiązki Gminy

Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Firma , która będzie odbierała i zagospodarowywała odpady na terenie gminy zostanie wybrana w drodze przetargu.

Od 1 lipca 2013 r. wyłoniona w przetargu firma zacznie odbierać od mieszkańców odpady. Gmina utworzy punkt selektywnego zbierania odpadów.

XXIV Sesja Rady Gminy

Zawiadomienie


XXIV Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 marca 2013 r. (środa) o godz. 10.00  w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7  z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.
7. Analiza wpływów do budżetu za wodę i ścieki oraz łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.
8. Sprawozdanie z realizacji projektu „Bezpieczna Rodzina”.
9. Sprawozdanie z realizacji uchwały ws. programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
10. Sprawozdanie z realizacji uchwały ws. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ręczno lub jej jednostkom podległym a także wskazanie organów do tego uprawnionych oraz ustalenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

11. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie Gminy Ręczno;
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
 • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015;
 • w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018;
 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok; 
 • w sprawie dotacji dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Tryb.;
 • w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Piotrkowskiego.

12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy
Mirosław Zawada

Dzień Kobiet

8 marca w Urzędzie Gminy Ręczno odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki kół gospodyń, sołtyski, radna gminy, radna powiatu i przedstawicielki innych organizacji działających na terenie gminy oraz pracownice urzędu.

Każda z Pań obdarowana została tulipanem, które wręczali składając życzenia Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń i Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zawada.


LGD BU-DUJ RAZEM - szkolenie
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

ZAPRASZA

wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w szkoleniu z zakresu


Zarządzanie i realizacja projektu w ramach działania Małe projekty


które odbędzie się 19 marca 2013r.

o godz. 09.00

w

Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie


Informacje nt. szkolenia można uzyskać w Centrum Informacji w Czarnocinie
pod nr telefonu:
516-963-991, 512-823-620

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ - FORMULARZ DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.buduj.eu

 

Celem szkolenia jest przygotowanie potencjalnych beneficjentów do prawidłowej realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania „małe projekty”;

Zaprezentowane zostaną następujące tematy:


- fundusze UE -podstawowe pojęcia i definicje ,legislacja krajowa i UE

- „Małe projekty „ –zakres tematyczny , procedury wdrażania i realizacji

Przykłady zrealizowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE ( Polska , Niemcy , Włochy )

- zarządzanie projektami – „metodą 3 kroków”( planowanie , realizacja , trwałość projektu

- wniosek o płatność – elementy wniosku , rozliczenia finansowe ,niezbędne załączniki

- najczęściej popełniane błędy przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

- warsztat tematyczny przykładowe wypełnienie wniosku

Zgłoszenia oraz informację o uczestniku przyjmowane będą do dnia 15.03.2013 r. na adres mail: ci@buduj.eu

Informacji w sprawie rekrutacji udziela:

Mariola Kozub- konsultant, tel. 512-823-620

 Formularz zgłoszeniowy
Spotkanie z sołtysami

Dnia 25 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Ręczno Piotra Łysonia z sołtysami. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zawada. Głównym tematem obrad było wprowadzenie w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a szczególnie pobieranie opłat za odbiór odpadów w drodze inkasa. Wójt zaproponował sołtysom zbieranie opłat od mieszkańców raz na dwa miesiące, sołtysi wyrazili zgodę. Dyskutowano nad funduszem sołeckim, poruszany był problem wałęsających się bezpańskich psów i inne bieżące sprawy.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Zawiadamiam, że XXIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 lutego 2013 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między

sesjami.

 1. Informacja o realizowanych zadaniach przez GKRPA.

 2. Informacja na temat projektu planu ochrony dla leżącego w granicach administracyjnych gminy Ręczno rezerwatu przyrody „Jawora”.

 3. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych w gminie Ręczno.

 4. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.;

 • w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ręczno na lata 2013-2018;

 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ręczno;

 • w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa;

 • w sprawie częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ręczno w 2013 roku;

 • w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2014 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki;

 • w sprawie określenia regulaminu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Publicznym Zespole Szkolno – Gimnazjalnym im. Piotra Szymanka w Ręcznie;

 • w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Jawora”;

 • w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013 –2018;

 • w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                     /-/ Mirosław Zawada

Kolorowy Świat

 „Kolorowy Świat”

Wesołe zwierzaczki, Królewny i Królewicze, Pszczółki, Biedroneczki, Kowboje, Duszki i Czarownice zawitały po raz kolejny do Biblioteki w Ręcznie z okazji Balu Karnawałowego, który odbył się 10 lutego 2013roku.

Bal oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń wraz z Sekretarz Gminy Marią Lesiakowską i Dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie Małgorzatą Woźnica.

Zaproszeni goście podarowali uczestnikom Balu słodycze.

W balu uczestniczyło 40 dzieci wraz z rodzicami.

Były tańce, słodki poczęstunek, konkursy oraz wspólna nauka twista i języka angielskiego.

Wszyscy wspaniale się bawili.

Zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie.

Dyrekcja biblioteki serdecznie dziękuje za obsługę muzyczną oraz rodzicom za pomoc w organizacji balu.

150 Rocznica Powstania Styczniowego

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego w Ręcznie

Od kilku dni trwają obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości związane z rocznicą odbyły się także w Ręcznie - w kościele parafialnym odprawiona została Patriotyczna Msza św. w intencji pięciu bohaterów Powstania Styczniowego poległych w bitwie na Młynku Plebańskim, a spoczywających na cmentarzu w Ręcznie i Bąkowej Górze. Uroczystą oprawę podkreślała obecność pocztów sztandarowych z gminy Łęki Szlacheckie i gminy Ręczno oraz Chóru „Jana”, który zaśpiewał piękne pieśni patriotyczne. Obecni byli także wójtowie oraz samorządowcy sąsiadujących ze sobą gmin. Podczas mszy pan Marian Dynarek – emerytowany nauczyciel historii przedstawił rys historyczny wydarzeń sprzed 150 lat.

Po uroczystościach kościelnych samorządowcy z Gminy Ręczno z Przewodniczącym Rady i Wójtem na czele złożyli kwiaty pod pomnikiem, na którym wyryte są słowa C.K. Norwida - „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Wieczór Kolęd

To był piękny Wieczór Kolęd – stwierdzili uczestnicy spotkania.

Organizatorami wieczoru, który odbył się 20 stycznia 2013 r. byli: Urząd Gminy, Gminny „Chór Jana”, Gminna Orkiestra, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Pięknie zaśpiewane kolędy przez chór przy akompaniamencie orkiestry oraz wspólne śpiewanie z uczestnikami nadały spotkaniu niezwykły charakter. Po kolędowaniu panie z KGW częstowały potrawami wigilijnymi. Był czas na rozmowy i życzenia.

Niepowtarzalny klimat spotkania sprawił, że wszyscy umówili się za rok na trzeci już „Wieczór Kolęd”.

Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga Rolnicy!

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

Zbierać faktury VAT na olej napędowy używany do produkcji rolnej i złożyć je wraz z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Gminy Ręczno w terminach:


 • od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. (do wniosku dołączyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

 • od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. (do wniosku dołączyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Stawka – 0,95 zł. do 1 litra zakupionego oleju napędowego


Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Gminy w terminach:


- kwiecień 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- październik 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Wójt Gminy
Piotr Łysoń


Zaproszenie

Zaproszenie

Wójt Gminy Ręczno

Gminny „Chór Jana”

Gminna Orkiestra

Gminna Biblioteka Publiczna

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Koła Gospodyń Wiejskich


serdecznie zapraszają

na wspólne śpiewanie kolęd,

które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie

w dniu 20 stycznia 2013 r.

rozpoczęcie o godz. 16.15


W programie:

Koncert „Chóru Jana” i Orkiestry

Wspólne śpiewanie kolęd

Degustacja potraw wigilijnych przygotowanych

przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich


Życzenia

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wielu szczęśliwych chwil,

sukcesów i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku

życzą


Przewodniczący Rady Gminy Ręczno                                                  Wójt Gminy Ręczno

               Mirosław Zawada                                                                        Piotr Łysoń


INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Ręczno Nr 108/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w/s ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ręczno informuję, że 24 grudnia 2012 r. jest dniem wolnym od pracy.
Natomiast 29 grudnia 2012 r. (tj. sobota) jest dniem pracy w godz. od 730 do 1530.

Wójt Gminy
/-/ Piotr Łysoń 

Zawiadomienie

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji to jest z dnia 28 listopada i 7 grudnia 2012 r.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między

sesjami.

 1. Informacja Wójta Gminy o wykonaniu lub zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w 2012 r.

 2. Sprawozdanie z prac Komisji i Rady Gminy za 2012 r.

 1. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2013-2018

 • w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na 2013 r.

 • zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Ręczno.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015

 • w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

 • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik.

 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 • w sprawie częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

 • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

 • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2013-2015.

 • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

 • w sprawie uchwalenia planów pracy komisji i Rady Gminy na 2013 rok.

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2012-2018.

 • w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r.

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy różne.

 4. Zakończenie obrad.


 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               /-/ Mirosław Zawada 

Ogłoszenie


KSIĄŻKI ZBIERAMY I POMAGAMY


 

Narodowe Święto Niepodległości

 

      W Narodowe Święto Niepodległości dnia 11 listopada 2012 r. władze samorządowe gminy Ręczno na czele z Wójtem Piotrem Łysoniem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Zawadą złożyły wieńce pod pomnikami na placu kościelnym w Ręcznie.

„Skarbnikowe Dary”

Praca cenniejsza niż złoto - taki motyw przewodni mogły poznać dzieci klas 0-IV Publicznego Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Ręcznie uczestniczące w przedstawieniu teatralnym „Skarbnikowe Dary”, które odbyło się 6 listopada 2012 r. Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie po raz kolejny Studio Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa przedstawiło piękną opowieść nawiązującą do śląskiej baśni Gustawa Morcinka o legendarnym Skarbniku – władcy kopalni.

Zabawny, zabarwiony regionalną muzyką i gwarą spektakl bardzo zainteresował dzieci i opiekunów, którzy wraz z aktorami mieli możliwość wystąpić na scenie. Nie był to pierwszy kontakt młodych widzów z małymi formami teatralnymi. Każdorazowo aktorzy z teatru są miło przyjmowani w gminie Ręczno.

Budowa garaży przy Urzędzie Gminy w Ręcznie

Rozpoczęły się prace przy budowie garaży. Zakres prac obejmuje budowę garażu na autobus szkolny oraz remont już istniejących. Prace mają na celu stworzenie funkcjonalnych budynków zabezpieczających mienie gminne oraz poprawę estetyki. Koszt inwestycji 148 828,77 zł.


Budowa wodociągu Dęba pod lasem

W ramach tej inwestycji wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości 1 563 mb. Koszt budowy zamknął się kwotą 315 884,87 zł. Inwestycja jest dofinansowana z WFOŚ w Łodzi.

Jubileusz

50- lecie małżeństwa to wyjątkowa i wzruszająca uroczystość, przed oczami jawią się obrazy mieniące się swoistym blaskiem, wracają wspomnienia, a słowa „Ślubuję Ci Miłość” (…) nabierają wyjątkowego znaczenia.

 

W dniu 24 października 2012 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ręcznie odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego czterech par. Jubileusz obchodzili Państwo Leokadia i Józef Krasoń, Zofia i Lucjan Krawczyk, Anna i Henryk Purgał oraz Helena i Stanisław Stępień.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Jubilatów, którą odprawił proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik Jerzy Grąbkowski. Jubilaci zostali odznaczeni medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Kolejnym punktem uroczystości były życzenia, gratulacje i kwiaty przekazane Jubilatom przez Wójta Gminy Piotra Łysonia, Przewodniczącego Rady Gminy Ręczno Mirosława Zawadę, Radną Rady Powiatu Piotrkowskiego Genowefę Bułacińską i Kierownika USC Bogusłąwę Korpas.

Ta wzruszająca, piękna uroczystość zakończyła się chwilą wspomnień przy tradycyjnym torcie i szampanie.

Życzenia na Dzień Edukacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy pomyślności, wytrwałości, radości i zdrowia.

Dziękujemy za trud podejmowany w kształtowaniu młodego pokolenia, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Niech Państwa praca owocuje mądrością, szlachetnością, odpowiedzialnością i niech temu towarzyszy zawsze szacunek i zaufanie.


Przewodniczący Rady Gminy                                                                            Wójt Gminy

      Mirosław Zawada                                                                                             Piotr Łysoń

Nakrętka dla Romka

 Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie znów w akcji. Na początku dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zbiórce nakrętek dla Madzi (ok. 3000 kg.).

Obecnie zbieramy na protezę dla chorego Romka z gminy Gorzkowice. Ma 21 lat i od 2 lat choruje na nowotwór złośliwy kości. Proteza jest niezbędna, aby mógł być samodzielnym.

5 października odbył się pierwszy odbiór nakrętek. 1260 kg – tyle ważyły nakrętki zebrane przez bibliotekę i mamę Romka. Liczymy na dalszą pomoc mieszkańców gminy Ręczno i szkół z powiatu piotrkowskiego. Wystarczy tylko zbierać plastikowe nakrętki po napojach, kremach, szamponach,  płynach,  itp. i przynosić je do Gminnej Biblioteki Publicznej. To nic nie kosztuje, a może pomóc Romkowi.

Czy rycerze jeżdżą na rowerze?

             Przy  pięknej złoto jesiennej pogodzie, w miłej atmosferze w sobotę 29 września Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie, gościła uczestników  Rowerowego Rajdu  Trzech  Pokoleń  z  zaprzyjaźnionej Gminy Gorzkowice. W porozumieniu  z Panią  Dyrektor  GBP w Gorzkowicach, w programie rajdu znalazło się zwiedzanie Biblioteki i prowadzonej przez nią Izby Pamięci. Znajdujące się w niej sprzęty codziennego użytku, wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych uczestników rajdu, a starsi mogli powspominać czasy młodości. W programie znalazło się również zwiedzanie ruin w Majkowicach i w Bąkowej Górze. Ich historię opowiadał współpracujący z Biblioteką w Ręcznie Średniowieczny Wojownik. Jego strój, akcesoria bitewne oraz łupy, można było oglądać w miesiącu wrześniu na wystawie zatytułowanej „Historia moja pasja”.

Założenia do projektu budżetu na 2013 rok

Z A Ł O Ż E N I A   D O   P R O J E K T U   B U D Ż E T U

 

NA 2013 ROK W GMINIE RĘCZNO


         Projekt budżetu zostanie opracowany w oparciu o wskaźniki przyjęte dla projektu budżetu państwa w zakresie:

 • wzrostu stawek podatkowych

 • zwiększenia wydatków – o wskaźnik wzrostu cen energii lub o przewidywany wskaźnik inflacji


Polityka płacowa wg zasad:

  • wzrost wynagrodzeń: inflacja + awans dla pracowników administracji i obsługi, nauczycieli – wg obowiązujących przepisów( Karta Nauczyciela).

Zakłada się wykonanie zadań inwestycyjnych:

   1. Remont sali przy Urzędzie Gminy.

   2. Remont dachu na budynku przychodni lekarskiej z częścią mieszkalną.

   3. Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia.

   4. Zagospodarowanie centrum Ręczna cd.

   5. Remont budynku Kolonia Ręczno.

   6. Budowa wodociągu Bąkowa Góra w stronę Kalinek.

   7. Budowa wodociągu Ręczno ul. Myśliwska.

   8. Budowa placów zabaw.

   9. Rozbudowa garaży przy Urzędzie Gminy.

   10. Remont drogi Stobnica Dolna ( dokumentacja).

   11. Remont drogi Ręczno-Łęki Królewskie-Kolonia Ręczno( Gościniec).

   12. Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie (Szkoła Podstawowa – stary budynek)

   13. Budowa zaworu redukcyjnego na sieci wodociągowej Bąkowa Góra – Zbyłowice.

   14. Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 742 w miejscowości Paskrzyn.

   15. Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Ręczno ul. Piotrkowska.

   16. Oznakowanie szlaku Pilicy.


 

                                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                    (-) Piotr Łysoń


Ręczno, 27 września 2012 r.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia
KOMUNIKAT w sprawie decyzji GIS o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina oraz Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego.
 Komunikat_Ministerstwa_Zdowia.pdf
Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi
w załączeniu
 Zmiana systemu.pdf
OPIS NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Materiał przygotowany w Departamencie Gospodarki Odpadami - kompleksowy opis nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 w załączeniu
 opis nowego systemu.pdf
KOMUNIKAT CEIDG
Ważna informacja dla przedsiębiorców
w załączonym pliku  KOMUNIKAT CEIDG.pdf
Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego: autobus szkolny

Wójt Gminy Ręczno ogłasza II przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego:

AUTOSAN H9-21, rok produkcji 1989- autobus szkolny. Stan techniczny dobry, eksploatowany do końca, garażowany.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA


Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga Rolnicy! Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie  od  1  SIERPNIA 2012 r.  do  31  SIERPNIA 2012 r. do

    Urzędu Gminy w Ręcznie, pokój nr 6, wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku  tj. w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Faktury muszą być wystawione na osobę będącą w dniu składania wniosku właścicielem, współwłaścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego.

3. Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 0,95 zł. od 1 litra zakupionego oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w październiku 2012r. gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy . Formularz wniosku - zwrot akcycy (07.2012).pdf
Droga w Łęgu Ręczyńskim

Zakończyły się prace na drodze we wsi Łęg Ręczyński. Na odcinku o długości 700 mb została położona nawierzchnia asfaltowa w ramach inwestycji pod nazwą „Remont drogi w Łęgu Ręczyńskim”. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ręczno
Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ręczno
w załączonym pliku  OBWIESZCZENIE.pdf
Noc Świętojańska 2012
„Noc Świętojańska” w Majkowicach to już tradycyjnie udana impreza kulturalno - rozrywkowa  w gminie Ręczno. Dnia 30 czerwca 2012 r. nad stawem położonym w centrum miejscowości, nieopadal ruin zamku Majkowskich, wszyscy zebrani, w tym poseł ziemi piotrkowskiej, przedstawiciele władz powiatu piotrkowskiego i władze samorządowe gminy bawili się wyśmienicie. Część artystyczną wypełniły występy KGW Majkowice i kapeli „Jacy tacy Moszczeniacy”. Wspólną zabawę prowadził DJ Bartek. Stałym punktem imprezy był konkurs wianków przygotowanych przez poszczególne koła gospodyń wiejskich z terenu gminy. Można było skosztować kapuśniaczku, pysznego kugla, ciast i nalewek. Zabawa trwała do białego rana.

      Wójt Gminy Ręczno serdecznie dziękuje Paniom z KGW Majkowice za trud i zaangażowanie w organizację "Sobótek".
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii
WAKACJE 2012 W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie zaprasza wszystkie chętne dzieci na zajęcia - zaproszenie w załączonym pliku.
 WAKACJE 2012 W BIBLIOTECE.pdf
Moje boisko - ORLIK 2012
     Zakończył się I etap robót związanych z największą inwestycją realizowaną w naszej gminie pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012” przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie. Prace dotyczyły rozbiórki istniejących budynków gospodarczych oraz przygotowania terenu pod boiska.
    II etapem budowy będzie system odwadniający boisko i roboty ziemne związane z odwodnieniem.
    Prace przebiegają terminowo, zgodnie z harmonogramem.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii pn. "Moje boisko - ORLIK 2012"
Mobilny Punkt Informacyjny w Ręcznie
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi
zaproszenie w załączonym pliku
 Mobilny Punkt Informacyjny.pdf
Nagrody dla najlepszych uczniów
    Jak co roku Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zawada i Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń spotkali się z absolwentami Gimnazjum, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5 i wyniki z egzaminu zewnętrznego powyżej 75%. Prymusi: Katarzyna Bułacińska, Aleksandra Faryś, Anna Przewoźnik, Klaudia Wach  i Paweł Kabziński  otrzymali  listy  gratulacyjne  i nagrody książkowe. W spotkaniu uczestniczyli: Józef Korpas Dyrektor PZSG w Ręcznie, wychowawcy klas Aurelia Kusa i Renata Bukacka, Sekretarz Gminy Maria Lesiakowska, Inspektor ds. edukacji, zdrowia, kultury i sportu Zofia Karlińska. 
    Władze samorządowe wyróżniły najlepszych uczniów przyznając z budżetu gminy stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie stypendium za wyniki w nauce otrzymało 17 uczniów, za wyniki sportowe 19 uczniów. W Szkole Podstawowej w Bąkowej Górze stypendium naukowe otrzymało 7 uczniów, w Szkole Podstawowej w Stobnicy 3 uczniów. 
„Kozucha Kłamczucha” w Bibliotece
     We wtorek 15 maja, przyjechała wprost z pięknych Tatr do Ręczna pewna koza, która lubiła kłamać. Najmłodsze dzieci z terenu Gminy Ręczno i Łęk Szlacheckich przybyły do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie, aby poznać Kozuchę, jej poczciwą pasterkę Zazulkę i gospodarza. Przedstawienie  wykonali  aktorzy  Małych  Form  Teatralnych  Art-Re z Krakowa, którzy dwoili się i nawet troili odgrywając kilka ról, a dzieci żywiołowo reagowały na to, co działo się na scenie. Aktorzy zapraszali młodych widzów do nauki tańca góralskiego. Góral przebierając małych ochotników  w stroje podhalańskie, wzbudził tak ogromne zainteresowanie, że nagle na scenę chciała wejść cała widownia! Przedstawienie „Kozucha Kłamczucha” na motywach utworu Janiny Porazińskiej, zrealizowane w formie zabawnej opowieści opowiadało o małej niesfornej kózce, której skłonność do kłamstwa omal nie doprowadziła do nieszczęścia. Bajka uczy prawdomówności, potępia kłamstwo, pokazuje jak bardzo ważne jest wybaczanie i przyjaźń. Dzieci wyszły z przedstawienia zadowolone, mając w pamięci morał, jaki płynie z bajki.

Tydzień Bibliotek
„Jak powstaje książka?”
   W ramach „Tygodnia Bibliotek” 11 i 15 maja Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie odwiedziły dzieci z Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Ręcznie oraz Szkoły Podstawowej w Stobnicy wraz z opiekunami.   
    W czasie pobytu dzieci zapoznały się z księgozbiorem dla dorosłych i młodych czytelników oraz zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni biblioteki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły książeczki dla najmłodszych. Dzieci poznały historię powstawania książek, a także same zabawiły się w ilustratorów. Wykazały się znajomością bajek i baśni podczas rozwiązywania zagadek tematycznych.
   Dla niektórych dzieci był to pierwszy kontakt z naszą biblioteką. Mamy nadzieję, że wizyta zachęciła dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki i wraz z rodzicami będą ją chętnie odwiedzać.  

221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Strażaka
      W 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i z okazji Święta Strażaka  dnia  3.05.2012 r. została odprawiona msza święta w kościele parafialnym w Ręcznie. Rys historyczny na temat Konstytucji 3 Maja i Mazurka Dąbrowskiego przedstawił p. Marian Dynarek. Oprawę mszy śpiewem uświetnił „Chór Jana”.
    Delegacje samorządowców, strażaków, nauczycieli wraz z przedstawicielem rady rodziców złożyły kwiaty pod pomnikami na placu kościelnym w Ręcznie.

Informacja dla rolników
Informacja dla rolników z terenu gminy Ręczno - składanie wniosków do ARiMR o jednorazową pomoc finansową związaną z ujemnymi skutkami przezimowania

    Od 2 maja do 1 czerwca 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o udzielanie jednorazowej pomocy finansowej (de minimis) dla rolników i producentów rolnych, którzy w okresie zimowym na przełomie 2011 i 2012 roku ponieśli szkody w uprawach w wyniku ujemnych skutków przezimowania, w tym w wyniku wymarznięcia.
    Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik dołącza swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania lub protokół z oszacowania strat. Oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Ponadto producent rolny ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia w ARiMR wraz z wnioskiem: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacji dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie oraz oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy zawarte są we wniosku.
Pomoc ta polega na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania i przyznawana będzie w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.
Stawka pomocy na ponowne obsianie powierzchni 1 ha upraw wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw wymagających ponownego obsiania - ustalonej przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji na podstawie złożonego przez producenta rolnego wniosku oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni. W związku z tym, że pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, udzielona kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości 7 500 euro dla jednego rolnika w okresie 3 kolejnych lat obrotowych, ustalonego przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
Formularz wniosku oraz oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu opracowany przez ARiMR udostępniony jest na stronie internetowej (www.arimr.gov.pl) oraz w biurach powiatowych ARiMR. Formularz wniosku oraz oświadczenia są również do pobrania w Urzędzie Gminy Ręczno, pok. nr 14 oraz w załączniku poniżej.

 Formularze do pobrania
Do you speak English?
Na to pytanie mogą już odpowiedzieć uczestnicy zajęć z języka angielskiego odbywających się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2011r., i uczestniczą w nich zarówno dzieci jak i dorośli.
Najmłodsza uczestniczka zajęć ma 4 lata, a najstarsza 57. Spotkania odbywają się od poniedziałku do środy w grupach o różnym stopniu zaawansowania i są prowadzone przez panią lektor z Centrum Języków Obcych „LINGUA”.
Ciekawa i oryginalna forma prowadzonych zajęć sprawia, iż cieszą się one dużym zainteresowaniem we wszystkich grupach. Prace wykonane przez najmłodszych uczestników można oglądać w gablotach przy Gminnej Bibliotece. Na zakończenie wszyscy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Już teraz mamy zaszczyt zaprosić wszystkich na przedstawienie pt. „Kopciuszek - Cinderella”, w języku angielskim, przygotowane przez dzieci.

Przegląd stołów i palm wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej
W niedzielę 1 kwietnia 2012 roku odbył się w Moszczenicy „Przegląd stołów i palm wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej”. Naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Majkowic. Stoły były pięknie udekorowane i zastawione tradycyjnymi daniami. Serniki, mazurki, wędliny, pisanki, baranki, palmy –  nie sposób tego wyliczyć –  na pewno wszystko było pyszne. Panie z Majkowic otrzymały nagrodę od Starosty Piotrkowskiego oraz wyróżnienie. Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń obecny na przeglądzie powiedział: „Jest to kunsztowne wykonanie, z którym mało kto może się równać”. Dziękujemy Paniom za promocję naszej gminy.

Informacja z PUP w Piotrkowie Tryb.
W związku z realizacją projektu pt. "Czas dla Aktywnych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie załączonego plakatu promocyjnego, w siedzibie Państwa instytucji - treść w załączonym pliku.

 Informacja z PUP w Piotrkowie Tryb.
Informacja Parafialnego Klubu HDK-PCK w Ręcznie

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczących określenia kosztu i warunków sprzedaży wyszczególnionych gatunków drzewek wraz z ewentualnym ich posadzeniem.

 Zaproszenie
do składania ofert dotyczących określenia kosztu i warunków sprzedaży wyszczególnionych gatunków drzewek (wysokość strzały do uzgodnienia); wyhodowane z zakrytym systemem korzeniowym (wraz z ewentualnym posadzeniem i opalikowaniem):

 •     jałowiec płożący 5 szt.
 •     żywotnik  kolumnowy 50 szt.
 •     tawuła  biała 55 szt.
 •     bukszpan 40 szt.
 •    pęcherznica biała 40 szt.
 •     pęcherznica czerwona 42 szt.
 •    klon  czerwony 5 szt.
 •     leszczyna czerwona 35 szt.
 •    leszczyna zwykła 35 szt.
 •     świerk zwykły 25 szt.
 •     bez 5 szt.
 •     jaśmin 5 szt.
 •     jabłoń rajska 5 szt.
 •     głóg czerwony 15 szt.
 •    cis kolumnowy 5 szt.
 •     dąb czerwony 5 szt.
 •     berberys 2 szt.
 •     ligustr  60 szt.
 •     kalina 3 szt.
 •    trzmielina 40 szt.

Oferty należy składać na piśmie, w terminie do 30.03.2012 r. w Urzędzie Gminy Ręczno, pok. Nr 14, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, elektronicznie na adres: os@reczno.pl lub faxem 44 7813269

Osoba do kontaktu:

Dariusz Chablewski

tel. 44 781 3814

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dnia 9 marca 2012 r. rozstrzygnięto gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Eliminacje do konkursu gminnego przebiegły w dwóch grupach:

I grupa dzieci ze szkoły podstawowej

II grupa gimnazjaliści.

W grupie I wyłoniono po 5 uczestników ze szkoły podstawowej w Ręcznie, Bąkowej Górze i Stobnicy.

Do eliminacji gminnych przystąpiło 15 uczestników w I grupie i 15 uczestników w II grupie.

Gminna Komisja w składzie :

1. Prezes ZG ZOSP RP w Ręcznie dh Jerzy Ożarek

2. Wiceprezes ZG ZOSP RP dh Dariusz Lorenc

3. były prezes, zasłużony druh pożarnictwa Marian Dynarek

po testach pisemnych i ustnych wyłoniły zwycięzców:

w grupie I - Paula Babczyńska

w grupie II - Jakub Świderski

to właśnie oni będą reprezentować gminę Ręczno w eliminacjach powiatowych 23 marca 2012 w Wolborzu.

Sponsorami nagród i słodyczy byli:

Wójt Gminy Ręczno - książki, dyplomy

Bank Spółdzielczy - nagrody rzeczowe

Gminna Spółdzielnia w Łękach Szlacheckich - słodycze


Z nadzieją spotkania w kolejnej edycji konkursu w 2013 ze strażackim pozdrowieniem

Dzień Kobiet

8 marca dzień, w którym wszystkie Panie powinny czuć się wyróżnione a Panowie powinni zrobić wszystko by częściej niż w inne dni na twarzach Pań gościł uśmiech.

Również Wójt Gminy Piotr Łysoń wspólnie z zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Zdzisławem Konarskim postarali się aby tego dnia uśmiech zagościł na twarzach przedstawicielek płci pięknej reprezentujących wszystkie mieszkanki naszej gminy.

Na spotkanie, które odbyło się w sali USC przybyły Sołtyski, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz Radna Gminna i Radna Powiatu.

Wszystkie panie usłyszały słowa z najlepszymi życzeniami, zostały obdarowane kwiatami i poczęstowane słodkościami.

Panie podziękowały za zorganizowanie spotkania i za mile spędzony przedpołudniowy czas.

Tego dnia, również Panowie pracujący w Urzędzie Gminy z Wójtem na czele nie zapomnieli o Paniach, z którymi pracują. Panie usłyszały piękne życzenia, otrzymały upominki i wiele serdeczności płynących od Panów.

Na koniec pozostaje życzyć wszystkim aby takie uśmiechy i miłe akcenty towarzyszyły nam przez cały rok a nie tylko 8 marca.


OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Ręczno, dn. 05.03.2012 r.


PG.524.03.2012

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Wójt Gminy Ręczno informuje, że zakończono procedurę postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Oferentom przyznano dotację w kwotach podanych niżej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czartoria”

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie: piłka nożna .

10 000,00 zł

2.

Klub Sportowy PG SPORT Bąkowa Góra

Zadanie 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie – piłka nożna – w miejscowości Bąkowa Góra

10 000,00 złWójt Gminy

Piotr Łysoń

Konkurs ofert - Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami)


Zarząd Województwa Łódzkiego 

 Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź 

ogłasza konkurs ofert 


na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Przedmiot konkursu obejmuje:

Realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”, który obejmuje: badania laboratoryjne (oznaczenie poziomu glukozy na czczo w osoczu krwi żylnej, w zależności od wyniku mogą być również wykonane powtórne oznaczenia glukozy na czczo lub doustny test tolerancji glukozy) oraz przeprowadzenie konsultacji/porad w poradni diabetologicznej, które mają na celu ocenę gospodarki węglowodanowej.

Szczegółowy sposób realizacji Programu określa treść „Programu zapobiegania
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Populacja objęta programem: mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 45 - 64 lat (rok urodzenia: 1948 - 1967).


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 69.700 zł. 


Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się: 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 ze zmianami), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.


Okres realizacji zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2012 roku.


Formularz oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w: 

Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, VI piętro, pokój 613, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pobrać ze strony internetowej województwa łódzkiego www.zdrowie.lodzkie.pl w zakładce Konkursy.


Miejsce składania ofert: Osobiście lub za pośrednictwem poczty - Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, IV piętro, pokój 403.


Termin składania ofert: Do dnia 21 marca 2012 roku, w godzinach od 8.00
do 16.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Departament Polityki Zdrowotnej; Konkurs Ofert; Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu”.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi.


Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, w terminie 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.


Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.


Uzupełnianie braków formalnych – Komisja Konkursowa, w przypadku gdy stwierdzi wystąpienie braków formalnych w ofercie wzywa Oferenta do uzupełnienia braków. Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych wskazanych przez Komisję Konkursową w terminie do 2 dni roboczych od daty wysłania wezwania.


Zarząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.


Oferent może złożyć do organizatora konkursu umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego.


UWAGA: 

 • Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.

 • Kserokopie dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone
  za zgodność z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania oferenta.

 • Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

 • Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą ODRZUCONE.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


Informacja

Wójt Gminy Ręczno informuje, że od dnia 27 lutego będą miały miejsce jednodniowe, cykliczne dyżury Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Dyżury odbywać się będą w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 w godzinach 9.00-14.00, według poniższego harmonogramu.


Gmina Ręczno - 27 lutego, 26 kwietnia, 29 czerwca,

7 września, 8 listopada.Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

Informacja

Urząd Marszałkowski w Łodzi wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi

zachęca wszystkich migrantów

zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach poświęconych przekazaniu informacji

m.in. z zakresu możliwości otrzymania dofinansowania, utworzenia własnej firmy lub uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych o kontakt na adres:

malgorzata.mastalerz@lodzkie.pl, nina.krajewska@lodzkie.pl,

tel: 42 663 31 04

tel: 42 663 31 05


Chętnych prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 6 miesięcy,

link: http://limesurvey.ifl-leipzig.de/limesurvey/index.php?sid=64694&lang=en


W maju 2011 roku, Województwo Łódzkie przystąpiło do realizacji  międzynarodowego projektu pn. Re-Turn „Regions benefitting from returning migrants” „Migracja powrotna korzyścią dla regionu” w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet 1, Działanie 1.3 – Wspieranie Rozwoju Wiedzy.

Liderem Projektu jest Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Niemcy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z siedmioma krajami (Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Słowenia).

Czas trwania projektu: maj 2011 – kwiecień 2014 (36 miesięcy).

Projekt Re-Turn:

 1. przewiduje podjęcie działań promujących reemigrację jako źródło wspierania rozwoju wiedzy i kompetencji oraz potrzeb migrantów;

 2. ma na celu nakłonienie do powrotu wykwalifikowanej kadry;

 3. określi zasady wykorzystania reemigracji na rzecz rozwoju regionalnego, opartego na wiedzy i wykształceniu;

 4. zakłada szkolenia dla powracających oraz przedsiębiorców korzystających z ich nowych umiejętności.

Pozytywne aspekty związane z realizacją projektu:

  1. rozpoznanie w skali regionu (województwa) łódzkiego aktualnych trendów w zakresie migracji powrotnych;

  2. rozpoznanie specyficznych potrzeb migrantów powracających z zagranicy dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału;

  3. kapitalizacja potencjału migrantów powrotnych na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu łódzkiego;

  4. wypracowanie (we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi) narzędzi wsparcia migracji powrotnych;

  5. inicjacja dyskusji na temat roli i znaczenia migracji powrotnych dla rozwoju regionu i możliwości ich wsparcia;

  6. możliwość pozyskania partnerów zagranicznych dla dalszych projektów programów współpracy terytorialnej;

Podsumowanie Zimowej Akademii Twórczości Wszelakiej
W dniu 9 lutego 2012 roku Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ręcznie Małgorzata Woźnica, wraz z Wójtem Gminy Piotrem Łysoniem podsumowali zajęcia Zimowej Akademii Twórczości Wszelakiej.
W tym dniu dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a Wójt wręczył im dyplomy za udział w zajęciach.
Podczas wszystkich zajęć dzieci rozwijały swoją kreatywność poprzez wykonywanie różnych dzieł artystycznych. Zajęcia były przygotowywane dla dzieci w różnym wieku, np. młodsze dzieci wykonywały różnymi technikami projekty karmników, a starsze projektowały i wykonywały swój wymarzony dom.
Zajęcia odbywały się w czytelni biblioteki w specjalnie do tego przygotowanym miejscu. Cieszyły się one dużą popularnością, zarówno wśród dzieci jak i rodziców, którzy pomagali najmłodszym uczestnikom w wykonywaniu prac.  
Mamy nadzieję, że dzieciom zajęcia się podobały, a ich prace można oglądać w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie. 
Bal karnawałowy dla dzieci
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami w Stumilowym Lesie, dnia
11 lutego 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie odbył się wielki bal karnawałowy dla dzieci.
Na wielki bal przybyli: Królewicze i Królewny, Aniołki, Super bohaterzy, Piraci, Motylki, Biedroneczki i inne bajkowe postacie. Impreza była huczna, uczestniczyło w niej 45 dzieci wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, Wójtem Gminy Ręczno Piotrem Łysoniem i Sekretarzem Gminy Ręczno Marią Lesiakowską, którzy obdarowali uczestniczące w balu dzieci słodyczami.
Bal rozpoczął się o godzinie 14:00 a najmłodszy uczestnik miał
7 miesięcy i choć zabawa przeznaczona była głównie dla dzieci do
lat 7, wśród uczestników spotkać można było również starsze dzieci, które przyszły z młodszym rodzeństwem. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział
w zabawach przygotowanych przez pracowników biblioteki.
Jedną z atrakcji balu był Klaun, oraz Niebieska Wróżka Marika z Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Piotrkowa Tryb, którzy zabawiali dzieci, malowali kolorowe makijaże i wykonywali zwierzątka z balonów.  
Dla wszystkich uczestników były łakocie, napoje i ciepły posiłek przygotowany przez rodziców.
Na zakończenie zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie, które można otrzymać w Gminnej Bibliotece.
Bal zakończył się o godzinie 18. Dzieci otrzymały dyplomy i słodycze. Mamy nadzieję, że Bal podobał się najmłodszym mieszkańcom Gminy Ręczno
i zaproszonym gościom, którzy nie raz jeszcze będą chętnie uczestniczyć
w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie.
    Dyrektor G.B.P. bardzo dziękuje rodzicom i dzieciom, którzy pomogli
w przygotowaniach posiłków i dekoracji na bal.

Statystyka Gminy Ręczno 2011 rok

Statystyka Gminy Ręczno 2011 rok.

Rok 2011 już za nami w związku z tym dokonujemy podsumowania w kwestii statystyki ludności w Gminie Ręczno.
Na koniec 2011 roku ogółem było 3805 mieszkańców w tym 1899 kobiet i 1906 mężczyzn.
Osoby w wieku:
0 - 3 - 172
4 - 7 - 156
8 - 18 - 454
19 - 60 kobiety - 1032
19 - 65 mężczyźni - 1268

Liczba urodzeń wynosi 28 w tym 12 dziewczynek i 16 chłopców, natomiast zgonów było 46.
Ujemna była również migracja w ubiegłym roku zameldowało się 30 osób, zaś wymeldowało się 37 osób.

Związek małżeński zawarło 40 mieszkańców naszej gminy natomiast jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 8 par.

Najstarszy mieszkaniec gminy w bieżącym roku kończy 96 lat.
Informacji udzieliła
Kierownik USC B. Korpas

Podziękowania
Podziękowania

Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich organizatorów  wieczoru kolęd zorganizowanego 15 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, którymi byli Gminny "Chór Jana", Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ręczno.
Dziękuję Wam za trud i wysiłek jaki wkładacie w organizacje różnego rodzaju uroczystości mających na celu integracje naszej gminnej społeczności.
Pragnę również złożyć podziękowania wszystkim uczestnikom wieczoru kolęd, za tak liczne przybycie, które dostarcza nam dowodów, na sensowność organizacji takich spotkań.


Wójt Gminy

Piotr Łysoń
Wspólne śpiewanie kolęd
Wspólne śpiewanie kolęd
Ręczno 2012


Święta Bożego Narodzenia już dawno za nami, jednak czas śpiewania kolęd ciągle trwa.
W minioną niedziele 15 stycznia br. każda chętna osoba mogła kultywować tradycję wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek na wieczorze kolęd.
Spotkanie zostało zorganizowanym przez Wójta Gminy Ręczno, Gminny Chór "Jana", Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.
Mimo zimowej aury sala Gminnego Ośrodka Kultury wypełniła się do ostatniego miejsca, warto zaznaczyć, że w spotkaniu udział wzięły również osoby spoza terenu Gminy Ręczno.
Wspólnemu śpiewaniu kolęd towarzyszył piękny świąteczny wystrój i magiczna atmosfera minionych świąt.
Zgromadzone osoby wysłuchały koncertu "Chóru Jana", uczestniczyły we wspólnym śpiewaniu kolęd, a także miały okazję usiąść do wspólnej degustacji potraw wigilijnych przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Kolędowanie zakończyło się w późnych godzinach popołudniowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.
Zawiadomienie
Ręczno, dn. 12.01.2012 r.

PG.524.02.2012ZAWIADOMIENIE
 O WYNIKACH OTWARTEGO
KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2012 ROKU
 
   Wójt Gminy Ręczno informuje, że zakończono procedurę postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu nauki i edukacji w 2012 roku w Gminie Ręczno. Na konkurs wpłynęły dwie oferty
Fundacji Familijny Poznań
Familijna Łódź
Łódzki Oddział Fundacji Familijny Poznań
ul. Billewiczówny 15, 92-437 Łódź


Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno
97-510  Ręczno
ul. Główna 60Dotację w kwocie  15.000 zł.  Przyznano oferentowi  :
 Fundacji Familijny Poznań
Familijna Łódź
Łódzki Oddział Fundacji Familijny Poznań
ul. Billewiczówny 15, 92-437 Łódź
Otrzymują:
1. oferent
2. a/a           
                                                                            
   Wójt Gminy
                                                                                               
                                                                                                 Piotr  Łysoń

Informacja
Uwaga Rolnicy!
Zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowegoW 2012 roku nastąpi zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.


Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 od 1 litra oleju. W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

I. od 01 lutego 2012r. do 29 lutego 2012r. (załączając faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie:

od 01 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.
)

II. od 01 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. (załączając faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie:

od 01 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r.
)

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 0,95 zł od 1 litra zakupionego oleju napędowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 roku wyniesie 81,70 zł.

Pieniądze wypłacane będą do 30 kwietnia 2012 roku w przypadku złożenia wniosków w pierwszym terminie i do 31 października 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z fakturami VAT przyjmujemy w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 12 (Sekretariat) I piętro

 

 
Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że dobiega końca trzecia edycja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt: „Bezpieczna rodzina”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych i bezrobotnych aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ręczno.

 

W ramach projektu zostały podpisane kontakty z 13 osobami w tym 9 osób niepełnosprawnych i 4 osoby powracające. Osoby niepełnosprawne otrzymali następujące formy wsparcia : 50 godzinny trening kompetencji społecznych w tym 4 dniowy wyjazd integracyjno-szkoleniowy wraz z opiekunem, 26 godzinne doradztwo zawodowe; dla 4 mężczyzn 160 godzinne szkolenie zawodowe w zakresie magazyniera z obsługą wózków widłowych a dla 5 kobiet 120 godzinne szkolenie profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Dla 4 kobiet powracających do projektu odbył się 20 godzinny trening kompetencji społecznych, 16 godzinne doradztwo zawodowe i 120 godzinne szkolenie zawodowe z zakresu pomoc kucharza. W dniach 3-4 grudnia 2011 r. odbyła się wizyta studyjna mające na celu zapoznanie uczestników projektu z ideą Spółdzielni Socjalnej. W dniu 8 grudnia 2011r uczestnicy otrzymali certyfikaty o zakończeniu udziału w projekcie i zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.

 

Dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki i środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnicy projektu „ Bezpieczna rodzina” podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, nastąpi wzrost ich pozycji społecznej w środowisku lokalnym, co wpłynie na poziom funkcjonowania osoby uczestniczącej w projekcie i jego rodziny.

 

W roku 2012 GOPS Ręczno będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Bezpieczna rodzina”, którego celem jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn, co będzie zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Oferujemy szereg bezpłatnych kursów/szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające zdobycie nowych, które są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Sporządziła: Elżbieta Krawczyk –koordynator projektu


Złote Gody

Dla 8 par z Gminy Ręczno ten rok jest rokiem wyjątkowym, 50-lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i przez te wszystkie lata udało im się dotrzymać tego przyrzeczenia.

 

6 grudnia 2011 roku w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Ręcznie została zorganizowana uroczystość Złotych Godów, na której wszystkim przybyłym parom zostały nadane odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Na uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego pojawiło się pięć par. Wszystkie przybyłe osoby uroczyście przywitała kierownik USC Bogusława Korpas. W śród zaproszonych gości znaleźli się Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zawada oraz Sekretarz Gminy Maria Lesiakowska.

 

Jubilatom, oprócz medali przyznanych przez Prezydenta RP wręczono kwiaty oraz dyplomy okolicznościowe od władz gminy. Wszyscy złożyli jubilatom serdeczne gratulacje, a przy lampce szampana oraz jubileuszowym torcie toczyły się miłe rozmowy.

 


 

Złote Gody - Jubilaci

 

Zofia i Adam Jączyk - Stobnica

 

Alicja i Zbigniew Karbowiak - Ręczno

 

Lucyna i Kazimierz Lewandowscy - Dęba - Majstry

 

Janina i Tadeusz Miler - Dęba

 

Zofia i Hieronim Skowron - Majkowice

 

Rozalia i Roman Strzelczyk - Zbyłowice

 

Krystyna i Józef Więcławscy - Dęba - Majstry

 

Janina i Józef Wach - WielkopoleZapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w naszej galerii.

Zbiórka zakrętek

Jedna plastikowa zakrętka to tak niewiele, a może bardzo pomóc chorej Madzi.

Zbiórka wszystkich plastikowych zakrętek jest cały czas organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie.

Do tej pory udało się zebrać ponad 2 tony.
Otrzymane pieniądze za zakrętki przekazano rodzicom Madzi Urban z Tarnowa. Będą on mogli zakupić specjalistyczny podnośnik, który ułatwi życie ciężko chorej dziewczynki.

Nie oznacza to jednak końca akcji

Nakrętka dla Madzi”.

Zbieramy cały czas i zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy w ZAKRĘTKOWYM ŚWIECIE
z Biblioteką w Ręcznie


Podziękowanie dla Gminnego Chóru Jana
 
Realizacja zadania publicznego "Zdrowe dzieci to nasz kapitał"

Program przeznaczony jest dla uczniów Szkół Podstawowych w Bąkowej Górze i Stobnicy. Program w swoim założeniu ma wszechstronnie wspomagać rozwój fizyczny uczniów. Edukacja dzieci stanowi doskonały sposób na rozwijanie zainteresowań sportem i zdrowym stylem życia.

 

W ramach zajęć uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach na krytej pływalni. Celem zajęć będzie poznanie podstawowych zasad korzystania z pływalni, nauka obcowania z woda pobudzi ich wyobraźnie, by przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą. Przełamią strach i lęk przed wodą. Poznają regulamin i podstawowe zasady korzystania z pływalni.

 

Zajęcia rekreacyjno - sportowe wytworzą umiejętności i nawyki ruchowe dla utrzymania kondycji fizycznej, wypoczynku, podnoszenia sprawności i pomnażania zdrowia. Zachęcenie do stosowania wysiłku fizycznego w celu utrzymania prawidłowej sylwetki rezygnując z diet mających negatywny wpływ na młody organizm.

 

W promowaniu zdrowego żywienia będzie nas wspierało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno, które poprowadzi wykłady, lokalne KGW i Rada Rodziców przygotują pokaz i degustację zdrowej żywności. W wykładach uczestniczyć będzie oprócz uczniów społeczność lokalna, w tym rodzice dzieci uczestniczących w programie.

 

Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w OSIR Piotrków Tryb. oraz na boisku i w budynku szkoły w Bąkowej Górze i Stobnicy.

 

Projekt jest realizowany od 10.11.2011 do 15.12.2011 r.

11 listopada

11 listopada po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W 93 rocznicę upamiętniającą to wydarzenie w kościele parafialnym w Ręcznie odbyła się uroczysta msza w intencji Ojczyzny po której Wójt Gminy Piotr Łysoń oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zawada wraz z radnymi oraz pracownikami Urzędu Gminy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami znajdującymi się na skwerku przy kościele.

PODZIĘKOWANIA DLA ORGAZNIZATORÓW WIECZORU PATRIOTYCZNEGO

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego"

 Jan Paweł II


 

11 listopada jest dniem szczególnym dla każdego Polaka. Tego dnia 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Obecnie obchodzimy 93 rocznicę upamiętniającą to wydarzenie.

 

Wójt Gminy Ręczno serdecznie dziękuje członkom Chóru Jana i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno

za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie Wieczoru Patriotycznego, poświęconego chwili zadumy i refleksji nad słowem "ojczyzna".


Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

Wieczór patriotyczny

11 listopada, w Święto Niepodległości, w sali widowiskowej GOK-u w Ręcznie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Dzięki współpracy Chóru Jana i Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno odbył się wieczór patriotyczny.

 

Motywem przewodnim spotkania były słowa Jana Pawła II: „Ojczyzna – kiedy myślę…”. W klimat wieczoru publiczność wprowadził Pan Maciej Piwowarczyk, organista z Ręczna, wykonując ścieżkę muzyczną z serialu „Polskie Drogi”.

 

W pierwszej części zaprezentowana została poezja poruszająca nie tylko tematykę niepodległościową, ale i tę dotyczącą piękna naszego krajobrazu, zwracającą uwagę na tradycje i bogatą obyczajowość naszej ojczyzny. W programie słowno-muzycznym wzięli udział uczniowie, studenci, pracownicy oświaty, członkowie organizacji społecznych, emeryci.

 

Druga część wieczoru należała do Gminnego Chóru Jana, prowadzonego przez Pana Jana Dutkiewicza. W czasie koncertu Chór zaprosił publiczność do wspólnego wykonania pieśni patriotycznych, żołnierskich, w tym legionowych i popularnych piosenek z dawnych czasów Polski z towarzyszeniem gitar. Słowa prezentowanych utworów zamieszczone były w przygotowanych śpiewnikach. Całość znakomicie dopełniły solowe prezentacje rodziny Państwa Chmielewskich., na tle zaaranżowanego wnętrza z lat dwudziestych XX w..

 

Na zakończenie wieczoru wykonawcy i publiczność zostali poczęstowani żołnierską grochówką.

 

Spotkaniu w GOK-u towarzyszyła wystawa militariów z prywatnej kolekcji Pana Piotra Łukasińskiego oraz prac plastycznych inspirowanych przepięknymi polskimi pejzażami.

 

A przepiękną dekorację wykonała Pani Małgorzata Łukasińska.

 

Podkreślić należy, że pomysłodawczynią wieczoru patriotycznego była Pani Aurelia Kusa.

 

Adam Asnyk w wierszu „Do młodych” mówił: „Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach…”, trzeba jednak przyznać, parafrazując dalsze słowa utworu, że miłość wielu mieszkańców gminy do historii Polski stoi wciąż na straży i potrafią oni oddać należną cześć bohaterom naszej ojczyzny, za co serdecznie dziękujemy.


ORGANIZATORZY

WIECZORU PATRIOTYCZNEGO –

Chór Jana

i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie

Gminna Biblioteka Publiczna
w Ręcznie informuje,
że dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach
z j. angielskiego

(w czterech gr. zaawansowanej, średniozaawansowanej, podstawowej
i dziecięcej).
Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek i wtorek
w godzinach popołudniowych przy Bibliotece w Ręcznie.

Więcej informacji można uzyskać
w siedzibie biblioteki, lub pod numerem tel. 44 781 32 14

Szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

W dniu 17 października 2011 roku w godz. 16.00 – 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu, zorganizowane przez Gminną Komisję do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa
z Krakowa.

Celem szkolenia było przedstawienie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu oraz wrócenie uwagi na aktualne akty prawne dotyczące sprzedaży alkoholu.

Program szkolenia zawierał następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie problematyki związanej z konsumpcją alkoholu

 2. Omówienie aktualnych przepisów regulujących:

  a) zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych

  b) wydawanie oraz cofanie zezwoleń

  c) uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców

 3. Uświadomienie konsekwencji wynikających z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu oraz wyrobów tytoniowych

  a) społecznych

  b) moralnych

  c) administracyjno – prawnych

 4. Prezentacja systemu kontroli punktów sprzedaży

 5. Praktyczne umiejętności w pracy sprzedawcy:

  a) nauka asertywnej odmowy

  b) procedura postępowania w sytuacjach nietypowych

  c) sposoby efektywnej współpracy z Policją, Strażą Miejską, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Z 21 przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w
szkoleniu uczestniczyło 13stu. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe w postaci Vademecum Odpowiedzialnego Sprzedawcy w którym znajdują się wskazówki jak poradzić sobie z agresywnym klientem lub o tym jak działa alkohol na młode osoby.

Broszura w bardzo ciekawy i interesujący sposób przedstawia ważne informacje, który każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinien wiedzieć.

Na zakończenie szkolenia każdemu uczestnikowi wręczono certyfikat, zgodnie z ustawą
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Certyfikat otrzymali:

 1. Bałazińska Wioletta

 2. Potakowska Barbara

 3. Skórniewska Teresa

 4. Jagusiak Marta

 5. Piątek Ewa

 6. Skowron Jerzy

 7. Jagusiak Alicja

 8. Skórniewski Bogdan

 9. Składnik Aneta

 10. Kręglewska Renata

 11. Fijołek Eugeniusz

 12. Niezbecka Krystyna

 13. Banaszczyk Anetta

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Ręczno, dnia 2011-10-04

 ZAWIADOMIENIE O KONTROLIWójt Gminy Ręczno zawiadamia wszystkich właścicieli sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w okresie od 17 października 2011r. do 07 listopada 2011r. odbędzie się kontrola wykonywana przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie w zakresie przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr. 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr. 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr. 227, poz. 1505), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) i rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr. 155, poz. 1095, z późn. zm.)Wójt Gminy Ręczno

Piotr Łysoń

Certyfikat dla Punktu Informacji Turystycznej w Ręcznie
Jak co roku w województwie łódzkim zorganizowano Światowe Dni Turystyki, w tym roku gospodarzem imprezy był powiat wieluński.
Jest to święto osób aktywnych, zajmujących się zawodowo turystyką w ramach działalności samorządowej i społecznej.
Obchody Dni Turystyki to dobry moment na uhonorowanie ludzi zaangażowanych w rozwój turystyki, okazja do podsumowania inicjatyw.
W pierwszym dniu imprezy wręczono nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego " za zasługi na rzecz turystyki", a także rozstrzygnięto konkursy:
"Perły w Koronie Województwa Łódzkiego", "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego w 2011r." Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne "Złota Grusza"
oraz wręczono certyfikaty Punktów Informacji Turystycznej w 2011r.
W tym roku po raz drugi Certyfikat Informacji Turystycznej otrzymał Punkt przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie.
Przygotowała: M. Woźnica
Opublikowała: E. Głowacka-Kołek
Mammobus w Gminie Ręczno

W poniedziałek 3 października 2011 r. na placu Urzędu Gminy Ręczno zaparkował mammobus aby przeprowadzić wśród kobiet z naszej gminy badanie wykrywające obecność raka piersi. Z bezpłatnego badania mogły skorzystać panie w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie miały go wykonywanego.

 

Zainteresowanie badaniem było ogromne w ciągu kilku dni lista została zapełniona do ostatniego miejsca. Świadczyć to może jedynie o coraz większym uświadomieniu kobiet, tym że choroba wcześnie wykryta jest w pełni uleczalna oraz dużej potrzebie wykonywania tego typu badań w małych wiejskich społecznościach.Przygotowała/Opublikowała:

E. Głowacka-Kołek


Podziękowanie dla sponsora

Wójt Gminy Ręczno serdecznie dziękuje Panu Jackowi Stefańskiemu za wsparcie finansowe w wysokości 700 zł, które przekazał na rzecz Gminnego Chóru Jana.
Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup szali, które są zaczątkiem ujednolicenia ubioru chórzystów.

Gmina Ręczno na dożynkach powiatowych.

Gmina Ręczno na dożynkach powiatowych.

 


 

Tegoroczne dożynki zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. przy współudziale Urzędu Miasta w Sulejowie zostały zlokalizowane na terenie Opactwa Cystersów na Podklasztorzu w Sulejowie.

 

Świętu plonów towarzyszyło wiele atrakcji m.in koncerty, wesołe miasteczko, stoiska z różnymi przysmakami i rękodziełem ludowym. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć również stoiska Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Ręczno.

 

W tym roku nasz region reprezentowały panie ze Stobnicy. Przygotowały one wiele smakołyków takich jak pierogi, pasztety, ciasta oraz przeróżne nalewki dla pokrzepienia ciała i duszy.

 

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zgromadzonych na dożynkach osób.

 

Panie z Koła Gospodyń wykazały się dużym za zaangażowaniem co przełożyło się na sukces ich stoiska oraz promocję Gminy Ręczno w regionie łódzkim.

Gminny Chór Jana na "Siedlisku"

Gminny Chór Jana na "Siedlisku"

 


 

W sobotę 17 września 2011 roku w Aleksandrowie Łódzkim miał miejsce V Przegląd Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych "Siedlisko". W przeglądzie brało udział 46 wykonawców z całego województwa miedzy innymi Gminny Chór Jana.

 

W jury zasiedli etnografowie i znawcy muzyki, mieli oni bardzo trudny wybór gdyż cały konkurs przebiegał na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

 

Mimo ogromnego zaangażowania i bardzo udanego występu nasi śpiewacy nie zajęli miejsca w czołówce jednak stali się doskonałą promocją Ręczna i jego okolic.

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców sporządzonych na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Działając na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21) Wójt Gminy Ręczno informuję, że w dniach od 19 września do 3 października 2011 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Ręcznie - pokój nr 15, będzie udostępniony do wglądu spis wyborców.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.


Wszelkie informacje odnośnie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisaniu do spisu na wniosek oraz akty pełnomocnictw można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ręcznie, pokój nr 15, lub pod numerem telefonu 44 781-38-15Wójt

Piotr Łysoń

Parafialny Klub HDK

Kolejny sukces.

W niedzielę na placu przed kościołem w Ręcznie odbyła się akcja oddawania krwi, zorganizowana po raz kolejny przez Parafialny Klub HDK-PCK. Z pośród 21 zarejestrowanych chętnych krew oddało 16 osób co dało 7,2 l. krwi. Miło nam powitać w gronie Honorowych Dawców Krwi 5 nowych dawców.

Także wczoraj reprezentacja złożona z przedstawicieli Klubu uczestniczyła w ognisku integracyjnym środowisko krwiodawców, które miało miejsce w Piotrkowie Trybunalskim na terenie starej strzelnicy. W trakcie tej uroczystości odbyło się m.in. odznaczenie brązowym medalem i przyznanie tytułu Zasłużony Dawca Krwi PCK naszej klubowej koleżance Monice Stempskiej.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://hdkreczno.prv.pl/  gdzie znajdziecie wiele interesujących informacji na temat krwi i krwiodawstwa, a także galerię w których znajdują się zdjęcia z wszystkich przeprowadzonych akcji.

VIII Sesja Rady Gminy Ręczno

VIII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjecie protokołu z poprzedniej sesji

4. Przedstawienie porządku obrad

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach miedzy sesjami

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami

7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

8. Promocja gminy, podjęte zadania w tym zakresie.

9. Działalność gospodarcza w gminie, ilość i rodzaj zarejestrowanych podmiotów

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

- wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

- wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

- wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

- udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie

- zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2011-2018

- zmiany w budżecie na 2011 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

13. Sprawy różne

14. Zakończenie obrad

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013

Remont stołówki z zapleczem

W Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Ręcznie wyremontowano i rozbudowano pomieszczenia kuchni i zaplecze magazynowo - sanitarne.

 

Powierzchnia użytkowa po remoncie wynosi 84 m2.

 

Wyposażono pomieszczenia w sprzęt niezbędny do rozpoczęcia działalności. Jest on bardzo dobrej jakości i spełnia wszelkie wymogi.

 

Pomieszczenia są już odebrane przez sanepid. Za dwa dni zostanie złożony wniosek do nadzoru budowlanego, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

 

Kuchnia będzie służyła wszystkim uczniom na terenie gminy.

 

Posiłki do Bąkowej Góry i Stobnicy będą dowożone. Kuchnia będzie przeznaczona pod wynajem na warunkach określonych umową ze szczególnym akcentem położonym na dożywiane dzieci z rodzin mało zamożnych.

Parafialny Klub HDK

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi, informuje że w najbliższą niedzielę
(18. 09. 2011 r.),
w godzinach od
10:00 do 12:30 na placu przed kościołem w Ręcznie odbędzie się akcja poboru krwi.
Wszystkim osobą chcącym oddać krew przypominamy
o konieczności zabrana ze sobą dowodu osobistego
.

Gmina Ręczno na Jarmarku Wojewódzkim

Gmina Ręczno uczestniczyła w VIII Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi , gdzie tradycyjnie na ulicy Piotrkowskiej prezentowali się wystawcy z całego województwa.

 

Gminę naszą reprezentowało Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno, z wystawą dokonań i pierwszym nr gazety ręczyńskiej „Tutaj mieszkam”. Zaprezentowana została też wypożyczalnia kajaków Państwa Broszkowskich z Ręczna oraz Pracownia Renowacji Mebli i Konserwacji Zegarów „Dworek” , która to zadbała o wystrój całego stoiska wystawienniczego.

 

Uczestnictwo w Jarmarku zaowocowało licznymi kontaktami z ludźmi działającymi w innych gminach i tak nawiązany został kontakt z Pracownią Garncarską Państwa Konopczyńskich w Bolimowie . Owocem tej współpracy będą warsztaty garncarskie dla młodzieży i dorosłych z naszego terenu. Kolejnym ciekawym spotkaniem było zapoznanie się z Fundacją Ochrony Mebli Zabytkowych w Zgierzu i ogromnym przedsięwzięciem jakim jest rewitalizacja zabytkowego Zgierza w oparciu o Domy Tkaczy . Powstało tam min. Muzeum Lalek , Centrum Konserwacji Drewna , Dom Turysty.

 

Ważnym aspektem Jarmarku było to , że mogliśmy pokazać swój potencjał i możliwości , a przecież pokazany został tylko wycinek tego co potrafimy .w kolejnej edycji Jarmarku nie zabraknie też naszej małej ojczyzny.

Pożegnanie Lata 2011

Festyn Gminny „Pożegnanie Lata”


W minioną niedziele (28 sierpnia) na placu przy Urzędzie Gminy w Ręcznie odbył się festyn gminny "Pożegnanie lata 2011" zorganizowany przez Wójta Gminy Ręczno przy współudziale: Rady Gminy Ręczno, Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno, Gminnej Biblioteki Publicznej w Ręcznie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie.

Impreza rozpoczęła się o godz14.30 . Na festyn przybyli zaproszeni goście m.in. przedstawiciele władz powiatowych oraz władz gmin sąsiednich.

Program festynu przewidywał różne atrakcje a mianowicie występy zespołów: Ludowa Biesiada, ADRES LC, Zespołu Romskiego Jamaro Drom, prezentacje potraw regionalnych z konsumpcją przygotowanych przez KGW, loteria fantowa oraz konkurs na najlepszego kierowcę zorganizowany przez lokalny Ośrodek Szkolenia Kierowców LUKAS.

Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci: dmuchane zjeżdżalnie, kule wodne, klaun, malowanie buziek, zabawa w pianie wypuszczonej na trawę przez strażaków.

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz ratownictwa drogowego zorganizowany przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ręcznie.

Natomiast w godzinach wieczornych uczestnicy mogli obejrzeć tancerzy ognia - pokaz fireshow. Imprezę zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu ADRES LC.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z festynu w naszej galerii.Uwaga!

Uwaga!

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy zaczęły się pojawiać osoby podające się za pracowników Urzędu Gminy, proszące o pożyczenie pieniędzy lub o dokonanie u nich wpłaty np. za podatek.

 

W związku z takimi wydarzeniami apeluję aby nikt nie dawał ani nie pożyczał takim osobom pieniędzy.

 

Jedynymi osobami, które pracują w Urzędzie Gminy i będą się pojawiać w domach mieszkańców są inkasenci zbierający należności za wodę, którymi są p. Darek Chablewski oraz p. Paweł Żak. Jeśli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości zawsze może poprosić o okazanie legitymacji, w której są zawarte wszystkie dane oraz postawiona jest pieczątka Urzędu Gminy Ręczno.

 

Jeszcze raz proszę o ostrożność i rozwagę, zwłaszcza osoby starsze.


Wójt

Piotr Łysoń

Zakończenie zajęć Letniej Akademii Twórczości Wszelakiej

W czwartek 18 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie zajęć Letniej Akademii Twórczości Wszelakiej prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie. Zajęcia w ramach, których dzieci miały szanse rozwijać swoje talenty plastyczne, muzyczne i literackie odbywały się w każdą środę i czwartek w gmachu biblioteki.

Dzieci uczestniczyły w warsztaty plastyczne prowadzone w plenerze, zajęciach komputerowych „Dzieci w bezpiecznej sieci”, wycieczce do zoo i DINO PARKU w Kołacinku, a także miały okazję przejechać się królewską karetą.

Wszystkie prace wykonane przez małych artystów można podziwiać
w holu GOK-u.

Na zakończenie spotkań Letniej Akademii dzieci otrzymały dyplomy
i upominki, które pozwolą im przyjemnie wkroczyć w zbliżający się nowy rok szkolny, a rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.


Zdjęcia do obejrzenia w naszej galerii.


Przygotowała M. Woźnica

Opublikowała E. Głowacka-Kołek

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 roku.

 


 

Wójt Gminy Ręczno informuje, że w terminie

od 1 września 2011 roku do 30 września 2011 roku przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1marca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

 


 

W momencie składania wniosku producent rolny musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego(samoistnym lub zależnym – dzierżawcą) , lub współposiadaczem, w tym przypadku zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków)

 


 

Limit zwrotu wynosi 86 l na 1 ha użytków rolnych

 

Dopłata do 1 litra oleju napędowego 0,85 zł.

 


 

(86 x 0,85 = 73,10 zł.) Zwrot podatku w 2011 roku wynosi 73,10 zł. x ilość użytków rolnych


Wnioski przyjmujemy w Urzędzie Gminy Ręczno – pokój nr 6Wójt

Piotr Łysoń

PARAFIADA - RĘCZNO 2011

Z inicjatywy grupy młodzieżowej MNICH (skrót od: Młodzież Niezwykła i Chrześcijańska) działającej przy parafii Przemienienia Pańskiego w Ręcznie, popartej aprobatą i wsparciem finansowym Księdza Proboszcza Jerzego Grąbkowskiego oraz ogromnym zaangażowaniu Państwa Małgorzaty i Piotra Łukasińskich już po raz trzeci na Górce Parafialnej w Ręcznie odbyła się Parafiada. „Celem tegorocznej edycji było zebranie środków na remont komina i dachu w budynku Ośrodka Pracy Twórczej tzw. „Organistówki”, gdzie mają miejsce cotygodniowe spotkania „Mnichowej” młodzieży. Budynek ten służy również innym mieszkańcom gminy, np. spotykają się w nim członkowie Klubu Seniora czy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno.” – mówi Sławomira Surowiecka, członek grupy MNICH, współorganizatorka Parafiady.

 
 

Parafiada rozpoczęła się…burzą, ale w żaden sposób ulewa nie skłoniła organizatorów do odwołania pikniku. Deszcz pokrzyżował jedynie na tyle plany, że nie doszło do pokazu aikido przygotowanego przez Klub Aikikai, który reprezentowali Państwo Marta i Michał Wąs.

 
 

Kiedy organizatorzy zaproponowali mi prowadzenie Parafiady nie o takiej pogodzie marzyłam – mówi Magdalena Margas prowadząca tegoroczną Parafiadę – ale taki jest urok imprez plenerowych, scenariusz trzeba mieć przygotowany na każde warunki. Cieszę się, że udało mi się jednak zachęcić publiczność do pozostania i wspólnej zabawy”. A widzowie nie zrażeni przechodzącymi opadami entuzjastycznie przyjęli uczestników Przeglądu Piosenki Religijnej. W przeglądzie tym brały udział zarówno dzieci, jak i śpiewające Rodziny. Finałową piosenkę Przeglądu - „Tolerancja” S. Sojki wykonali wszyscy uczestnicy wraz z zaproszonymi gośćmi, jurorami przy fantastycznym wsparciu widowni.

 
 

Kolejnym punktem programu była licytacja przedmiotów wartościowych podarowanych przez gości, miejscowych twórców i sponsorów: był „Skarb starostwa”- kuferek z drewna cedrowego, w którym znajdowały się materiały piśmiennicze, podarowany przez starostę piotrkowskiego p. Stanisława Cubałę; pióro „Parker” od p. posła Artura Ostrowskiego, dwie płyty zespołu „Stróże poranka” wraz z dedykacjami podarowane przez lidera zespołu…; „Tryptyk kwiatowy” – obrazy namalowane przez p. Jerzego Misztelę z Pracowni Artystycznej „Majk”; szklany zegar od p. Stanisława Miszteli z zakładu szklarskiego „Art-Fil”. Na aukcji można było wylicytować również usługi, które zostaną wykonane przez młodzież MNICHA. Było to mycie okien oraz kolacja dla dwojga. Jednakże spodziewanym hitem licytacji okazała się butelka wina mszalnego podarowana przez Księdza Proboszcza.

 
 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się loteria fantowa, plac zabaw dla dzieci, usługi kosmetyczne na stoisku Joanny Cok oraz „Bar pod chmurką”, gdzie panie z Kół Gospodyń serwowały miejscowe specjały.

 
 

Nie zawiedli goście. Na Parafiadzie obecni byli: ojciec jezuita Zdzisław Jaśko, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego p. Marek Mazur, który również wsparł finansowo tegoroczną Parafiadę, poseł na Sejm p. Artur Ostrowski, starosta powiatu piotrkowskiego p. Stanisław Cubała, p. Piotr Wojtysiak - Sekretarz powiatu piotrkowskiego, p. Piotr Łysoń - Wójt Gminy Ręczno, p. Maria Lesiakowska - Sekretarz Gminy Ręczno, p. Mirosław Zawada - przewodniczący Rady Gminy Ręczno, p. Marian Dynarek - wieloletni dyrektor szkoły w Ręcznie, przewodniczący komisji oświaty, zasłużony społecznik, p. Irena Chmielewska zastępca dyrektora PZSG w Ręcznie, p. Michał Małecki członek zarządu Rady Powiatu .

 
 

Cały czas rozglądamy się i szukamy ludzi nadzwyczajnych, zamiast w tych zwyczajnych widzieć niezwykłych, a tych nadzwyczajnych ludzi było w tym roku na Parafiadzie wielu – nie kryje zadowolenia Piotr Łukasiński, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno, współorganizator imprezy – były to głównie osoby, twórcy, członkowie organizacji działających na terenie gminy Ręczno, którzy przygotowali swoje stoiska, czyli Rejonowe Koło Pszczelarzy, Pracownia Artystyczna państwa Anny i Jerzego Misztelów „Majk”,Pracownia Renowacji Mebli i Konserwacji Zegarów „Dworek” Piotra Łukasińskiego,Wypożyczalnia kajaków i usługi kamieniarskie Danuty i Jana Broszkowskich, Koła Gospodyń z Paskrzyna, Ręczna, Majkowic, Kolonii Ręczno, Klub Seniora, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno i oczywiście MNICH.

 
 

Aura uniemożliwiła zakończenie Parafiady w plenerze. Ostatni punkt programu został przeniesiony do kościoła parafialnego. Był to przepiękny koncert chóru gospel „Metanoia p. JP2”. Radość, entuzjazm, spontaniczne uwielbienie Boga charakterystyczne dla zespołu sprawiły, że wszyscy słuchacze zapomnieli o niedogodnościach.

 
 

Wszyscy - zarówno organizatorzy jak i publiczność wyrazili chęć kontynuowania Parafiady w przyszłym roku. Zapraszamy na Górkę w Ręcznie w Święto Przemienienia Pańskiego 6 sierpnia 2012 roku.


Organizatorzy


Zdjęcia do obejrzenia w naszej galerii.

Letnia Akademia Twórczości Wszelakiej

Wycieczka do DINOPARKU

Kiedy wyginęły dinozaury, jak wyglądały i gdzie żyły,

co jadły, czy były duże czy małe?

Na te i wiele innych pytań odpowiedź mogły znaleźć dzieci

wraz z rodzicami w Parku Jurajsko-Botanicznym w Kołacinku k/Łodzi.

Wycieczka zorganizowana została w ramach zajęć

Letniej Akademii Twórczości Wszelakiej

prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną

w Ręcznie w niedzielę 31 lipca.

W DINOPARKU dzieci miały okazję poznać gady prehistoryczne żyjące w erze mezozoicznej, bawiły się w małych paleontologów odkrywając szczątki dinozaurów, zwiedziły świat bajek oraz miały okazję pobawić się na specjalnie przygotowanym placu zabaw.Przygotowała M. Woźnica
Opublikowała E. Głowacka-Kołek

Letnia Akademia Twórczości Wszelakiej

Letnia Akademia Twórczości Wszelakiej

Gry i zabawy, zajęcia plastyczne oraz komputerowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie w ramach Letniej Akademii Twórczości Wszelakiej.

Dzieci odbyły wycieczkę do ZOO oraz przejechały się królewską karetą.

Zajęcia prowadzone są w każdą środę i czwartek w godzinach od 11:00 do 13:00 bez względu na pogodę, która ostatnio niestety nas nie rozpieszcza. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć w Akademii można oglądać na wystawie w holu GOK-u w Ręcznie.

Akademia jest otwarta dla dzieci w różnym wieku

a wstęp jest bezpłatny.

Wraz z dziećmi w zabawie biorą udział również rodzice.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnych zajęciach Akademii.Przygotowała M.Woźnica

Opublikowała E. Głowacka-Kołek


Podziękowanie za piękną inicjatywę

Z inicjatywy radnej Izy Chmury młodzież z miejscowości Łęg Ręczyński odnowiła przystanek autobusowy. Zakres prac obejmował malowanie oraz naprawę zepsutych elementów.

 

Przystanek wygląda teraz jak nowy.

 

To jest bardzo ważne, że zwracamy uwagę na estetykę naszego otoczenia ale jeszcze ważniejsze jest to że sami się przyczyniamy do jego zmiany na lepsze.

 


 

Dziękuję


Wójt

 

Piotr Łysoń

Oświetlenie w Stobnicy

W dniu 13.07.2011 r. podpisano umowę na wykonanie linii kablowo - napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z instalacją 6 sztuk lamp oświetleniowych na słupach betonowych w miejscowości Stobnica.

 

Koszt wykonania 25 380 zł brutto.

 

Budowa drogi na Przewóz

Podpisano umowę z PRDM Radomsko na wykonanie III odcinka drogi gminnej na Przewóz o długości 1 082 mb bez nawierzchni.

 

Po dofinansowaniu w ramach robót dodatkowych zostanie wykonana nawierzchnia.

 

Koszt wykonawstwa 188 021,63 zł brutto.

 

Wykonawca wejdzie w teren na przełomie lipca i sierpnia.

INFORMACJA

Mieszkańcy Gminy Ręczno


Od miesiąca lipca 2011 r. odczytu stanu wodomierzy w nieruchomościach dokonują pracownicy Urzędu Gminy Ręczno Pan Darek Chablewski oraz Pan Paweł Żak.

 

Tak jak dotychczas istnieje możliwość uregulowania opłaty u inkasenta, który wystawi fakturę VAT.

 

W przypadku braku dostępu do wodomierza głównego pracownik Urzędu Gminy pozostawi w nieruchomości odbiorcy zawiadomienie o swoim pobycie z prośbą o przekazanie aktualnego stanu wskazań wodomierza osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Ręczno.

 


 

Nr. tel. 44 781-32-69

 

44 781-38-14


Wójt

 

Piotr Łysoń

Budowa drogi Paskrzyn - Pociosek

Kosztem 219 119,91 zł brutto wykonano drogę w miejscowości Paskrzyn - Pociosek.

 

Droga posiada długość 730.77 m i szerokość 4 m oraz pobocze gruntowe 0,75 - 1,00 m.

 

Nawierzchnia wykonana jest metodą dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia asfaltem D 160/220.

 

Całość drogi znajduje się w granicy działki.

 

Wykonawca DROMOST SJ LIPIE 12B

Nowy parking w centrum Ręczna

Kosztem 31 500 zł brutto została zakończona inwestycja "Wykonanie parkingu na 10 stanowisk" w ramach wieloletniej inwestycji "Zagospodarowanie centrum Ręczna".

 

Wykonawca - PUH Władysław Piwoński z Paskrzyna.

VI Sesja Rady Gminy Ręczno

Informacja z odbytej VI Sesji Rady Gminy Ręczno


VI Sesja odbyła się dnia 27 czerwca br. W programie sesji zawarto wiele zagadnień do omówienia między innymi:

 • bezpieczeństwo ppoż i działalność jednostek OSP

 • bezpieczeństwo mieszkańców gminy – informacji udzielił Komendant Komisariatu Policji w Gorzkowicach podins. K. Gorzędowski

 • realizację budżetu GOPS i GBP za 2010 r. oraz wykonanie budżetu gminy za 2010 r.

  Zaplanowano i podjęto 14 uchwał w tym

 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Ręczno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.

 • absolutorium dla Wójta Gminy

 • zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Ręczno

 • Plan Odnowy Bąkowej Góry i Kol. Ręczno

 • zespół opiniujący kandydatów na ławnika na lata 2012 – 2015

 • opłaty targowej

  W wyniku głosowania nad uchwałami Radni zdecydowali, że nie zatwierdzą sprawozdania finansowego Gminy za 2010 r. oraz nie udzielą absolutorium Wójtowi Gminy. Nie została także podjęta uchwała o opłacie targowej.

  Pozostałe uchwały z porządku obrad zostały podjęte.Przygotowała Halina Siwocha

Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek

Lato z Biblioteką

Noc Świętojańska w Majkowicach. Festyn w Bąkowej Górze.

Ostatni weekend czerwca w Gminie Ręczno minął pod znakiem dobrej zabawy. Każda chętna osoba mogła wziąć udział w festynach zorganizowanych w Majkowicach (sobota) i Bąkowej Górze (niedziela).

 

W sobotę mimo wieczornego chłodu wiele osób zgromadziło się nad stawem w Majkowicach by po raz kolejny uczestniczyć w Nocy Świętojańskiej zorganizowanej przez KGW Majkowice. Zabawa rozpoczęła się około godz. 19.30 występem Kapeli spod Diablej Góry. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję obejrzeć występy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Majkowic, które to niezawodnie potrafią rozbawić publiczność do łez. Było również coś dla wielbicieli loterii fantowych oraz miłośników motoryzacji (zlot samochodów), zaś Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Ręczno rywalizowały w konkursie wianków. Gdy zapadł już zmrok zastawiono stoły pysznościami oraz rozpalono ogromne ognisko przy którym każdy mógł się ogrzać i upiec sobie coś dobrego. Przy dźwiękach muzyki tanecznej można było biesiadować do białego rana.

 

Każdy kto wprawił się w festynowy nastrój w sobotę mógł kontynuować zabawę w niedzielne popołudnie na festynie zorganizowanym w Bąkowej Górze przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej i OSP BG. Zabawa rozpoczęła się około godz 13.30 występami dzieci ze Szkoły Podstawowej. Również tego dnia na scenie gościły niestrudzone Panie z KGW Majkowice, a po nich można było obejrzeć występ Kapeli Góralskiej. Gwiazdą wieczoru był wszystkim już dobrze znany romski zespół Jamaro Drom. Wszystkie dzieci mogły wyszaleć się do woli na darmowym placu zabaw (sponsor OSP BG). Również w niedziele czekało coś dla miłośników motoryzacji – można było wylicytować przejażdżkę wybranym motocyklem. Zabawa zakończyła się w godzinach wieczornych.

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć w naszej galerii.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Pomarańczowa Pantera

18.06.2011r. (sobota) na zaproszenie Gminnej Biblioteki w Ręcznie, dzieci odwiedziła Pomarańczowa Pantera i krowa Honorata z krakowskiego teatru „ DUET”. Tego dnia, tytułowy bohater świętował swoje urodziny. Jednak, nikt z zaproszonych gości nie przybył na imprezę. Pomarańczowa Pantera była załamana. Wówczas z pomocą wyruszyły dzieciaki
i krowa Honorata. Razem z Panterą bawiły się na wspaniale przygotowanej przez solenizanta imprezie. 
 Była wspólna gimnastyka, tańce, jazda samochodem, a nawet pokaz magii. Pomarańczowa Pantera opowiedziała o swoich przygodach podczas pracy w cyrku, gdzie m.in. nauczała się czarować. Zaprosiła dzieci również na wakacyjny wyjazd na wieś, gdzie poznały wielu jej przyjaciół – zwierzęta gospodarstwa domowego. Pomarańczowa Pantera i krowa Honorata dzieliła się z dziećmi i ich rodzicami wieloma swoimi doświadczeniami, aby uzmysłowić im, że z wyobraźni należy korzystać każdego dnia. Wtedy spełniają się marzenia i  życie staje się łatwiejsze.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Nabór kandydatów
Mieszkańcy Gminy Ręczno

Uprzejmie informuję, że odbywa się nabór na kandydatów na ławnika, na kadencję 2012 - 2015 :
do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. - 2 ławników
w tym do Sądu Pracy - 1 ławnika
do Sądu Okręgowego - 3 ławników

Wszystkie informacje dotyczące warunków jakie powinien spełniać kandydat na ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno p. 13, na stronie BIP Ręczno oraz na stronie www.ms.gov.pl w zakładce formularze.
Termin naboru upływa z dniem 30 czerwca 2011 r.


                                                                                       Wójt
                                                                                  Piotr Łysoń
Przygotowała Halina Siwocha
Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek
Kolejny atak wampirów

Kolejny atak wampirów.


W słoneczną niedziele dnia 12. 06. 2011r. w godzinach od 9: 00 do 12: 30 na placu przed kościołem w Ręcznie odbyła się akcja oddawania krwi. Krew oddało 18 osób z pośród 21 zarejestrowanych. Oddali oni łącznie 8, 1 litra życiodajnego płynu.

Z okazji przypadającego na dziś Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi, Parafialny Klub HDK – PCK w Ręcznie pragnie złożyć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, oddania wielu litrów krwi wszystkim krwiodawcom i ich sympatykom.


Przygotował Tobiasz Nowakowski

Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ręcznie

W sobotę 11 czerwca br. w Ośrodku Sportowo – Szkoleniowym odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ręcznie. Rozpoczął się od uczczenia minuta ciszy pamięci zmarłych strażaków. W Zjeździe oprócz 15 delegatów obecnych (na 17 wybranych podczas zebrań wyborczych) udział brali Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. Paweł Kardas, Prezes Zarządu oddziału powiatowego w Piotrkowie Jan Sachrajda oraz goście zaproszeni: władze gminy, sponsorzy oraz ksiądz proboszcz parafii Ręczno.

 

Najważniejsze omówione problemy to wyposażenie jednostek OSP szczególnie tych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w profesjonalny - wymagany w obecnym czasie sprzęt.

 

Takie zapewnienie złożono na Zjeździe.


Do Zarządu oddziału Gminnego ZOSP RP zostali wybrani druhowie:

1. Jerzy Ożarek – Prezes

2. Krzysztof Sztark – Wiceprezes

3. Dariusz Lorenc – Wiceprezes

4. Jan Sitkowski – Komendant Gminny

5. Halina Siwocha – Sekretarz

6. Sławomir Hernoga – Skarbnik

7. Tadeusz Więcławski – Członek Prezydium

8. Dariusz Chablewski – Członek Zarządu

9. Jacek Lesiakowski – Członek Zarządu

10. Krzysztof Ośmiałowski - Członek Zarządu


Wybrano również delegatów na Zjazd Powiatowy w Piotrkowie Tryb.

1. Tadeusz Łysoń

2. Jerzy Ożarek


Wybrano przedstawiciela do Zarządu Oddziału ZOSP RP w Piotrkowie Tryb., którym został Dariusz Lorenc.


Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Krzysztof Piętos – Przewodniczący

2. Tadeusz Łysoń – wiceprzewodniczący

3. Władysław Piwoński – sekretarz

Zjazd zakończono podziękowaniami dla wszystkich członków OSP za pomoc w realizacji zadań statutowych, podziękowaniami dla władz samorządowych i księdza. Podkreślono bardzo dobrą współpracę z Zarządem Oddziału Powiatowego oraz Komendą Miejską PSP w Piotrkowie Tryb.

 

Prezes Zarządu przekazał życzenia wielu satysfakcji z dobrze wykonanych zadań oraz wszystkiego dobrego w życiu osobistym druhom strażakom.Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.Przygotowała Halina Siwocha

Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek

Kolejny sukces

Biblioteka w Ręcznie informuje, że dzisiaj (08. 06.2011 r.) w godzinach rannych została przekazana pierwsza partia nakrętek. Uzbieraliśmy wspólnie 1.200 kg., za co otrzymaliśmy 960zł. Powyższa kwota zostanie przekazana rodzicom Madzi Urban z Tarnowa. Pragniemy serdecznie podziękować firmie „Eko – Pol” z Ręczna za bezpłatne udostępnienie wagi towarowej, w celu przeważenia zebranych nakrętek.

Nie kończymy naszej akcji i zbieramy nadal nakrętki dla Madzi. Wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rejonowa Spartakiada Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK

W niedzielę na Górce Parafialnej w Ręcznie odbyła się Rejonowa Spartakiada Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK. W imprezie wzięło udział 9 klubów z rejonu piotrkowskiego. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 4 konkurencjach: tor przeszkód, skoki w workach, noszenie rannego na noszach i pierwszej pomocy przedmedycznej. W klasyfikacji ogólnej:

I miejsce zajął Klub HDK z Woli Krzysztoporskiej „OGNIOODPORNI”,
II miejsce zajął Klub HDK z Gorzkowic,
III miejsce zajął Klub HDK w Babach,

W konkurencji wiedzy z zakresu pierwszej pomocy

I miejsce zajął Klub HDK z Woli Krzysztoporskiej „OGNIOODPORNI”,
II miejsce zajęła druga drużyna z Woli Krzysztoporskiej,
III miejsce zajął Klub HDK z Gorzkowic.

Po części sportowej kluby oraz zaproszeni goście udali się do kościoła, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji Honorowych Dawców Krwi. Mszę Świętą uświetnił swoim występem Gminny Chór Jana.
O godzinie 16:00 pokazem ratownictwa gaśniczo-medycznego, przygotowanego przez Ochotniczą Staż Pożarną z Ręczna oraz Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych rozpoczęto II część zabawy, w trakcie której można było obejrzeć występy Gminnego Chóru Jana, Kół Gospodyń Wiejskich z Paskrzyna i Majkowic, skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń. Podczas całej imprezy można było przejść szkolenie z zakresu pierwszej pomocy pod okiem Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Piotrkowa Trybunalskiego , a także wpisać się do banku dawców szpiku.

Wśród zaproszonych gości byli: Artur Ostrowski – poseł na sejm RP, Grażyna Lasek – przew. komisji budżetu Rady Powiatu, Agata Wojtania – członek Zarządu Rady Powiatu, Teresa Kucharczuk – prezes ZR PCK w Piotrkowie Tryb., Piotr Łysoń – Wójt Gminy Ręczno, Mirosław Zawada – Przewodniczący Rady Gminy Ręczno, Maria Lesiakowska – Sekretarz Gminy Ręczno oraz ks. kan. Jerzy Grąbkowski – proboszcz parafii w Ręcznie.

Parafialny Klub HDK pragnie podziękować za pomoc w organizacji Spartakiady:
1. Gminnemu Chórowi Jana,
2. Ochotniczej Straży Pożarnej,
3. Kołu Gospodyń Wiejskich z Majkowic,
4. Kołu Gospodyń Wiejskich z Kol. Ręczno,
5. Kołu Gospodyń Wiejskich z Ręczna,
6. Kołu Gospodyń Wiejskich z Paskrzyna,
7. Kołu Gospodyń Wiejskich ze Stobnicy,
8. Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Piotrkowa Tryb.
9. Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Tomaszowa Mazowieckiego,
10. Fundacji walki z Leukemią,
11. Pani Barbarze Lasek i pani Elżbiecie Wojtyle,
12. Księdzu proboszczowi,
13. Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie,
14. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Ręczno,
15. Wolontariuszom,
16. Zaproszonym Gościom za przybycie,Nasi sponsorzy:

 1. Piotr Łysoń,

 2. Mirosław Zawada,

 3. Andrzej Żak,

 4. Zdzisław Konarski,

 5. Sławomir Hernoga,

 6. Izabella Chmura,

 7. Piotr Dudo,

 8. Tadeusz Więcławski,

 9. Jan Broszkowski,

 10. Jan Filocha,

 11. Andrzej Chmielewski,

 12. Stanisław Jagieło,

 13. Adam Dembowski,

 14. Bożena Jarosińska,

 15. Maria Lesiakowska,

 16. Piekarnia Teresa Jagieło,

 17. Andrzej Stefański, ( Młyn „ Bąk”)

 18. Jacek Stefański ( Młyn „Pijast”)

 19. Andrzej Piątek, (Masarnia)

 20. Zofia Karlińska,

 21. Stanisław Cejnuk ( GS Łęki Szlach.)


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.


Przygotował Tobiasz Nowakowski
Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek
Wizyta Studyjna w Gminie Klucze

W dniach 27 – 29.05.2011 r. przedstawiciele władz gminy  Ręczno, radni Rady Gminy Ręczno, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestniczyli w wizycie studyjnej w Gminie Klucze (woj. Małopolskie). Celem wizyty było zapoznanie się z różnymi formami aktywności społecznej oraz działalności organizacji pozarządowych. Na szczególną uwagę w ocenie wszystkich uczestników wizyty zasługują:

 • Działalność Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”

 • Dorobek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z siedzibą w Kluczborku.

 • Działalność Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach

Spotkania z liderami tych organizacji uświadomiły uczestnikom wizyty, że wykreowanie właściwego pomysłu może przynieść ogromne efekty społeczne. Najmilsze wspomnienia są z pobytu w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym, gdzie zwiedzano pracownie tematyczne i warsztaty terapii zajęciowej. Zaskoczeniem było prowadzenia schroniska dla bezdomnych oraz wielorakość programów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zdobyto bardzo pożyteczną wiedzę w zakresie wykorzystania potencjału każdej gminy, jak np. niezagospodarowane i opuszczone obiekty gminne, niedocenione walory turystyczne pewnych obszarów gminy, czy też zasoby ludzkie.

W pierwszym dniu wizyty studyjnej uczestniczono w warsztatach szkoleniowych na temat poznania założeń i celów projektów środowiskowych w kontekście partnerstwa OPS z organizacjami pozarządowymi. Zapoznano się także z prezentacją działalności spółdzielni socjalnej z akcentem na model spółdzielni, której założycielem jest organizacja pozarządowa. W kolejnych 2 dniach wizyty zaprezentowano Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno Gospodarczego „Klucz”. Poznano w szczególności dobre praktyki i modelowe rozwiązania wdrażane przez to stowarzyszenie, jak np.:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

 • Projekty partnerskie z samorządem województwa małopolskiego

 • Projekty społeczne realizowane w oparciu o budowane partnerstwa.

Z ogromną uwagą wysłuchaliśmy prezentacji Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach. Zapoznaliśmy się z wybranymi modelami działań stowarzyszenia, np.:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 • Centrum Integracji Społecznej,

 • Schroniska dla osób bezdomnych,

 • programy skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W programie wizyty zorganizowano także wyjazdy do nieodległych ciekawych miejsc o walorach turystycznych (Pustynia Błędowska, Ogrodzieniec). Naszą grupą opiekował się w doskonały sposób przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Gminy Klucze Pan Tomasz Hagno.


Sporządziła: E. Krawczyk – koordynator PPWOW

"Nowe Szanse"

Na terenie woj. Łódzkiego w ramach działania 8.1.2 PO Kapitał Ludzki rozpoczyna się realizacja projektu „Nowe Szanse”.Realizatorem projektu jest firma OPN 5.

Działanie ma na celu przygotowanie 40 mieszkańców i mieszkanek naszego województwa do powrotu na rynek pracy. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego. Bezpłatne szkolenia, warsztaty, porady psychologów i doradców zawodowych to tylko nieliczne spośród propozycji.

Eksperci w indywidualny sposób podejdą do każdej osoby i pomogą jej odnaleźć się na nowo na rynku pracy. Wszystkich uczestników nauczą jak pisać CV i list motywacyjny, profesjonalnie zdiagnozują predyspozycje zawodowe i psychologiczne, jak również zostanie sfinansowany udział w kursach przekwalifikowujących.

OPN 5 oferuje szkolenia:

dla pracowników ochrony mienia

dla pracowników biurowych

W indywidualnych przypadkach możliwe jest sfinansowanie innego rodzaju kursu zawodowego w zależności od diagnozy i potrzeb szkoleniowych uczestników.

Wszystkim uczestnikom zapewnione są : materiały szkoleniowe, catering, dodatki szkoleniowe w wys. 4 zł brutto za każdą godzinę szkoleń zawodowych.


Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie www.open5.pl

ZAPROSZENIE NA REJONOWĄ SPARTAKIADĘ KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi w Ręcznie oraz Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża serdecznie zapraszają na
Rejonową Spartakiadę Klubów Honorowych Dawców Krwi,
która odbędzie się
05.06.2011r. na Górce Parafialnej w Ręcznie. Spartakiada rozpocznie się
o godzinie
12:00 rywalizacją między zaproszonymi klubami. O godz. 15:00 Msza Święta z udziałem Gminnego Chóru Jana w intencji Honorowych Dawców Krwi.

Po mszy świętej o godz. 16:00 pokazem ratownictwa gaśniczo-medycznego
w wykonaniu
Ochotniczej Straży Pożarnej i Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Tomaszowa Maz., rozpocznie się druga część Spartakiady.

W programie przewidzieliśmy również: możliwość wpisania się do banku dawców szpiku, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, występy Kół Gospodyń z Majkowic
i Paskrzyna, plac zabaw dla dzieci i bar pod chmurką.

Wstęp wolny.

Modernizacja placu w centrum Ręczna

W dalszym ciągu trwają prace mające na celu upiększenie centrum Ręczna. Po wyburzeniu budynków przyszła kolej na oczyszczenie i pogłębienie stawu znajdującego się przy budynku Urzędu Gminy. Obecnie trwają prace dzięki którym poprawi się wygląd terenu otaczającego staw. Zostanie nawieziona a następnie wyrównana ziemia na której będzie zasiana trawa.

 

Jako kolejny etap modernizacji zaplanowano rozbudowę parkingu oraz zagospodarowanie całego placu przez zasadzenie różnego rodzaju roślin.

 

Wszystkie te zabiegi mają na celu poprawę wizerunku zewnętrznego naszej gminy.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie zaprasza na przedstawienie
 
65 rocznica zamordowania przez funkcjonariuszy UB 12 żołnierzy KWP

7 maja 2011 roku w Bąkowej Górze miały miejsce uroczystości upamiętniające 65 rocznicę zamordowania przez funkcjonariuszy UB 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość tak samo jak w latach poprzednich została zorganizowana przez Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego Zarząd Oddziału w Piotrkowie Tryb. oraz Szkołę Podstawową im. Żołnierzy KWP w Bąkowej Górze.

 

Obchody rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia sztandarów, delegacji i zaproszonych gości na cmentarz parafialny gdzie zebrani odśpiewali Hymn Narodowy oraz wzięli udział we Mszy św. w intencji zamordowanych żołnierzy KWP. Następnie odbył się Apel Poległych i Salwa Honorowa, po czym wszystkie przybyłe delegacje złożyły kwiaty na grobie 12 zamordowanych Żołnierzy. Po uroczystościach na cmentarzu zebrani przenieśli się na teren Szkoły Podstawowej, gdzie wspólnie obejrzeli występy uczniów oraz wysłuchali przemówień organizatorów oraz zaproszonych gości w tym Wójta Gminy Ręczno Piotra Łysonia.

 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości wszyscy zebrani zostali poczęstowani wojskową grochówką przygotowaną przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Bąkowej Górze.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

 

Zaprasza na wykład szkoleniowy otwarty

 


 

Wszystko o ekonomii społecznej

 

-wiedza praktyczna

 

-przykłady dobrych praktyk z Gminy Klucze

 

-jak pomóc liderowi

 


Wykład poprowadzi Prezes Fundacji

 

„Akademia Inicjatyw Społecznych”

 

Pani Krystyna Fuerst.

 


 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy

 

Czwartek 12.05.2011 o godzinie 17.30

 

Sala konferencyjna GOK

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi w Ręcznie
Parafialny Klub
Honorowych Dawców Krwi
w Ręcznie


Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK powstał w lutym 2010 r. Głównym zadaniem naszej organizacji jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa (pogadanki, wykłady itp.) oraz organizacja zbiórek krwi. Nasi klubowicze oddali już ponad 65 litrów krwi.
Najważniejszym zadaniem czekającym Klub w 2011 r. jest organizacja „Spartakiady 2011”. Są to zawody, mające na celu integrację środowisk dawców krwi z ludźmi nie oddającymi krwi. Spartakiada będzie miała charakter festynu, którego główną atrakcją będą zmagania Klubów HDK z okręgu Łódzkiego, a także pokazy ratowniczo-gaśnicze. Każda osoba, która przyjdzie na festyn 5 czerwca 2011 r. będzie mogła przejść kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzony przez Grupę Społecznych Instruktorów Młodzieżowych z Tomaszowa Mazowieckiego a także będzie miała możliwość wpisania się do banku Dawców Szpiku.. Innymi atrakcjami będą występy Kół Gospodyń Wiejskich oraz Chóru Jana z Ręczna. Wśród zaproszonych gości są m.in. Starosta pow. Piotrkowskiego, posłowie na Sejm RP., prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, przedstawiciele ZO PCK w Łodzi a także p. Jacek Olszewski oraz lokalna prasa (Tydzień Trybunalski, Ziemia Piotrkowska, Famka, Świat Dawcy) telewizja ( TVP 3 Regionalna i NTL Radomsko) oraz stacje radiowe ( Strefa FM, Radio Fama oraz PR Łódź).

Prosimy Państwa o pomoc finansową, która zostanie przeznaczona na zakup artykułów spożywczych, które będą mogły otrzymać zaproszone kluby oraz goście przybywający na Spartakiadę. Tym niewielkim kosztem mogą Państwo wspomóc idee honorowego krwiodawstwa. W zamian za pomoc chcemy zaoferować Państwa firmie reklamę w lokalnych mediach. Ponadto lista osób i firm dzięki którym Spartakiada się odbędzie, zostanie przedstawiona w dzień imprezy w widocznym miejscu, a także na plakatach, które zostaną rozesłane po terenie powiatu piotrkowskiego.
Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Prosimy o informację o Państwa decyzji pod nr tel. 512 895 468 lub na adres: Parafialny Klub HDK w Ręcznie, Kol. Ręczno 18, 97-510 Ręczno. Można się z nami skontaktować także poprzez pocztę e-mail: hdk0097@wp.pl Wpłat prosimy dokonywać na konto PKO SA 16124031161111001028377338 z dopiskiem „Spartakiada 2011”


Z poważaniem
Prezes Parafialnego Klubu HDK
w Ręcznie
Tobiasz Nowakowski
Uroczystości majowe

Mimo mało sprzyjającej aury wielu mieszkańców Gminy Ręczno wzięło udział we mszy św. z okazji połączonych obchodów święta Matki Bożej Królowej Polski, Narodowego Święta 3 Maja oraz w intencji strażaków, którzy swoje święto obchodzą 4 maja.

 

Mszy przewodniczył Ksiądz proboszcz tutejszej parafii Jerzy Grąbkowski a jej podniosły charakter podkreśliły pieśni w wykonaniu Chóru Jana.

 

 Na koniec mszy świętej głos zabrał Pan Marian Dynarek, wygłosił on uroczyste przemówienie, którego zwieńczeniem było odznaczenie Ks. Proboszcza Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Medal został wręczony przez Wójta Gminy Piotra Łysonia w towarzystwie Sekretarz Gminy Marii Lesiakowskiej oraz Przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Zawady.

 

Po zakończeniu mszy wszyscy zebrani udali się na skwer przed kościołem, gdzie znajdują się trzy miejsca pamięci narodowej, by po krótkim przemówieniu Pana M. Dynarka delegacje młodzieży, straży pożarnej oraz władz gminnych złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze. Wszyscy zebrani mogli również wysłuchać kilku pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Jana.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości znajdujących się w galerii.

Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Iwona i Mieczysław Stępień - podziękowanie za okazaną pomoc

Podziękowanie


Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli z Gminy Ręczno, którzy okazali nam promyk nadziei i bardzo nam pomogli w tych trudnych dla nas chwilach.

Dziękujemy za pomoc materialną w postaci zboża, siana, słomy, ziemniaków, nawozów, pasz, kiszonki oraz za pomoc finansową, za którą zakupiona zostanie część materiałów budowlanych na odbudowę spalonej stodoły.


Jeszcze raz z całego serca wszystkim dziękujemy

Iwona i Mieczysław StępieńOpublikowała Ewa Głowacka-Kołek


Komputer nie taki straszny - ciąg dalszy programu skierowanego do seniorów
Komputer nie taki straszny - po świętach Wielkiej Nocy rusza dalszy ciąg programu skierowanego do seniorów!!
Zapraszamy!!Przygotowała: Małgorzata Woźnica
Opublikowała: Ewa Głowacka-Kołek
VI Przegląd Stołów i Palm Wielkanocnych

W czasie niedzielnego (17.04.2011 r.) VI Przeglądu Stołów i Palm Wielkanocnych zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy Gminę Ręczno reprezentowało KGW Paskrzyn wspierane przez Wójta Gminy Piotra Łysonia, Sekretarz Marię Lesiakowską, Przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Zawadę, oraz Piotra Łukasińskiego i innych mieszkańców Gminy Ręczno.

 

Imprezę zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym. Oprócz Stołu zastawionego pysznościami przez Panie z KGW Paskrzyn można było obejrzeć jeszcze 15 innych pięknie udekorowanych i zastawionych tradycyjnym jadłem Stołów Wielkanocnych m.in. z KGW Łęczno, Gminnej Rady Kobiet w Czarnocinie, Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza KGW Romanówka, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sulejowa czy Zespół Szkół Rolniczych Zespół Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

 

Przedstawicielki naszej gminy oprócz pięknych palm i ozdób wielkanocnych swój stół zastawiły pysznymi mazurkami i babami, faszerowanymi jajami, różnego rodzaju wędliną oraz napojem dobrym na pokrzepienie ciała i ducha.

 

W czasie przeglądu odbył się konkurs na Najpiękniejszy Stół Wielkanocny, jednak zwycięzca nie został wytypowany i wszystkie stoły zajęły egzequo pierwsze miejsce. Panie z KGW Paskrzyn przywiozły do domów zapas dobrego humory oraz komplet sztućców, który z pewnością posłuży w kolejnych imprezach tego typu.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

„Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”

„Kwiecień miesiącem pamięci narodowej” pod takim hasłem dnia 15 kwietnia 2011 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Ręczno.

 

Tak wyjątkowemu posiedzeniu gościnnie przewodniczył wieloletni radny, Przewodniczący Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia z ubiegłej kadencji a jednocześnie znakomity znawca historii Ręczna i okolic Marian Dynarek.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 zbiórką przed Urzędem Gminy. Radnym towarzyszyli Wójt Piotr Łysoń oraz Sekretarz Maria Lesiakowska.

 

Wszyscy zebrani odwiedzili wiele miejsc pamięci narodowej, między innymi Cmentarze Parafialne w Ręcznie i Bąkowej Górze, gdzie na pomnikach zasłużonych dla gminy i kraju zapalili znicze oraz przewiązali je szarfami narodowymi.

 

Radni obiecali, że zawsze będą się starali aby miejsca pamięci narodowej żyły również w pamięci mieszkańców naszej gminy oraz że wszyscy wspólnie będą dbać o ich poszanowanie i wygląd zewnętrzny.Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Złote Gody

„W żadnych okolicznościach wartość
małżeństwa,tego nierozerwalnego związku
miłości dwojga osób nie może być poddawana
w wątpliwość. Jakiekolwiek rodziłyby się
trudności, nie można zrezygnować z obrony
tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje
ludzi i której Bóg nieustannie błogosławi.
Małżeństwo jest drogą świętości nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową."

Jan Paweł II


Osiem par z Gminy Ręczno w 2010 roku obchodziło jubileusz 50 – lecia pożycia związku małżeńskiego. Uroczystość na cześć jubilatów odbyła się 14 kwietnia 2011 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Ręcznie. Dobry stan zdrowia pozwolił na wzięcie udziału w uroczystości sześciu parom. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitała Kierownik USC Bogusława Korpas, złożyła jubilatom życzenia po czym oddała głos Wójtowi Piotrowi Łysoniowi. Wójt wręczył każdej z par odznaczenia państwowe podpisane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jubilaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz piękne kwiaty.

 

W uroczystości udział brali również Sekretarz Gminy Maria Lesiakowska, Radna Powiatu Piotrkowskiego Genowefa Bułacińska oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zawada.

 

Po głównej uroczystości wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na mały poczęstunek.


Złote Gody – Jubilaci


Stanisława i Henryk Fijołek

Majkowice

Stanisława i Lucjan Gębiccy

Stobnica

Zofia i Józef Orlik

Stobnica

Pelagia i Witold Patek

Zbyłowice

Helena i Czesław Raczyńscy

Majkowice

Kazimiera i Roman Sobańscy

Stobnica – Piła

Lucja i Stefan Staszewscy

Stobnica – Piła

Krystyna i Marian Witasik

Bąkowa Góra
Przygotowała/Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek
Podziękowanie za pomoc

W poniedziałek 4 kwietnia br. ogromne nieszczęście nawiedziło rodzinę Iwony i Mieczysława Stępień ze wsi Nowinki. Pożar strawił ich stodołę w której znajdował się prawie cały dobytek, miedzy innymi sprzęty rolnicze (traktor, prasa, siewnik, itd), siano, zboże, pasza i wiele innych rzeczy. Obecnie Państwo Stępień są w bardzo trudnej sytuacji - nie mają czym karmić zwierząt, nie mogą zasiać zboża. Sami nie są w stanie szybko zorganizować pomocy.

W związku z tymi wydarzeniami Wójt Piotr Łysoń zwrócił się do mieszkańców Gminy Ręczno z prośbą o pomoc dla Państwa Stępień. Swój apel przekazał na ręce Sołtysów wszystkich miejscowości, którzy zostali poproszeni o przeprowadzenie zbiórki darów w swych wsiach.

Mieszkańcy całej gminy wykazali się prawdziwą solidarnością z poszkodowanymi, chętnie podzielili się tym co sami posiadają. Wśród darów można było znaleźć między innymi siano, słomę, zboże, pieniądze i wiele innych darów.
W imieniu poszkodowanych Wójt składa ogromne podziękowania za wszelką okazaną pomoc.


Przygotowała/Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek

INFORMACJA

Informacja


Wójt Gminy Ręczno informuje, że w dniu 12.04.2011 r. w budynku GOK w Ręcznie, odbędzie się szkolenie obejmujące swym zakresem:

 

godz. 900 - „Premie dla młodych rolników – po nowemu”

 

godz 1000 - „Wymogi wzajemnej zgodności a dopłaty bezpośrednie”

 

szkolenie przeprowadzi Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.

 

W imieniu własnym i pracowników ODR – u zapraszam do wzięcia udziału w tym szkoleniu.


Wójt Gminy

 

Piotr ŁysońPrzygotował: Dariusz Chablewski

Opublikowała: Ewa Głowacka-Kołek

INFORMACJA

Pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2011 udzielana jest codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie ul. Piotrkowska 7.Wójt

Piotr Łysoń

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczęty.


W dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Na terenie Gminy Ręczno spis zostanie przeprowadzony przez dwóch rachmistrzów, którymi są Joanna Janowska oraz Agnieszka Karlińska-Ożarek.

Rachmistrz może nas odwiedzić w terminie od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Nie będzie wcześniej wywieszonej, podanej informacji o konkretnej dacie spotkania. W przypadku gdy rachmistrz do nas zapuka, a w danej chwili nie mamy czasu, to możemy się umówić w innym dogodnym terminie. Jednocześnie jeżeli rachmistrz nas nie zastanie w domu, to może do nas zadzwonić ankieter z call center po to, aby umówić wizytę rachmistrza.

Rachmistrz powinien posiadać legitymację. Legitymacja zawiera - nr legitymacji, imię, nazwisko, teren działania (gmina), okres ważności, podpis i pieczątka Dyrektora US, Pieczęć US, podpis posiadacza, zdjęcie posiadacza, logo CBS). Legitymacja jest ważna z dowodem osobistym.

Identyfikacji rachmistrza można dokonać poprzez infolinię – dzwoniąc pod numer 800 800 800 – bezpłatny z telefonów stacjonarnych lub  22 44 44 777 – dla połączeń z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z cennikiem operatora. Dodatkowo dane rachmistrza można również zweryfikować w urzędzie gminy.

Może również być tak, że do niektórych mieszkań zadzwoni ankieter a zależeć to będzie między innymi od rodzaju badania, czy dane mieszkanie objęte jest spisem pełnym czy reprezentacyjnym. Jeżeli jest to spis reprezentacyjny, czyli dotyczy tylko próby wylosowanych mieszkań i odbywa się na tzw. formularzu długim oraz jeżeli nie spiszemy się w Internecie to raczej odwiedzi nas rachmistrz. Z uwagi na liczbę pytań łatwiej jest przeprowadzić ten wywiad twarzą w twarz.

Jeżeli natomiast rozpoczęliśmy spis w Internecie, ale np. w terminie 14 dni go nie zakończyliśmy i pozostało kilka pytań nie uzupełnionych to wtedy zadzwoni ankieter.

Natomiast jeżeli chodzi o badanie pełne to w przypadku gdy nie mamy wszystkich danych ze źródeł administracyjnych najprawdopodobniej zadzwoni ankieter – pod warunkiem iż posiadamy numer telefonu.

Pamiętajmy, iż każdy ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w spisie. Jeżeli rachmistrz przyjdzie w nieodpowiednim dla nas momencie i nie mamy w danej chwili czasu na udzielenie odpowiedzi możemy umówić się z nim na inny termin. Natomiast osoby, które  nie chcą odpowiadać na pytania zadawane przez rachmistrza zachęcamy do samospisu internetowego. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne.


Informacje pochodzą ze strony GUS

Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

 

V SESJA RADY GMINY RĘCZNO

W czwartek 31 marca odbyło się posiedzenie V Sesji Rady Gminy Ręczno. Zebrani wysłuchali wielu analiz i sprawozdań między innymi Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami oraz wpływów do budżetu gminy za wodę, ścieki i łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 rok.

Informacji na temat realizacji środków zdrowotnych w ramach kontraktów w roku 2010 oraz kontraktach zawartych na rok 2011 udzielił członek Społecznej Rady Szpitala przy ul. Roosevelta, którym jest Przewodniczący Rady Gminy M. Zawada.

Podjęto również kilka uchwał między innymi w sprawie opłat za korzystanie z sali sportowej i przypadków zwolnienia z opłat, zmian w budżecie Gminy Ręczno na 2011 r.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Informacja - szkolenie

INFORMACJA


Wójt Gminy Ręczno informuje, że w dniu 31.03.2011r. o godzinie 14.00 w budynku GOK w Ręcznie, odbędzie się szkolenie obejmujące swym zakresem:

1.Ogólne zasady przyznawania płatności bezpośrednich na 2011 rok i wypełniania wniosków
2.Wypełnianie załącznika graficznego
3.Zmiany w zasadach przyznawania w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” w 2011 roku.

Szkolenie przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim.

W imieniu własnym i pracowników ARiMR-u zapraszam do wzięcia udziału w tym szkoleniu.

Wójt Gminy
Piotr Łysoń

Przebudowa drogi w zakresie przebudowy odwodnienia drogi dojazdowej we wsi Dęba gm. Ręczno.

Warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczęcie inwestycji w miejscowości Dęba. Prace polegają na przebudowie drogi oraz przebudowie odwodnienia na drodze dojazdowej.

 

Wszystkie wykonane czynności poprawią życie mieszkańców oraz zapobiegną ciągłym podtopieniom budynków poprzez wodę spływającą z drogi wojewódzkiej.

 

Prace mają zostać wykonane do końca kwietnia a ich koszt wyniesie 61 tys zł. brutto.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

Pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” we wtorek 15.03.2011 r. na terenie Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego,odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Nasza młodzież rywalizowała w dwóch grupach wiekowych : I grupa wiekowa – szkoły podstawowe oraz II grupa wiekowa – gimnazja. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach pisemnym i ustnym. Eliminacje pisemne wyłoniły po trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej, którzy następnie poprzez zmagania ustne walczyli o kwalifikacje do dalszej części konkursu już na szczeblu powiatowym. Wszyscy uczestnicy zmagań zostali nagrodzeni.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

         I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)

 1. Aleksandra Piątek – SP Ręczno

 2. Paulina Babczyńska – SP Ręczno

 3. Milena Filocha – SP Stobnica

    II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Adam Kopacki – Gimnazjum Ręczno

  2. Viloletta Stobiecka – Gimnazjum Ręczno

  3. Justyna Sroka – Gimnazjum Ręczno


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konkursu w naszej galerii.

Przygotowała/Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek

OGŁOSZENIE

        W każdy wtorek od godz. 9.00 w sali USC pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego p. Ewa Płodzik wypełniać będzie wnioski o dopłaty bezpośrednie na 2011 r.

Cennik usług:

 • wnioski do 3.0 ha UR – 20,00 zł

 • wnioski od 3,01 ha – 5,0 ha UR – 30,00 zł

 • wnioski od 5,01 ha – 10,00 ha UR – 40,00 zł

 • wnioski od 10,01 ha – 15,00 ha UR – 50,00 zł

 • wnioski od 15,01 ha – 20.00 ha UR – 60,00 zł

 • wnioski od 20,01 ha – 25,00 ha UR – 70,00 zł

 • wnioski od 25,01 ha – 30, 00 ha UR – 80,00 zł

 • powyżej 30,00 ha UR – 90,00 zł


tel. kontaktowy 693 – 82 – 10 – 16


Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek
Mężczyźni dla Kobiet czyli 8 marca święto wszystkich pań.

Jedni mówią, że święto komunistyczne inni, że święto zapomniane, jeszcze inni mówią, że święto wyjątkowe tak o 8 marca – Dniu Kobiet wypowiadają się Mężczyźni a nierzadko i Kobiety . Jednak właśnie tego dnia wszystkie Panie powinny czuć się wyróżnione a Panowie powinni zrobić wszystko by częściej niż w inne dni na twarzach Pań gościł uśmiech.

 

Również Wójt Gminy Piotr Łysoń wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Zawadą postarali się aby tego dnia uśmiech zagościł na twarzach przedstawicielek płci pięknej reprezentujących wszystkie mieszkanki naszej gminy.

 

Na spotkanie, które odbyło się w sali USC przybyły Sołtyski, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy, Radna Gminna i Radna Powiatu. Wszystkie panie usłyszały słowa z najlepszymi życzeniami, zostały obdarowane kwiatami i poczęstowane słodkościami. Panie podziękowały za zorganizowanie spotkania i za mile spędzony przedpołudniowy czas.

 

Tego dnia, również Panowie pracujący w Urzędzie Gminy z Wójtem na czele nie zapomnieli o Paniach, z którymi pracują. Panie usłyszały piękne życzenia, otrzymały upominki i wiele serdeczności płynących od Panów.

 

Na koniec pozostaje życzyć wszystkim aby takie uśmiechy i miłe akcenty towarzyszyły nam przez cały rok a nie tylko 8 marca.Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Miśki

Tradycyjnie w ostatnie dni karnawału mieszkańców gminy Ręczno odwiedzają przebierańcy potocznie nazwani „Miśkami”. Tanecznym krokiem ze śpiewem na ustach wkraczają do wszystkich domostw i budynków użyteczności publicznej wnosząc wszystkim wiele radości i zabawy.

 

Również w tym roku nie ominęli budynku Urzędu Gminy odwiedzając w pierwszej kolejności Wójta Gminy a następnie wszystkich pracowników. Miśki zatańczyły, zaśpiewały, wywinęły kilka psikusów, pięknie podziękowały za wszystko co znalazło się w ich woreczku i poszły dalej, zarażać dobrym humorem wszystkie napotkane osoby.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

 

NSP 2011
W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin.
Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa będą zaimplementowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym.
Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r.


Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek
Informacja Gminnej Biblioteki Publiczej
 
Zakończony cykl zebrań wiejskich

Z dniem 28.02.2011 r. został zakończony cykl zebrań wiejskich, których głównym celem był wybór sołtysów oraz rad sołeckich wszystkich miejscowości w Gminie Ręczno. Dodatkowo osoby zebrane wysłuchały sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców swoich miejscowości oraz mogły zadawać pytania Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Gminy.

 

Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pracy dla swojej lokalnej społeczności.

 


 

W poniższej tabeli prezentujemy ostateczne wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich.


MIEJSCOWOŚĆ

SOŁTYS

RADA SOŁECKA


Bąkowa Góra


Anna Krawczyk

Marzena Patek

Agata Szopa

Krawczyk Józef


Dęba


Ewa Flasz

Małgorzata Auguścik

Krzysztof Ziółkowski

Stępień Stanisław


Majkowice


Danuta Przewoźnik

Danuta Filocha

Wiesława Banaszczyk

Sławomir Fijołek


Stobnica Piła


Krzysztof Ośmiałowski

Anna Lenarczyk

Krzysztof Krawczyk

Włodzimierz Kotynia


Stobnica


Bożena Rudecka

Teresa Cieślik

Włodzimierz Betka

Grzegorz Hernoga


Będzyn


Marian Stańczak

Franciszek Kobędza

Stanisław Hajzler

Bronisław Kałużyński


Zbyłowice


Krzysztof Strzelczyk

Józef Strzelczyk

Sławomir Banaszczyk

Jerzy Stępień


Wielkopole


Sylwester Szymanek

Agnieszka Szymanek

Jan Bałaziński

Marek Woźnica


Paskrzyn


Grażyna Danielik

Ewa Purgał

Zofia Łosiewicz

Bronisław Linarczyk


Łęg Ręczyński


Krystyna Sala

Jerzy Bałaziński

Ireneusz Gandziorowski

Karol Chmura


Nowinki


Krzysztof Adamek

Ryszard Stępień

Jarosław Przewoźnik

Robert Świstak


Ręczno


Małgorzata Gruszczyńska

Anna Krasoń

Grażyna Mendowska

Tadeusz Łysoń


Łęki Królewskie


Hanna Bełdowska

Dorota Hofman

Teresa Pawulska

Zdzisław Konarski


Kolonia Ręczno


Agata Żak

Ireneusz Patek

Józef Danielik

Sławomir Chmielewski

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zebrań wiejskich w naszej galerii.


Przygotowała/Opublikowała

Ewa Głowacka-Kołek

Nabór do punktu przedszkolnego w Bąkowej Górze
 
INFORMACJA
Wójt Gminy Ręczno informuje, że w terminie
 od 1 marca 2011 r - 31 marca 2011 r. przyjmowane będą wnioski wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Faktury zakupu paliwa w okresie
od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r.


Wnioski przyjmujemy w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 6

Limit zwrotu w 2011 r. wynosi:
86 l na 1 ha użytków rolnych
Dopłata do 1 litra oleju napędowego 0,85 zł
( 86 x 0,85 = 73,10 zł. )

Zwrot podatku w 2011 r. wynosić będzie
 73.10 zł. x ilość użytków rolnych.

"Little stars of big stage"

W piątek 4 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Moszczenicy odbyła się 4 edycja Konkursu Piosenki Angielskiej "Little stars of big stage". Wśród wszystkich uczestników kochających śpiewać i doskonale posługujących się językiem angielskim znalazła się grupa osób z naszej gminy reprezentująca Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ręcznie.

 

Konkurs rozgrywany był w kilku kategoriach. Najlepszą solistką w kategorii szkół podstawowych klas I – III została Urszula Margas mieszkająca w Kol. Ręczno. Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Magdalena Sztark z Bąkowej Góry a za nią znalazła się Ewelina Jagieło z Ręczna

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.Źródło www.pzsg.webstreet.pl
Przygotowała/Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2011 ROKU.

HARMONOGRAM

 

ZEBRAŃ WIEJSKICH W 2011 ROKU.

 

W czasie których odbędą się wybory nowych sołtysów wszystkich miejscowości w Gminie Ręczno.


L.p

Miejscowość

Data

Przewodniczący zebrania

Obsługujący zebranie

I

Termin

Godzina

II

Termin

Godzina

1

Bąkowa Góra

sala OSP

14.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

E. Sztark

17.00

17.30

2

Dęba

u sołtysa

15.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

A. Dąbrowska

17.00

17.30

3

Majkowice

sala OSP

16.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

Z. Kusa

18.00

18.30

4

Stobnica Piła

sala OSP

17.05.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

E. Krawczyk

17.00

17.30

5

Stobnica

szkoła

21.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

B. Gołygowska

17.00

17.30

6

Będzyn

u sołtysa

22.02.2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

Piotr Łysoń

B. Jarosińska

M. Kusa

17.00

17.30

7

Zbyłowice

u sołtysa

22.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

A. Kobędza

18.30

19.00

8

Wielkopole

u sołtysa

23.02.

2011 r.

M. Lesiakowska


Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

I. Tręda

16.30

17.00

9

Paskrzyn

sala OSP

23.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

D. Chablewski

18.30

19.00

10

Łęg Ręczyński

u sołtysa

24.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

Piotr Łysoń

B. Jarosińska

B. Korpas

17.00

17.30

11

Nowinki

u sołtysa

24.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

M. Żak

18.30

19.00

12

Ręczno

sala GOK

25.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

Z. Karlińska

16.00

16.30

13

Łęki Królewskie

budynek po byłym przedszkolu

25.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

A. Wachowicz

18.30

19.00

14

Kolonia Ręczno

budynek po byłym przedszkolu

28.02.

2011 r.

M. Lesiakowska

Wójt Gminy -

P. Łysoń

B. Jarosińska

B. Przewoźnik

17.00

17.30


Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek

IV SESJA RADY GMINY RĘCZNO

Rada Gminy Ręczno przyjęła budżet na 2011 rok.

 

Dnia 27 stycznia 2011 roku w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie odbyła się IV Sesja Rady Gminy. Poprowadził ją Przewodniczący Rady Mirosław Zawada. W jej trakcie wszyscy zgromadzeni wysłuchali miedzy innymi informacji Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych miedzy sesjami. Swoje sprawozdanie z ważniejszych działań, decyzji i prac przedstawił Wójt Gminy Piotr Łysoń. Informacji udzielił również prezes Stowarzyszenia "Dolina Pilicy" Bronisław Helman, który określił ogólne zasady jakie trzeba spełnić by należeć do stowarzyszenia.

 

Podjęto wiele uchwał, z których niewątpliwie najważniejszą było przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok. Została on przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu brali udział wszyscy radni, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

Pierwszy raz w historii gminy Radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2011-2016.

 

Obie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Cała sesja przebiegła bardzo sprawnie i spokojnie. Kolejne posiedzenie Rady Gminy zostało zaplanowane na marzec 2011 r.


Przygotowała / Opublikowała
Ewa Głowacka-Kołek

"ZIMOWA AKADEMIA TWÓRCZEOŚCI WSZELAKIEJ"
Dyplomy

W ubiegłym tygodniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie zakończyła się

Zimowa Akademia Twórczości Wszelakiej”.

W zajęciach Akademii uczestniczyły dzieci spędzające ferie zimowe na terenie Gminy Ręczno.

Podczas nich dzieci miały okazję pokazać swoje umiejętności plastyczne, literackie oraz poznać bezpieczną zabawę z komputerem i internetem.

Wszystkie prace dzieci można obejrzeć na wystawie w Bibliotece.

Każde z dzieci uczestniczących w zajęciach otrzymało drobne upominki oraz dyplomy udziału w „Zimowej Akademii Twórczości Wszelakiej”.

Biblioteka w Ręcznie zawsze serdecznie zaprasza wszystkie dzieci.

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć w naszej galerii.


Przygotowała Małgorzata Woźnica

Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek

Projekt „BEZPIECZNA RODZINA” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „BEZPIECZNA RODZINA” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że w roku 2011 będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Bezpieczna rodzina”, którego celem jest poprawa dostępu do rynku pracy wśród osób niepełnosprawnych i bezrobotnych aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Ręczno.

Więcej w Informacjach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek 

KRÓLEWSKI BAL

Królewski Bal

Dnia 22.01.2011r. w sobotę Królewny, Królewicze, Aniołki, Super bohaterzy, Motylki, Biedroneczki i inne bajkowe postacie uczestniczyły w Balu Królewskim w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ręcznie. Impreza była huczna i uczestniczyło w niej 50 dzieci wraz z rodzicami. Oficjalnie Bal rozpoczął się o godzinie 14:00 Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Ręczno Mirosławem Zawada oraz Sekretarzem Gminy Ręczno Marią Lesiakowską, którzy obdarowali uczestniczące w Balu dzieci słodyczami.

Najmłodszy uczestnik Balu miał 3 miesiące i wprawdzie zabawa przeznaczona była głównie dla dzieci do lat 6 wśród uczestników spotkać można było również starsze dzieci, które przyszły z młodszym rodzeństwem i wspólnie z nimi i rodzicami się bawiły, uczestniczyły w konkursach z wiedzy o bajkach i mogły skosztować łakocie przygotowane wcześniej przez mamy.

Na zakończenie dzieci otrzymały drobne upominki i dyplomy.

Bal zakończył się o godzinie 18. Mamy nadzieję, że Bal podobał się najmłodszym mieszkańcom Gminy Ręczno i nie raz jeszcze będą chętnie uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ręcznie.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej bardzo dziękuje rodzicom za pomoc w przygotowaniu balu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z balu w naszej galerii.


Przygotowała Małgorzata Woźnica

Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek

GMINA RĘCZNO STATYSTYCZNIE

Gmina Ręczno Statystycznie

Rok 2010 już za nami w związku z tym dokonujemy podsumowania kwestii urodzeń, małżeństw, rozwodów itp. na terenie naszej gminy.
Na koniec 2010 roku Gmina Ręczno liczyła 3812 mieszkańców w tym: 1902 kobiety i 1910 mężczyzn.

Osoby w wieku:

 • 0-3 – 189
 • 4-7 – 137
 • 8-18 – 472
 • 19-60 kobiety – 1021
 • 19-65 mężczyźni – 1270
 • pozostali – 723

W 2010 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowanych zostało 41 dzieci: 24 dziewczynki i 17 chłopców.

Wśród małych mieszkańców gminy Ręczno znajdziemy: 3 Wiktorie, 3 Magdaleny, 3 Filipów, 2 Leny, 2 Barbary, 2 Małgorzaty oraz Igora, Norberta, Przemysława, Jakuba, Nikolę, Dawida, Michała, Natalię, Katarzynę, Pawła, Bartosza, Piotra, Krzysztofa, Kalinę, Maję, Joannę, Patrycję, Wojciecha, Laurę, Tomasza, Agnieszkę, Wiktora, Darię, Nataszę, Karolinę, Marcela.

Małżeństw zawartych w naszej gminie było 41. Najpopularniejsze były śluby między kawalerami i pannami ale nie jedyne. Śluby brały również osoby rozwiedzione lub osoba rozwiedziona z panną lub kawalerem.

Najczęściej to mężczyzna był starszy od kobiety ale występowały również przypadki odwrotne.

Jubileusz 50- lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 8 par.

Na koniec mniej przyjemne rzeczy: 8 to liczba rozwodów w 2010 r., natomiast zmarło 51 osób.


Przygotowała Bogusława Korpas

Ewa Głowacka-Kołek

Opublikowała Ewa Głowacka-Kołek


DARMOWY INTERNET W BIBLIOTECE

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z DARMOWEGO INTERNETU

W roku 2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie rozpoczęła Program "Akademia Orange dla Bibliotek".
W ramach programu w bibliotece można korzystać z darmowego internetu, uczestniczyć w warsztatach z zakresu obsługi komputera i internetu, miło spędzić czas.
A  wszystko dzięki Akademii Orange, która refunduje wszystkie koszty związane z udostępnianiem stanowisk internetowych.
Zapraszamy wszystkich - dzieci, młodzież szkolną, dorosłych i osoby starsze.

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

Ferie z Biblioteką


Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci pozostające w czasie ferii w domu na zajęcia

Zimowej Akademii Twórczości Wszelakiej”.


Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych,
literackich, komputerowych.

Harmonogram zajęć: 18, 19, 20, 24, 25, 26 stycznia, godz. 1300 -1500

Wstęp na spotkania jest bezpłatny.

DYŻURY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

INFORMACJA DLA

MIESZKAŃCÓW GMINY RĘCZNOGminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie informuje, że dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Ręcznie w roku 2011 odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 8.30 do 13.00 w następujących terminach:

Styczeń 13, 20 i 27

Luty 3, 10, 17, 24;

Marzec 4, 11, 18 25;

Kwiecień 7, 14,21,28;

Maj 5, 12, 19, 26;

Czerwiec 2, 9, 16, 30;

Lipiec 7, 14, 21, 28;

Sierpień 4, 11, 18, 25;

Wrzesień 1, 8, 15, 22, 29;

Październik 6, 13, 20, 27;

Listopad 3, 10, 17, 24;

Grudzień 1, 8, 15, 22, 29.


W godzinach 8.30 – 10.30 – grupa wsparcia dla osób uzależnionych

Od godziny 10.30 do 13.00 – porady, konsultacje indywidualne

Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna coraz bardziej realne.

Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna coraz bardziej realne.


 
 

Po wielu latach starań nareszcie będzie możliwe zagospodarowanie placu przylegającego do Urzędu Gminy Ręczno.

 

Z dniem 21.12.2010 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Wójtem a mieszkańcami budynku przy ul. Piotrkowskiej 1 w sprawie najmu lokali mieszkalnych usytuowanych w Ręcznie przy ul. Głównej 60 na parterze budynku.

 

Obecnie trwają ostatnie prace związane z przeprowadzką do wyżej wymienionych lokali.

 

Do dnia 17.01.2011 roku mieszkańcy budynku przy ul. Piotrkowskiej 1 zgodnie z otrzymanym pismem mają opuścić budynek łącznie ze swoim dobytkiem materialnym. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na rozbiórkę domu oraz całkowite oczyszczenie placu na którym znajduje się budynek. Następnie rozpoczną się prace mające na celu zagospodarowanie i upiększenie placu w centrum Ręczna.

Kolejne akty wandalizmu na terenie Gminy Ręczno

Kolejne akty wandalizmu na terenie Gminy Ręczno

 


 

W ostatni długi weekend (31.XII. – 2.I.) na terenie Gminy Ręczno doszło do kolejnych aktów wandalizmu. Wszyscy z pewnością zauważyli poprzewracane znaki oraz słupki drogowe, zniszczone również zostały lampki choinkowe zdobiące drzewko na skwerku niedaleko Urzędu Gminy. Trudno powiedzieć czy wszystko to zostało zniszczone gdyż ktoś uznał to za dobre sylwestrowe wygłupy czy zrobił to dla rozrywki lub „szpanu”. Jedno jest pewne zostało zniszczone mienie gminne i państwowe za co sprawcom grożą prawne konsekwencje. I tylko można uznać za cud że osoby niszczące lampki choinkowe nie zostały porażone prądem przez linię energetyczną pod które były one podłączone.

 

W związku z tymi wydarzeniami pragniemy uczulić wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz osoby przyjezdne widzące tego typu wybryki aby odpowiednio reagowały i niezwłocznie powiadamiały Policję bądź pracowników Urzędu Gminy.

 


 

Przypominamy nr. tel.

 

Urząd Gminy Ręczno 44 781-32-69

 

Policja 997 oraz 112

 

Komenda Miejska Policji w Gorzkowicach 44 681 80 07

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Ręczno Piotra Łysonia

14 grudnia 2010 r. podczas II Sesji rady Gminy Ręczno ślubowanie złożył nowo wybrany Wójt Gminy Ręczno Piotr Łysoń. Odbyło się ono w obecności Rady Gminy Ręczno oraz gości zaproszonych.

Wójt elekt ślubował:

Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po zaprzysiężeniu nastąpił bardzo miły akcent uroczystości – przekazanie przez ustępującego Wójta Marka Sroka na ręce Wójta Piotra Łysonia insygnium władzy – klucza do „Bram Gminy Ręczno” oraz liczne gratulacje od osób obecnych na Sesji Rady Gminy.

Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego Wójta Gminy Ręczno

Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego Wójta Gminy Ręczno

We wtorek (07.12.2010 r. ) w godzinach popołudniowych odbyło się wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego Wójta Gminy Ręczno Piotra Łysonia.

Zaświadczenie wręczała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna Skrobek a odbyło się ono w obecności Gminnej Komisji Wyborczej oraz dotychczasowego Wójta Gminy Marka Sroka, Sekretarza Gminy Marii Lesiakowskiej oraz Skarbnika Gminy Bożeny Jarosińskiej.

Nowo wybrany Wójt podziękował wszystkim wyborcom za oddane głosy oraz wyraził słowa nadziei, iż jego współpraca z mieszkańcami Ręczna będzie układać się jak najbardziej pomyślnie.

I SESJA RADY GMINY RĘCZNO

I SESJA RADY GMINY RĘCZNO
 

We wtorek (30.11.2010 r) odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Ręczno. W czasie jego trwania Radni poprzez tajne głosowanie wybrali Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którymi zostali Mirosław Zawada (Przewodniczący) i Zdzisław Konarski (Wiceprzewodniczący).

Radni ustalili również składy osobowe poszczególnych komisji:

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Krawczyk Ryszard

 2. Dembowski Adam

 3. Strzelczyk Czesław

 4. Michalski Kazimierz

KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY

 1. Broszkowski Jan

 2. Jagieło Stanisław

 3. Filocha Jan

 4. Chmielewski Andrzej

 5. Zawada Mirosław


KOMISJA EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA

 1. Hernoga Sławomir

 2. Więcławski Tadeusz

 3. Chmura Izabela

 4. Żak Andrzej

 5. Konarski Zdzisław

 6. Dudo Piotr


Kolejna Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się w drugiej połowie grudnia.

WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ DLA NOWO WYBRANEJ RADY GMINY

Wręczenie zaświadczeń dla nowo wybranej Rady Gminy


W dniu dzisiejszym ( 25 listopada 2010 r.) nowo wybrani Radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Komisji Wyborczej Katarzyny Skrobek „Zaświadczenia O Wyborze Na Radnego”.

Nowo wybranej Radzie pogratulowali również Wójt Gminy Marek Sroka, Sekretarz Gminy Maria Lesiakowska oraz Skarbnik Gminy Bożena Jarosińska.

Nowej Radzie przede wszystkim składano życzenia powodzenia oraz wytrwałości w pracy na rzecz Gminy Ręczno bez waśni i nieporozumień.

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Podziękowanie za udział w wyborach samorządowych

W niedzielę 21 listopada 2010 r. na terenie całego kraju odbyły się wybory samorządowe. Tego dnia mieszkańcy naszej gminy licznie stawili się w obwodowych komisjach wyborczych by oddać swój głos. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 2 115 osób, to jest 68,16 % uprawnionych do głosowania.

Tego dnia została wybrana nowa Rada Gminy oraz wyłoniono dwóch kandydatów na stanowisko Wójta Gminy, którzy zmierzą się ze sobą w drugiej turze wyborów już 5 grudnia 2010 r.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ręczno Marek Sroka pragnie podziękować mieszkańcom za tak liczny udział w wyborach samorządowych jednocześnie kończąc kadencję dziękuje wszystkim za współpracę, życzliwość oraz działalność na rzecz naszej wspólnej gminy.


Skład Rady Gminy Kadencja 2010-2014

 • Więcławski Tadeusz Stanisław

 • Chmielewski Andrzej

 • Strzelczyk Czesław Józef

 • Konarski Zdzisław Jan

 • Dembowski Adam Stanisław

 • Michalski Kazimierz Andrzej

 • Chmura Izabela Barbara

 • Filocha Jan Stanisław

 • Jagieło Stanisław Kazimierz

 • Żak Andrzej Jakub

 • Dudo Piotr Andrzej

 • Broszkowski Jan Tadeusz

 • Hernoga Sławomir

 • Zawada Mirosław

 • Krawczyk Ryszard

III Gminny Konkurs Historyczny

Dnia 17 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Bąkowej Górze odbył się III Gminny Konkurs Historyczny.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ręcznie, Stobnicy i Bąkowej Górze, którzy zwyciężyli w eliminacjach pisemnych na szczeblu szkolnym.

Skład komisji konkursowej:

 1. Wójt Gminy Ręczno – Pan Marek Sroka

 2. Pan Marian Dynarek – przewodniczący komisji

 3. Pani Bogumiła Stojecka – nauczyciel historii

 4. Pani Małgorzata Olszta

 5. Pani Ewa Wrońska

Konkurs przebiegał na bardzo wysokim poziomie, rezultatem czego było osiągnięcie przez uczniów miejsc:

I miejsce ex: Paula Lewandowska – SP Bąkowa Góra

 Karolina Stefańska – SP Ręczno

 Izabela Leszczyńska – SP Bąkowa Góra

 Paweł Świtała – SP Ręczno

II miejsce: Dawid Majchrzak – SP Stobnica

III miejsce: Bartosz Wroński – SP Stobnica

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Oprawę konkursu stanowiła piękna część artystyczna w wykonaniu uczniów SP w Bąkowej Górze, którą przygotowała Pani Anna Więcławska.

Ostatnia sesja Rady Gminy Ręczno kadencji 2006-2010

W środę 10 listopada 2010 r. odbyła się ostatnia – uroczysta sesja rady Gminy Ręczno w kadencji 2006 – 2010.

Podczas sesji omówiono najważniejsze kwestie z odbytej kadencji. Jako pierwszy swoje sprawozdanie z ważniejszych działań, decyzji i prac przedstawił Wójt Gminy Marek Sroka, następnie przewodnicząca Rady Gminy Barbara Stępień oraz przewodniczący poszczególnych komisji.

W czasie sesji przyjęto jedną uchwałę dotyczącą zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Po omówieniu powyższych kwestii wszyscy radni oraz zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłym a zarazem doniosłym nastroju.

Ostateczne zakończenie remontu drogi wojewódzkiej

Ostateczne zakończenie remontu drogi wojewódzkiej

W piątek (05.11.2010 r.) zakończono ostatecznie prace związane z remontem drogi wojewódzkiej nr 742. Tego dnia odbyło się oficjalne odebranie prac przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W ramach prac wyremontowano i poszerzono nawierzchnię o długości 6,5 km między Ręcznem a Stobnicą, zostały utwardzone pobocza jak również powstały nowe chodniki w Stobnicy i Paskrzynie.

Wszystkie te zabiegi korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz zdecydowanie poprawiły estetykę Gminy Ręczno.

Teren Gminy Ręczno może się poszczycić jedną z najlepiej wykonanych dróg wojewódzkich, a to wszystko dzięki wspaniałej współpracy Wójta z kierownictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Sukces kolejnej akcji HDK

Sukces kolejnej akcji HDK


Pomimo złej pogody, w niedzielę 07.11.2010 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 odbyła się kolejna akcja oddawania krwi zorganizowana przez Parafialny Klub HDK w Ręcznie .
Krew oddało 17 osób z ( z 19 zarejestrowanych), co dało wynik 7.5 litrów życiodajnego płynu. Warto wspomnieć, że 7 osób oddało krew pierwszy raz.

Wszystkim, którzy oddali krew składamy serdeczne podziękowania oraz zachęcamy do czynnego udziału w kolejnych akcjach.

UWAGA!! POSZUKUJEMY SPRAWCÓW WANDALIZMU!! NAGRODA!!

UWAGA!! POSZUKUJEMY SPRAWCÓW WANDALIZMU!!

NAGRODA!!


Kilka miesięcy temu na placu przy Gminie został zamontowany „ZDRÓJ” mający służyć mieszkańcom Ręczna i okolic.

Niestety został on uszkodzony przez nieznane osoby!!

W związku z tym Wójt Gminy Ręczno zwraca się z ogromną prośbą o pomoc w odnalezieniu osób, które są odpowiedzialne za uszkodzenie „ZDROJU”.

Wszyscy, którzy pomogą w odnalezieniu sprawców mogą liczyć na pełną anonimowość. A osoba, której informacje okażą się najbardziej pomocne otrzyma nagrodę w postaci sprzętu elektronicznego.


WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE PROSIMY O

przesyłanie na e-mail wojt@reczno.pl

przekazywanie telefonicznie: 44 781-32-21

lub osobiście w Urzędzie GminyOstatnia robocza Sesja Rady Gminy Ręczno w kadencji 2006 – 2010 r.

Ostatnia robocza Sesja Rady Gminy Ręczno w kadencji 2006 – 2010 r.

Dnia 28.10.2010r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie miała miejsce ostatnia sesja robocza w kończącej się kadencji 2006 – 2010 r. Podczas której poruszono wiele kwestii między innymi: dyrektorzy szkół z Gminy Ręczno przedstawili sprawozdanie dotyczące stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010. Przyjęto również uchwały w sprawie:

 • zmiany budżetu gminy Ręczni na rok 2010

 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ręczno.

Ostatnia – uroczysta Sesja Rady Gminy Ręczno, kończąca kadencje odbędzie się 10 listopada 2010 r.


Przedszkolaki w Urzędzie Gminy

Przedszkolaki w Urzędzie Gminy

W środę (27.10.2010r.) Urząd Gminy odwiedzili przesympatyczni goście a mianowicie przedszkolaki z grupy utworzonej przy Szkole Podstawowej w Stobnicy.

Towarzyszyła im wychowawczyni Pani Barbara Rybiałek oraz opiekunowie.

Dzieci odwiedziły między innymi gabinet Wójta Gminy oraz salę ślubów. Gdzie zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. W czasie zwiedzania wszystkie dzieci miały zadowolone a zarazem bardzo zainteresowane miny.

W imieniu Wójta Gminy Marka Sroka zapraszamy do ponownych odwiedzin Urzędu Gminy.

Zakończenie usług PPWOW w Gminie Ręczno

Zakończenie usług PPWOW w Gminie Ręczno

W okresie 2008-2010 Gmina Ręczno realizowała program integracji społecznej PPWOW. Gminnym koordynatorem Programu był Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie p. Elżbieta Krawczyk.

W dniu 19-10-2010r odbyło się spotkanie podsumowujące program, w którym uczestniczył Konsultant Regionalny p. K. Fuerst. Podsumowania realizowanych usług społecznych w ramach programu tj. działalności Ośrodka Pracy Twórczej w Ręcznie, świetlicy wiejskiej w Majkowicach, festynów organizowanych w roku 2009, wizyty studyjnej dokonał Wójt Gminy Ręczno Marek Sroka. Większość usług było realizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno przy współudziale partnerów: kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, członków rad sołeckich oraz przez dyrektorów szkół, rady komitetów rodzicielskich, nauczycieli. Wójt podziękował wszystkim usługodawcom za zaangażowanie się w realizację wszystkich działań, które wpłynęły na poziomu integracji społecznej w gminie. Należy też dodać, że do sprawnego przebiegu realizacji programu przyczynili się również pracownicy Urzędu Gminy Ręczno.

Miłym akcentem spotkania było podsumowanie ogłoszonego w m-cu wrześniu 2010r. konkursu na „najładniejszy ogródek kwiatowy w Gminie Ręczno”. Do konkursu zgłosiło się 33 mieszkańców, którzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe przydatne do dalszej pracy w ogrodach. W części artystycznej zaprezentował się Gminny Chór Jana pod dyrygenturą Jana Dudkiewicza, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Majkowic, młodzieżowy zespół taneczny z Majkowic i orkiestra Klubu Seniora z Ośrodka Pracy Twórczej z Ręczna. Dla wszystkich uczestników zapewniono catering przygotowany przez członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Ręczno.

Przygotowała:

koordynator PPWOW E. Krawczyk

Zawiadomienie o kontroli w sklepach

 

Ręczno, dnia 2010-10-18

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Wójt Gminy Ręczno zawiadamia wszystkich właścicieli sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w okresie od 26 października 2010r. do 12 listopada 2010r. odbędzie się kontrola wykonywana przez upoważnionych członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie w zakresie przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw; przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawa prawna: art. 183. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) i rozdział 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.16))

Wójt Gminy Ręczno

Marek Sroka

Zwrot akcyzy

Zwrot akcyzy paliwowej za II półrocze 2010 r.

Przez cały wrzesień br. pracownicy Urzędu Gminy Ręczno przyjmowali wnioski rolników na zwrot podatku akcyzowego za paliwo. Osoby mogące ubiegać się o zwrot musiały przedstawić faktury na zakup paliwa za okres od 01.03.2010 r do 31.08. 2010 r.

W sumie wpłynęły 233 wnioski na 85139,0720 l. oleju napędowego.

Łączna kwota do wypłaty wyniosła 72 368,21 zł.

Dożywianie

Dożywianie dzieci w szkołach

        W szkołach na terenie Gminy Ręczno prowadzone jest dożywianie dzieci i młodzieży. Każdego dnia uczniowie otrzymują kanapki robione przez pracowników szkoły oraz napój. Pieniądze na ten cel pozyskane są dzięki programowi „Posiłek dla potrzebujących” pochodzą z budżetu państwa. Dodatkowym zastrzykiem finansowym są środki z budżetu gminy. Łączna kwota przeznaczona na posiłki dla uczniów szkół na okres IX – XII/2010 wyniosła 13936 zł.

Komunikat w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych

Komunikat

w sprawie wymiany i unieważnienia dowodów osobistych

 

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważnienia dowodów osobistych – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198).

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

 • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie (zmiana nazwiska, imienia, adresu) w terminie – 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;

 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie;

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż 30 dni przed upływem tego terminu.

Niewymieniony z powodu zmiany danych dowodów osobistych będzie unieważniony z urzędu w rejestrach prowadzonych przez organ gminy i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminach:

 • 3 – ch miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terytorium kraju;

 • 4 – ch miesięcy – w przypadku obywateli polskich zamieszkałych za granicą licząc od dnia zaistnienia zmiany.

  W chwili obecnej dowód osobisty podlega unieważnieniu przez organ, który go wydał:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczenia lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;

 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza;

 • z dniem zgonu posiadacza dowodu;

 • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejscy poprzedniego;

 • po upływie 3 – ch miesięcy od dnia zmiany danych w dowodzie osobistym;

 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na terminy, w których dowód osobisty podlega unieważnieniu. Posługiwanie się dowodem osobistym, który utracił ważność jest niedozwolone i może spowodować poważne konsekwencje.

Utratę dowodu osobistego należy zgłosić osobiście w urzędzie gminy. Po zgłoszeniu utraty – dowód osobisty zostanie unieważniony a zgłaszający otrzyma bezpłatne zaświadczenie o jego utracie, ważne do czasu wydania nowego dokumentu.

Szczegółowych informacji na temat dowodów osobistych można uzyskać w Urzędzie Gminy Ręczno ul. Piotrkowska 5, p. Nr 15 ( I piętro)

tel. 44 781-38-15

e-mail: usc@reczno.pl

Jesienny Korowód

Jesienny Korowód w Bąkowej Górze

W niedzielę (03.10.2010 r) mieszkańcy Bąkowej Góry oraz okolicznych miejscowości przybyli na plac OSP by uczestniczyć w Jesiennym Korowodzie. Festyn o tej nazwie został zorganizowany przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej Górze oraz miejscową straż pożarną.

Imprezę rozpoczęli Anna Krawczyk (sołtys Bąkowej Góry) wraz z Krzysztofem Sztarkiem (prezes OSP) i razem zachęcili wszystkich do wspólnej zabawy.

Każdy kto zdecydował się spędzić ten słoneczny dzień na festynie napewno odnalazł tam coś dla siebie.

Licznym występom muzycznym m.in. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej Górze, Koła Gospodyń Wiejskich z Majkowic, Kapeli Góralskiej, Zespółu Ludowego Kraszewianki oraz gwiazdy wieczoru Romskiego Zespółu Jamaro Drom towarzyszyły stoiska pełne pyszności, loteria fantowa a także przejażdżki konne.

Festyn trwał do późnych godzin popołudniowych.

"Witacze"

Witacze” w Gminie Ręczno

Na obrzeżach Gminy Ręczno instalowane są znaki zapraszające na jej teren, popularnie nazywane „witaczami”. Zostały one wykonane przez firmę Metall – KOga s. c. z Częstochowy a przetransportowane w elementach na teren gminy.

Cena jednostkowa takiego zespołu tablic wynosi około 2 tys. zł. Zostały umieszczone przy drodze wojewódzkiej i powiatowej, natomiast przy drogach gminnych montowane są znaki pochodzące z demontażu z wcześniejszych lokalizacji.

Wiele osób podkreśla niepowtarzalność i estetykę wykonania. Będą one witać przyjezdnych przez wiele lat.

Założenia do projektu budżetu na 2011 rok
Z a ł o ż e n i a   d o   p r o j e k t u   b u d ż e t u    n a   2011 r.
w   G m i n i e     R ę c z n o

 
Projekt budżetu 2011 zostanie opracowany w oparciu o wskaźniki przyjęte dla projektu budżetu państwa, w zakresie:
- wzrostu stawek podatkowych,
- zwiększenia wydatków - o wskaźniki wzrostu cen energii lub o przewidywany wskaźnik inflacji.
 
Polityka płacowa wg zasad:
- wzrost wynagrodzeń: inflacja + awans dla pracowników administracji i obsługi, nauczycieli – wg odrębnie obowiązujących przepisów (Karta Nauczyciela).
Planuje się utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych.
Zakłada się wykonanie zadań inwestycyjnych:

1.    Budowa wodociągu w Dębie pod lasem – I etap.
2.    Budowa drogi na Przewóz – cd.
3.    Budowa drogi Paskrzyn (Pociosek)
4.    Budowa drogi Dęba (Doły)
5.    Budowa oświetlenia ulicznego (wzdłuż drogi wojewódzkiej) w miejscowości Paskrzyn
6.    Budowa oświetlenia ulicznego Ręczno ul. Piotrkowska ( przy cmentarzu)
7.    I etap remontu  ul. Główna w Ręcznie i modernizacja chodnika
8.    Modernizacja ulic :Myśliwska, Poprzeczna, Wczasowa, Topolowa
9.    Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna – cd.
10.  Dokumentacja na zespół boisk sportowych przy Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Ręcznie.
      
Ręczno, 30 września 2010 r.                              
             
Wójt Gminy
(-)  Marek Sroka
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno we wrześniu br. zrealizuje dwa programy PPWOW: „ Integracja społeczna mieszkańców Gminy Ręczno poprzez wspieranie działalności chóru” oraz „Warsztaty florystyczne formą aktywizacji i integracji mieszkańców Gminy Ręczno”.Oprócz zajęć praktycznych zostały zorganizowane dwa wyjazdy. Pierwszy w dniu 17.09.2010 r. na spektakl muzyczny w Miejskim Domu Kultury w Piotrkowie Tryb, gdzie z repertuarem wystąpili aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza z Łodzi prezentujący najpiękniejsze piosenki żydowskie pt. „Graj Klezmerska Kapelo”.

Kilka dni później (20.09.2010) kolejna grupa osób miała okazję odwiedzić Arboretum w Rogowie. Jest to największy ogród w Polsce z olbrzymią kolekcją drzew i krzewów oraz alpinarium. Posiadający własny punkt sprzedaży roślin, w którym zwiedzający mogli nabyć rzadko spotykane i trudnodostępne okazy.

Oba wyjazdy były bardzo udane i obfitujące w niesamowite wrażenia. Uczestnicy obu wycieczek zgodnie stwierdzili, iż niecierpliwością czekają na kolejny program w ramach PPWOW.

Ogłoszenie na remont dachu
OGŁOSZENIE
            Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze ogłasza przetarg oferowany na wykonanie prac ( w myśl kodeksu cywilnego)

 Remont dachu na budynku szkoły
rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku – pas nadrynnowy – 14,05 m² – pas podrynnowy – 25,29 m ²
rozebranie rur spustowych – 61,00 m
rozebranie rynien  nie nadających się do użytku – 58,00 m
obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm – pas podrynnowy, obróbki kominów, styki budynku głównego z przyległymi parterowymi, obróbki attyk, ogniomurów – kolor brąz – 39,34 m ²
montaż rynien dachowych  z PCV łączone na uszczelki – półokrągłe o średnicy 150 mm – 58,00 m
montaż rury spustowe z PCV okrągłe o średnicy 110 mm – 61,40 m
rynny dachowe  z PCV łączone na uszczelki – leje spustowe – 8 sztuk
zadaszenie nad schodami wejściowymi od strony podwórka – o wymiarach 1x 2,00 m z poliwęglanu jednokomorowego na konstrukcji stalowej - 1kpl
1.Materiały do wykonania prac dostarcza wykonawca zadania.
2.Pracę należy wykonać w terminie od 01.10.2010 r. do 15.10.2010 r.
3.Miejsce wykonania prac – Szkoła Podstawowa w Bąkowej Górze.
4.Termin składania ofert – do 28.09.2010 r. do godz. 10.00
5.Miejsce składania ofert – w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Bąkowej Górze
6.Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10.30
7.Oferta powinna zawierać cenę usługi brutto.
8.O rozstrzygnięciu ofert zamawiający powiadomi telefonicznie po otwarciu kopert.
9.Kryterium wyboru oferty – cena i termin wykonania.

       Powyższa oferta została opublikowana na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ręcznie. Termin i miejsce podpisania umowy określi zamawiający. Do umowy należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca może prowadzić działalność w zakresie objętym zamówieniem ( aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) i 2 referencje z ostatniego okresu.


                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkowej Górze
                                                                      mgr Renata Bareła
Remont pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym
Po wielu miesiącach uzgodnień i starań rozpoczęły się prace w pomieszczeniach kuchni i magazynach kuchennych Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego. Pomieszczenia te służyć będą wznowieniu po wielu latach prac związanych z przygotowaniem i dystrybucją ciepłych posiłków dla mieszkańców Gminy, a zwłaszcza uczniów naszych szkół.

Monity o wprowadzenie takiego sposobu dożywiania przychodziły od wielu lat ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak również środki finansowe.

Prace wykonuje firma "Martin" z Kawęczyna. Koszt prac adaptacyjnych na rok bieżący waha się kwotą 80 tys. zł. Mamy nadzieję, że prace, a także odbiory techniczne i sanitarne zakończą się do końca tego roku.

Biblioteka w nowych szatach
W miesiącu sierpniu trwał remont w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej. Zgodnie z zapowiedziami biblioteka pracowała obsługując mieszkańców Gminy i przyjezdnych gości.

Na początku września ponownie wróciła do odnowionych pomieszczeń, nie przerywając swej pracy. W wyniku remontu poprawiono estetykę i funkcjonalność pomieszczeń. Najważniejszym elementem wykonanym w trakcie tych prac było wykonanie wentylacji na zewnątrz, co jest ważne dla zgromadzonych zbiorów bibliotecznych.

Ponowny wylew rzeki Pilica
Po raz kolejny w roku 2010 rzeka Pilica będąca naszym dobrodziejstwem pod względem turystycznym wystąpiła ze swoich brzegów. Po ostatnich opadach deszczu znów zostały zalane użytki rolne na terenie naszej gminy. Z uwagi na jesienny okres rzeka wyrządziła być może niewielkie szkody materialne, bo z pól zostały sprzątnięte płody rolne. W wyniku rozlania się Pilicy będą natomiast opóźnione prace polowe przypadające na okres jesienny. Rolnicy nie mogą wjechać na pola i łąki celem przygotowania gleby pod zasiewy ozime oraz zebrania trzeciego pokosu siana.
Wizyta studyjna w Gminie Postomino
W dniach od 03.09.2010 r. do 05.09.2010 r. odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli Gminy Ręczno zajmujących się wdrażaniem programu PPWOW, mieszkańców gminy i usługodawców. Wizyta studyjna odbyła się w gościnnej, nadmorskiej Gminie Postomino, gdzie zapoznano delegację Gminy Ręczno z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz członkami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Aktywności Pieńkowo - Pieńkówko "Razem lepiej", które było jednocześnie usługodawcą wyjazdu studyjnego.

Celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń w zakresie zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, oraz tworzenie lokalnych organizacji pozarządowych i współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi, zwiedzanie wiosek tematycznych.

Dzięki wizycie studyjnej możliwe było uzyskanie bezpośrednich informacji od osób, które realizują usługi na rzecz lokalnej społeczności i nie tylko. Jednym z głównych punktów wizyty studyjnej było spotkanie w Urzędzie Gminy Postomino z przedstawicielami lokalnego samorządu, koordynatorem PPWOW, kierownictwem GOPS oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Postomino. Spotkanie prowadziła Pani Teresa Rysztak - prezes Stowarzyszenia Pieńkowo - Pieńkówko "Razem lepiej".

Zmiana personalna na stanowisku Skarbnika
W ostatnich dniach sierpnia nastąpiła zmiana personalna w Urzędzie Gminy Ręczno. Na emeryturę po 17 latach pracy na stanowisku Skarbnika przeszła Pani Wiesława Okoń. Przez wiele lat swojej pracy dała się poznać jako bardzo dobry specjalista ds. finansów publicznych, potrafiący działać na niwie wydatków i dochodów samorządowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXV/159/2010 z 18 czerwca 2010r. na wniosek Wójta stanowisko to objęła Pani Bożena Jarosińska. Jest to wieloletni pracownik księgowości Urzędu Gminy Ręczno znający bardzo dobrze realia i wymagania stawiane przed osobami zajmującymi tak odpowiedzialne funkcje.

Rok szkolny 2010/2011
W środę 1 września po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkoły aby rozpocząć nowy rok szkolny 2010/2011.

Na terenie Gminy Ręczno prężnie pracują trzy placówki oświatowe, Szkoły Podstawowe w: Bąkowej Górze i Stobnicy oraz Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Ręcznie. W obecnym roku szkolnym naukę rozpocznie ogółem 363 uczniów z terenu całej Gminy.

W ostatnich latach narzekamy na ogromny niż demograficzny, pocieszające jest to, że do klas przygotowania przedszkolnego dostrzegamy powolny wzrost uczęszczających dzieci. Oceniamy, że szkoły na terenie Gminy Ręczno są właściwie przygotowane na rozpoczęcie roku szkolnego zarówno pod względem wyposażenia, jak i estetyki. W trakcie przerwy wakacyjnej wykonano wiele prac: w Ręcznie odświeżono korytarze, w Stobnicy wymieniono drzwi wejściowe, w Bąkowej Górze wygospodarowano nowe pomieszczenia na bibliotekę szkolną oraz zakupiono meble dla najmłodszych uczniów. W okresie wakacyjnym rozpoczęto prace adaptacyjne przy generalnym remoncie kuchni w budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego. Będą one prowadzone w pierwszych tygodniach roku szkolnego i ze względu na dobre usytuowanie nie będą kolidować z normalnym tokiem pracy szkoły.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o systemie oświaty możliwe jest posłanie 6-letnich dzieci do klasy pierwszej. Obserwuje się małe zainteresowanie tą formą edukacji i w roku szkolnym 2010/2011 skorzysta z niej tylko siedmioro dzieci w skali całej gminy.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu, ale ze względu na małą ilość oddziałów muszą łączyć w ramach swych etatów pracę w kilku placówkach. Ze względu na odległość między szkołami nie stanowi to większych problemów, aczkolwiek jest to pewną niedogodnością.

Mamy nadzieję, że tak dobre wyniki przygotowań do nowego roku szkolnego będą osiągane również w latach następnych.

Gminne zawody sportowo - pożarnicze
W niedzielne popołudnie 29 sierpnia na stadionie LZS w Ręcznie odbyły się Gminne zawody sportowo - pożarnicze. Mimo niesprzyjającej aury dla zebranej publiczności zaprezentowały się trzy drużyny z jednostek OSP Ręczno, Stobnica i Bąkowa Góra.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji zwycięzcami została drużyna OSP Ręczno, drugie miejsce zajęła Stobnica, natomiast trzecie Bąkowa Góra. Po rozgrywkach sportowych rozdano nagrody dla zwycięzców. Dokonano również uhonorowania grupy blisko 30 druhów odznakami za wieloletnią służbę w strukturach OSP. Po zakończeniu uroczystości wszyscy druhowie spotkali się przy posiłku - smacznej grochówce.

Nieruchomość w miejscowości Bąkowa Góra
Latem 2010 roku zakończyły się starania jednostki OSP Bąkowa Góra o stwierdzenie prawa własności do nieruchomości w centrum Bąkowej Góry. Jest to druga (po OSP Stobnica Piła) jednostka, która uregulowała stan prawny nieruchomości i jest właścicielem działki. W trakcie przewodu sądowego udowodnili, że począwszy od lat 20. dysponują i zarządzają terenem, który wchodził dawniej w skład majątku Bąkowa Góra. Urząd Gminy mając na względzie historyczne zapiski przychylił się do wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej nie roszcząc żadnych praw.

Druhowie, jak i pozostali mieszkańcy Bąkowej Góry dbają o estetykę centralnego punktu miejscowości, który wpływa pozytywnie na wizerunek wsi. Czynem społecznym wykonano remont budynku już w latach ubiegłych, a obecnie pracowano nad zagospodarowaniem terenu wokół.

Decyzja sądu zapewne wpłynie pozytywnie na poczucie własności bezpośrednio przez mieszkańców.

Gminna Biblioteka w nowej oprawie

W miesiącu sierpniu pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej przechodzą gruntowny remont, zyskując świeży wygląd dzięki firmie „Majster” z Ręczna. W ramach prac będą położone płytki podłogowe, założony podwieszany sufit, wykonane nowe tynki i instalacja elektryczna oraz zreorganizowana zostanie przestrzeń biblioteki poprzez wyburzenie jednej ze ścian. Nowym elementem będzie również wentylacja, która znacznie wpłynie na możliwość przetrwania księgozbioru. W tym czasie Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie nie przerwała swojej działalności. Cały księgozbiór liczący ok. 15 tys. pozycji został przeniesiony w ciągu 2 dni do sali konferencyjnej, aby mieszkańcy gminy mogli ciągle wypożyczać książki i korzystać z usług biblioteki. Zakończenie prac planowane jest na pierwszą połowę września. Dzięki temu remontowi, po 3 latach prac, cały budynek byłego Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie zostanie odnowiony, nabierając nowego wyrazu i poprawiając swą estetykę, co z pewnością wpływa pozytywnie na wizerunek gminy Ręczno.

INFORMACJA

INFORMACJA


    Informuję, że w terminie od 1 września 2010r.- 30 września 2010 r.
przyjmowane będą wnioski wraz z fakturami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.


Faktury zakupu paliwa w okresie
 od 1.03.2010r. do 31.08.2010r.


Wnioski przyjmujemy w Urzędzie Gminy Ręczno pokój nr 6

Limit zwrotu w 2010 r. wynosi:

86 l na 1 ha użytków rolnych
Dopłata do 1 litra oleju napędowego 0,85 zł.    86 x 0,85=73,10zł.


Zwrot podatku w 2010 r. wynosić będzie 73,10zł. x ilość użytków rolnych                                                                                                                    Wójt Gminy Ręczno

                                                                                                                         Marek Sroka 
Remont drogi wojewódzkiej

W połowie sierpnia na terenie gminy Ręczno nastąpiło przekazanie odcinka drogi wojewódzkiej    nr 742 do remontu. Inwestor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przekazał teren prac przedsiębiorstwu PRD-M Radomsko. W ramach prac wykonany będzie remont nawierzchni o długości 6,5 km między Ręcznem, a Stobnicą. Po obejrzeniu drogi i wymianie wstępnych uwag nastąpiło oficjalne przekazanie w Urzędzie Gminy Ręczno. Gospodarz spotkania, Wójt Marek Sroka podkreślił wpływ tej inwestycji na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, a zwłaszcza mieszkańców gminy. Nowa nawierzchnia jezdni w Paskrzynie i Stobnicy wpłynie również na poprawę estetyki tych miejscowości. Dzięki bezpośrednim zabiegom Wójta w ciągu ostatnich 3 lat udało się wykonać wiele kilometrów nowej nawierzchni i chodników przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy. Za największy sukces uważane jest zbudowanie chodnika na Kolonię Ręczno oraz sporządzenie dokumentacji i wpisanie do planu inwestycji odcinka drogi przez Bąkową Górę. Były to postulaty, o które mieszkańcy wnioskowali blisko 15 lat. Teren gminy Ręczno może się poszczycić jedną z najlepiej wykonanych dróg wojewódzkich, a to wszystko dzięki wspaniałej współpracy Wójta z kierownictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Komunikat GOPS
KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ręcznie informuje, że od 1 listopada 2010 roku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych - 2010/2011.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.:
1.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada (art. 26 ust. 3).
2.    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia (art. 26 ust. 4).

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganą dokumentacją są przyjmowane od 1 września 2010 r. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00  do 15.00  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie, ulica Piotrkowska 5.
Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 7, telefon 0 44 781 38 18

Jeżeli dzieci, na które pobierane są świadczenia rodzinne w trwającym obecnie do   31 października 2010 roku okresie zasiłkowym 2009/2010, uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej lub od 1 września 2010 roku rozpoczną naukę w szkole ponadgimnazjalnej, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć do dnia 10 września         2010 roku zaświadczenie ze szkoły potwierdzające ten fakt. W przypadku jego braku zostanie on pozbawiony prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków od 1 września 2010 roku dla dzieci powyżej 18 roku życia lub dodatków na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły lub pobytu w internacie oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci do 18 roku życia.

Przypominamy o konieczności kompletowania stosownych dokumentów.
Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2010/2011 należy dołączyć:
1.    skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli nie był składany wniosek w poprzednim okresie zasiłkowym);
2.    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
3.    kopię skróconego aktu zgonu jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje;
4.    numer konta bankowego, na które będzie przekazywany zasiłek rodzinny;
5.   zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – 2009 r. (nawet jeżeli nie uzyskali żadnych dochodów);
6.   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
7.    osoby  rozliczające się z urzędem skarbowym na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – wpis do ewidencji działalności gospodarczej i decyzja potwierdzająca formę opodatkowania;
8.    zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – 2009 r.;
9.    umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
10.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
11.    kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej;
12.    kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
13.    jeżeli rodzina utraciła dochód z 2009 r. – dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
14.    jeżeli rodzina uzyskała nowy dochód po roku 2009 - dokument potwierdzający uzyskanie dochodu i jego wysokość za pierwszy pełny miesiąc;
Złożenie kwiatów przy pomniku Cudu nad Wisłą
15 sierpnia, w 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej, która zatrzymała ekspansję bolszewików na zachód, stając się dla świata jedną z najważniejszych bitew czasów współczesnych, a jednocześnie w dniu Święta Wojska Polskiego,
w Ręcznie, przy jedynym w regionie pomniku Cudu nad Wisłą, złożono hołd poległym za wolność i suwerenność Państwa Polskiego.
Złożeniem kwiatów i chwilą modlitwy wydarzenie to upamiętnili przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem, Panem Markiem Sroka na czele oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Nie zapomniano również o bohaterach naszej małej ojczyzny, składając kwiaty przy pomniku upamiętniającym bitwę pod Majkowicami.
Inspiratorem wydarzenia był Radny Pan Marian Dynarek, który w kilku słowach podkreślił wagę tej rocznicy.
Komu chwała?
Władze Gminy Ręczno z Wójtem na czele zdegustowane są przypisaniem tylko Starostwu Powiatowemu zasług przy remoncie Kościoła parafialnego w Ręcznie pod wezwaniem św. Stanisława BM.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz lokalnej prasie ukazały się informacje, że tylko dzięki Starostwu Powiatowemu doszło do realizacji tej inwestycji, zapominając jednocześnie o wkładzie finansowym z budżetu gminy w wysokości ponad 124 tys. zł w realizacji tego projektu.

Wójt Gminy znając realia i zasobność mieszkańców parafii (jednocześnie gminy) zainicjował przyznanie tych środków w ubiegłorocznym budżecie, które były wkładem własnym wymaganym ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Rozpatrywanie wniosku na Kościół zbiegło się z rozpatrywanym wnioskiem Urzędu Gminy na budowę wodociągu w Bąkowej Górze, przez co Wójt w Urzędzie Marszałkowskim był osobą rozpoznawaną jako gorąco popierająca obydwa wnioski.

Ocenę tej sytuacji pozostawiamy Państwu bez jakiegokolwiek komentarza.

Poczta pantoflowa w Ręcznie
Wśród mieszkańców Ręczna krążą pogłoski o niewłaściwym podejściu Wójta do sprawy przemieszczenia mieszkańców posesji Piotrkowska 1 do mieszkań komunalnych wygospodarowanych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia.

Podejmując taką decyzję Wójt Gminy Marek Sroka kierował się dwoma najważniejszymi aspektami. Stan techniczny budynku od dawna nie spełnia wymogów prawa budowlanego, w związku z czym Wójt odpowiada za bezpieczeństwo tych mieszkańców na mocy ustawy. Przy każdym mocniejszym "podmuchu", których na naszym terenie nie brakuje ten budynek może się poskładać jak "domek z kart".

Drugą ważną przyczyną, która pokierowała do podjęcia takiej decyzji jest poprawa estetyki centralnej części gminnej miejscowości i być może w przyszłym roku przeznaczenia tego terenu dla ogółu społeczeństwa na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach widać już jest częściowo poprawę estetyki zarówno Ręczna jaki i innych miejscowości Gminy.

Władze Gminy starają się o budowę nowych chodników, dróg i elewacji najważniejszych budynków aby osoby odwiedzające naszą gminę widziały gospodarnych, a jednocześnie pełnych poczucia estetyki włodarzy. Wiele osób przyjeżdżających z zewnątrz podkreśla poprawę estetyki na naszym terenie, co przynosi zadowolenie dla nas wszystkich.

Operator kombajnu zbożowego
OGŁOSZENIE!!!

Naczelna Organizacja Techniczna z Sieradza wraz z Urzędem Gminy Ręczno
 pragnie zorganizować szkolenie z zakresu
"Operator kombajnu zbożowego".

Planowany termin szkolenia: okres jesienno - zimowy.
Odpłatność za szkolenie szacowana jest na kwotę do 500 zł
i uzależniona jest od ilości chętnych.

Zajęcia odbywałyby się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie.
Wstępne zgłoszenia chętnych przyjmowane są w Urzędzie Gminy
pod nr tel. (0-44) 781-32-69 oraz 781-38-14.

 
Podsumowanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r.
Dnia 11 sierpnia Wójt Gminy podpisał zarządzenie dotyczące podsumowania wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r.

Na początku roku wszyscy przeżywaliśmy stresujące chwile wokół uchwalenia budżetu na 2010r. Zgodnie z ustawą budżet został uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową z ogólnymi sugestiami projektu budżetu. Z wyliczeń uzyskanych na koniec pierwszego półrocza wynika, że dochód gminy kształtuje się na poziomie 55,23%, natomiast wydatki na poziomie 44,47%. Są to ogólne cyfry przedstawiające stan finansowy naszego samorządu, który jest zgodny z wcześniejszymi zapowiedziami o nieistniejącym niebezpieczeństwie zachwiania budżetu.

Mamy nadzieję, że prace w drugim półroczu osiągną zadawalające wyniki i będą kontynuacją dobrych ekonomicznych rokowań pierwszego półrocza.

Kolektory słoneczne
Od września 2010r. należy spodziewać się nowego i taniego kredytu na zakup i montaż kompletnych zestawów kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Informację tę przekazał Prezes Zarządu NFOŚiGW Jan Rączka podczas targów POLEKO 2009 w Poznaniu.

Kredyty z 45% dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie adresowane będą do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością, na której zamierzają zamontować zakupione kolektory słoneczne oraz wspólnot mieszkaniowych. Wysokość tego kredytu będzie mogła sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kredyty oferowane będą przez wybrane sieci banków, które zaoferują prostą i tanią pomoc finansową, w oparciu o umowy wynegocjowane przez Narodowy Fundusz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. 

Na podstawie faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń środki z kredytu bankowego z dotacją NFOŚiGW wypłacane będą bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych.

Wnioski o dotację będą składane wraz z wnioskiem o kredyt w bankach, które podpiszą umowę o współpracy z NFOŚiGW. Dotacja na spłatę części kapitału kredytu bankowego wypłacana będzie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Powszechny Spis Rolny 2010
Trwają zaawansowane prace nad przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Na terenie Gminy Ręczno ze względu na jej specyfikę zaangażowanych będzie czterech rachmistrzów. Funkcję tę w poszczególnych miejscowościach będą pełnić następujące osoby:
1. Marcin Kusa - Ręczno, Stobnica, Stobnica Piła,
2. Anna Moneta - Łęg Ręczyński, Nowinki, Wielkopole, Paskrzyn,
3. Katarzyna Skrobek - Łęki Królewskie, Kolonia Reczno, Majkowice,
4. Anna Malinowska - Zbyłowice, Bąkowa Góra, Dęba, Dęba - Majstry, Będzyn.
Liderem grupy rachmistrzów i odpowiedzialnym za jej prace jest Pan Dariusz Chablewski. Prace potrwają do końca października, w tym czasie do każdego gospodarstwa rolnego rachmistrz powinien trafić dwukrotnie.

Ze względu na charakter pracy zwracamy się z prośbą o wcześniejsze przygotowanie dowodów osobistych oraz wyrozumiałość w celu sprawnego przeprowadzenia Spisu.
Remont w Ośrodku Zdrowia
Po wielu miesiącach prac nad dokumentacją, uzgodnieniami i postępowaniem przetargowym rozpoczęły się prace adaptacyjne w części pomieszczeń po byłym oddziale szpitalnym Ośrodka Zdrowia w Ręcznie.

Gmina Ręczno niewielkim kosztem uzyska trzy lokale mieszkalne o zróżnicowanym standardzie. Poprawi to w nieznaczny sposób zakres potrzeb na terenie naszej Gminy. Wybudowanie mieszkań wpłynie również na bezpieczeństwo osób obecnie zamieszkujących w lokalach komunalnych. Prace wykonuje firma "Martin" z Kawęczyna. Wstępne zakończenie prac planowane jest na koniec września.

Sesja nadzwyczajna
W czwartek 29 lipca w sali USC w Urzędzie Gminy Ręczno odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy, która miała tryb Sesji nadzwyczajnej.

Na wniosek Wójta Państwo Radni podjęli uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu piotrkowskiego w wysokości 30 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wykonanie remontu odcinka drogi pomiędzy Trzema Morgami a skrzyżowaniem na Przewóz o długości 500 m. Dzięki szybkiej reakcji Władz Gminy remont ma szanse realizacji w miesiącu sierpniu. Będzie to stanowiło integralną całość z tegorocznie wykonaną drogą na Przewóz i zakończy prace na tym odcinku.

W trakcie sesji wynikła dyskusja na temat ważności potrzeb dla mieszkańców w postaci wyboru pomiędzy przydomowymi oczyszczalniami a solarami. Wójt Gminy Marek Sroka stanowczo podtrzymuje stanowisko, że ważniejsze są przydomowe oczyszczalnie, mając na względzie nadchodzące lata 2015 - 2016, gdzie każdy mieszkaniec wsi korzystający z dopłat bezpośrednich będzie musiał wykazać co robi ze ściekami. Dalsze rozmowy na ten temat będą kontynuowane w trakcie komisji w miesiącu wrześniu.

"Zdrój" przed Urzędem Gminy
Przed Urzędem Gminy w Ręcznie zamontowano prototypowy "zdrój", który jest przyłączony do wodociągu w Ręcznie. Przyczynia się on do poprawy estetyki jaki i przydatny jest dla mieszkańców oraz przyjezdnych gości w upalne dni, których w tym roku nie brakuje.

Punkt taki jest nałożony obowiązkiem na mocy ustawy jako ogólnodostępne ujęcie dla potrzebujących mieszkańców na terenie samorządu.

Zakupy w jednostkach OSP
W okresie letnim dokonywane są prace modernizacyjne przy samochodach będących w posiadaniu OSP na terenie gminy.

Jednostka w Ręcznie za środki finansowe z budżetu gminy i Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego zakupiła i zamontowała maszt oświetleniowy na samochodzie pożarniczym IVECO. W sumie wydatkowane zostało 10 tys. zł. Lampy zamontowane na tym maszcie o łącznej mocy 1500 wat będą należycie oświetlać teren akcji ratowniczo - gaśniczych i z pewnością wpłyną na polepszenie bezpieczeństwa. Osobą odpowiedzialną za stałe utrzymanie gotowości bojowej jednostki jest Sławomir Jarosiński.

Remonty w szkołach
Okres wakacyjny jest czasem na wykonywanie wszelkiego rodzaju remontów i napraw w placówkach oświatowych. Na terenie Szkoły Podstawowej w Bąkowej Górze trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniach nauczania początkowego oraz przedszkola prowadzonego w ramach porozumienia przez Fundacje Familijny z Poznania. Dzięki tym pracom uzyskane zostaną dodatkowe, oddzielne pomieszczenia do zabawy i edukacji najmłodszych mieszkańców Bąkowej Góry i okolic.

Ogrom tych prac zostanie wykonany bezpośrednio przez Jerzego Patka wspólnie z rodzicami dzieci uczęszczających do tej szkoły. Prace nadzoruje bezpośrednio dyrektor placówki Renata Bareła.

Ogłoszenie - nabór ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki
OGŁOSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie
ogłasza nabór ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki
ZAMAWIAJĄCY: Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie
                                                            97-510 Ręczno
                                                            ul. Piotrkowska 7
                                                            tel. 44 781 32 14

Określenie przedmiotu zamówienia:

ogólny remont pomieszczeń biblioteki
Rodzaj zamówienia:
roboty remontowe
Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie remontu pomieszczeń o powierzchni 72m2. Szczegółowy zakres, zasady oceny i opis poszczególnych zadań zawiera kosztorys (do wglądu w siedzibie biblioteki).
Termin wykonania:
zakończenie do dnia 03.09.2010r.
Kryteria oceny ofert:
najniższa cena 90% i gwarancje 10%

Informacje administracyjne:
Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach nieidentyfikujących oferenta, należy składać do dnia 28.07.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie biblioteki. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana ofert po upływie terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2010r. o godz. 11:00

Uwaga! Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759) w związku z czym wybór oferty nie podlega zaskarżeniu.                                                                                                                                         Dyrektor biblioteki
                                                                                                  mgr Małgorzata Woźnica
 
III spotkanie integracyjne - "Uczeń na wsi"
16 lipca 2010r. w sali konferencyjnej GOK w Ręcznie odbędzie się III spotkanie integracyjne rodzin biorących udział w pilotażowym programie "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie".

W roku szkolnym 2009/2010 dla 17 uczniów (10 uczniów ze szkoły podstawowej, 4 z gimnazjum i 3 z ponadgimnazjalnej) PFRON Łódź przekazał na podstawie umowy środki finansowe w wysokości - 31 812 zł z przeznaczeniem na zakup przedmiotów ułatwiających naukę, opłacenie kosztów internetu, opłat czesnego. Na koniec czerwca 2010r. rozliczono kwotę 27 858,26 zł, pozostała zostanie zwrócona na konto PFRON.

VIII Forum Trzeźwościowe
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ręcznie wraz ze społecznością grupy AA "Jutrzenka" w ramach krzewienia bezalkoholowych form spędzania czasu wolnego w dniu 10 lipca 2010r. na terenie Ośrodka Sportowo - Szkoleniowego LZS w Ręcznie zorganizowała VIII Forum Trzeźwościowe i V rocznicę  grupy AA "Jutrzenka" z Ręczna.

W uroczystości tej udział wzięła społeczność Anonimowych Alkoholików z województwa łódzkiego. O godzinie 19:00 w kościele parafialnym w Ręcznie odbyła się Msza św. w intencji dalszego trwania w trzeźwości AA i ich rodzin. W mitingu otwartym, którego tematem było "smutki i radości w mojej drodze do trzeźwości" uczestniczyło 15 grup AA  i 3 AL-Anon z Bełchatowa, Radomska, Wolborza, Tuszyna, Sulejowa, Opoczna, Kurowic, Proszenia, Lgoty Wielkiej, Gorzkowic i Kodręba. Uroczystość zakończyła się bezalkoholową zabawą taneczną.

Komisja szacowania strat
Od początku lipca trwają intensywne prace w terenie mające na celu sporządzanie stosownych protokółów szkód. Gmina Ręczno wystąpiła o uznanie jej za poszkodowaną w wyniku ulewnych deszczy i powodzi z maja 2010r.

Grunty wielu gospodarstw, zwłaszcza położonych na terenach nadrzecznych znalazły się pod wodą przez co rolnicy doznali znacznego uszczerbku finansowego. We wstępnych deklaracjach znalazło się 215 gospodarstw na łączną powierzchnię około 600 ha. W trakcie spisywania protokółów ilość ta ulega obniżeniu ze względu na niespełnianie wymogów formalnych. Osoby dokonujące spisywania uskarżają się na niezwykle rozbudowaną formę protokółu szkodowego, przez co wydłużony jest czas pracy. Protokóły te w komplecie trafią do Urzędu Wojewódzkiego celem dalszej weryfikacji i oceny.

Droga na Przewóz
Po wielu latach udało się urzeczywistnić marzenia mieszkańców Przewozu o budowie drogi do ich miejscowości. Trwają prace wykończeniowe przy rozbudowanym odcinku 2 km drogi, z czego 1,5 km ma nawierzchnię bitumiczną.

Największym problemem było uzyskanie gruntu na budowę drogi gminnej od Dyrekcji Lasów Państwowych, lecz w wyniku wzmożonych działań w roku 2007 udało się załatwić w niespełna rok czasu. Łączny koszt budowy tej drogi zamyka się kwotą 600 tys. zł, z czego 105 tys. zł gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2010 wykonano ze względów finansowych odcinek 2 km, ale w zamierzeniach jest budowanie dodatkowo odcinka przez miejscowość Przewóz, na który jest już wykonana dokumentacja.

Budowa oświetlenia
Trwają prace końcowe i przygotowanie do odbioru budowy oświetlenia na miejscowości Stobnica - Trzy Morgi. Wykonano oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku blisko 1,5 km, będącego dojazdem do popularnej miejscowości rekreacyjnej. Ze względu na długi okres prac odbiorowych wykonawstwo całego zadania zamknie się w okresie 3 miesięcy. Łączny koszt całej inwestycji zamknął się kwotą 30 tys. zł.

Następnym etapem uzupełniania oświetlenia jest budowa oświetlenia od szkoły do przystanku autobusowego w Stobnicy. Wykonawstwo tej inwestycji jest planowane na końcowe miesiące bieżącego roku. Dzięki temu skończą się problemy z brakiem oświetlenia i poruszaniem się pieszych w miesiącach jesiennych, którzy byli niewidoczni dla przejeżdżających samochodów.

Dzień Amerykański
4 lipca 2010r. na Górce Parafialnej w Ręcznie odbył się piknik pod nazwą Dzień Amerykański. Organizatorzy imprezy wybrali tę datę, gdyż właśnie tego dnia w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Niepodległości upamiętniający ogłoszenie Deklaracji Niepodległości (w 1776r.) będącej aktem prawnym uzasadniającym prawo kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej do wolności i niezależności od króla Wielkiej Brytanii.

W imprezie wzięło udział ponad 800 osób, w tym głównie dzieci, dla których nie zabrakło przeróżnych atrakcji. Największą z nich była niewątpliwie wioska indiańska składająca się z pięciu ogromnych namiotów zwanych tipi. Namioty można było nie tylko podziwiać, ale również bawić się w nich w małych Indian. Dzieci miały również okazję postrzelać z łuku i poznać tradycyjne zabawy indiańskie, zaś wszyscy uczestnicy mogli spróbować  sił w tańcach plemiennych. A wszystko to dzięki członkom Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, którzy przyjechali do Ręczna z Uniejowa, aby zaprezentować niezwykle barwne stroje, tradycję i kulturę Indian, pierwszych mieszkańców Ameryki. Do zabawy można się było przygotować malując buzie na specjalnym stoisku. Ale tego dnia malowano nie tylko barwy wojenne na policzkach, można było również wziąć udział w malowaniu 15 - metrowego komiksu ilustrującego historię Stanów Zjednoczonych. Komiks posłużył potem jako pomoc naukowa dla wszystkich chętnych do udziału w konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Warto nadmienić, iż cała historia została napisana po angielsku. W międzyczasie można było oglądać pokaz akrobacji na rowerach  w wykonaniu młodych, utalentowanych członków Czartoria Racing Team z Ręczna.

W punkcie gastronomicznym królowała kuchnia amerykańska, a więc hot - dogi, popcorn, naleśniki, zupa meksykańska, szarlotka i coca - cola. Dla miłośników rodzimej kuchni regionalnej przygotowano jak zwykle pyszny kugiel i pierogi. Impreza odbyła się dzięki wielu życzliwym i otwartym osobom, jakich w Gminie Ręczno nie brakuje. Są wśród nich Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ręczno działający w ramach projektu PPWOW, członkowie Parafialnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, młodzież zrzeszona w KSM, Ksiądz Proboszcz oraz wielu społeczników.

Zwiększenie środków finansowych w ramach PPWOW
W pierwszych dniach lipca Wójt Gminy podpisał aneks do umowy związanej z Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Gmina Ręczno otrzymała dodatkowo kwotę 15 500 zł, które będą przeznaczone na wsparcie działalności Chóru Jana oraz na warsztaty florystyczne dla mieszkańców Gminy.

Program ten zaistniał w 2009 roku i będzie kontynuowany do końca trzeciego kwartału. W sumie Gmina Ręczno otrzymała kwotę blisko 200 tys. zł, które przeznaczyła na rozwój integracji społecznych.

Most na rzece Pilica
Zgodnie z ustaleniami z początku roku Wójt Gminy Ręczno oraz Wójt Gminy Aleksandrów zabiegają o kontynuowanie prac związanych z budową przeprawy na rzece Pilica, która połączyłaby dwie sąsiadujące gminy.

Władze samorządowe zadeklarowały stosowną uchwałę dofinansowania prac dokumentacyjnych związanych z realizacją tej inwestycji. Starostwo Powiatowe obiecuje rozpoczęcie prac z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko jako wstępu niezbędnego do rozpoczęcia procedury. 

Wójt Gminy Ręczno odwiedził Obwód Drogowy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Przedborzu. Obejrzał zeskładowane elementy tej przeprawy. Są one pomalowane i zakonserwowane, w należytym stanie oczekują na zamontowanie aby przybliżyć do siebie Ręczno i Aleksandrów.

Anonim
W ostatnich dniach Wójt Gminy Ręczno jest zdegustowany dziwnym anonimem, który trafił do Piotrkowa Trybunalskiego (Prokuratura i lokalne dzienniki) dotyczącym dowozu dzieci na terenie Gminy Ręczno.

Sprawa dotyczy głównie dowożenia dzieci do szkoły podstawowej w Stobnicy z miejscowości Paskrzyn przy braku wymaganych 3 kilometrów. Argument przedstawiony przez Wójta świadczy, że ważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców, którzy muszą docierać do szkoły wzdłuż drogi wojewódzkiej 742 o bardzo dużym natężeniu ruchu. Bardzo podobnym przykładem mrożącym krew w żyłach jest droga pomiędzy Bilską Wolą a Dorotowem.

Wójt jest osobiście bardzo zdziwiony postawą autora tego anonimu, który przedkłada finanse gminy nad bezpieczeństwo jak i łatwość dojazdu do poszczególnych szkół.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
W środę 23 czerwca odbyły się dwie uroczystości związane z kończącym się rokiem szkolnym. O godzinie 10:00 Wójt Marek Sroka uczestniczył w jednej , na którą został zaproszony - oficjalnej uroczystości zakończenia nauki w Bąkowej Górze. Zgodnie z tradycją lat poprzednich wręczył cenne nagrody dla uczennic: Weroniki Stańczak, Sylwii Woźniak i Patrycji Zygmunt za 100% frekwencję w przeciągu całego roku szkolnego. W gorących słowach pogratulował wspaniałej współpracy pomiędzy Radą Rodziców a Dyrekcją i gronem pedagogicznym, co zaowocowało ostatnio wycieczką do Zakopanego dla całej szkoły.

W godzinach południowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Ręcznie Wójt zaprosił na spotkanie prymusów kończących III klasę gimnazjum, byli to: Patrycja Banaszczyk, Zuzanna Fijołek, Joanna Lasek, Michalina Wojtyła, Adam Zimny, Klaudia Zawada, Marta Strychalska, Żaneta Jasińska, Monika Gładysz. Młodzież otrzymała od Wójta cenne nagrody książkowe, które z pewnością będą należycie wykorzystywane w nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Wójt Gminy Marek Sroka składając życzenia napomniał aby absolwenci zawsze pamiętali o Gminie Ręczno i rozsławiali w swoim dorosłym życiu dobre zdanie o tutejszych szkołach.
Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych
Gmina Ręczno otrzymała dotację w wysokości 5 926 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów kl. I - III Szkoły Podstawowej w Ręcznie. W 2009 r. dotację otrzymały również Szkoła Podstawowa w Stobnicy i  w Bąkowej Górze.

Dzięki otrzymanej dotacji i utworzeniu miejsc zabaw uczniowie będą mieli zapewnione bezpieczne warunki nauki i wychowania. W ramach otrzymanych środków zakupywane są wyposażenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia pod nazwą "Gry i zabawy w nauczaniu zintegrowanym".

Zbiórka darów dla powodzian
W minionym tygodniu mieszkańcy Gminy Ręczno gromadzili dary dla powodzian. Łącznie zebrano ponad 2 tony wody pitnej, żywności oraz środków czystości.

W sobotę 19 czerwca około godziny 19:00 transport z darami dotarł do miejscowości Winiary, gmina Dwikozy, powiat sandomierski. Mieszkańcy Winiar dopiero od kilku dni mogą korzystać z dróg, które były zalane. Od 17 czerwca mają prąd i to nie we wszystkich gospodarstwach.

Transport został przekazany Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Panu Waldemarowi Kocel oraz jego żonie, Radnej Annie Kocel. Mieszkańcy Winiar nie kryli wzruszenia i wdzięczności. Dary zostały przekazane w niedziele, bezpośrednio po mszach świętych w kościele w Winiarach.

Szacowanie strat rolniczych
W końcówce miesiąca czerwca trwają prace związane z szacowaniem strat powstałych po obfitych deszczach i rozlaniu rzeki Pilica z okresu ostatnich dni maja. O przyznanie pomocy zgłosiło się ponad 200 gospodarstw podając łącznie ponad 500 ha użytków rolnych.

Obecnie trwają szczegółowe prace mające na celu zebranie informacji potrzebnych do sporządzenia protokołu, który w podobieństwie do protokołu z opieki społecznej o zasiłek celowy jest bardzo rozbudowany.

Komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy, Izby Rolniczej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego będzie musiała dokonać wnikliwej oceny wielkości poniesionych strat. W ramach pracy tej komisji rolnicy będą mogli skorzystać z kredytów preferencyjnych.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania
dla mieszkańców Gminy Ręczno
za dary serca dla nas powodzian
mieszkańców miejscowości Winiary Gmina Dwikozy

Z sympatią i wielkim podziękowaniem

Prezes OSP Winiary
Waldemar Kocel
Radna
Anna Marta Kocel

Winiary 19.06.2010r.

 
XVI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży
Pierwsza połowa czerwca była szczególnie doniosła dla dwojga uczniów z terenu Gminy Ręczno. Uczestniczyli oni jako jedyni przedstawiciele z terenu powiatu piotrkowskiego w obradach i pracach XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się pod hasłem "Nasz samorząd uczniowski".

W tegorocznej edycji wymogiem na etapie konkursowym było przygotowanie debaty na terenie swojej szkoły na temat pracy i wizji formy działalności samorządu uczniowskiego. Praca konkursowa wykonana przez Justynę Sroka i Adama Kopackiego pod czujnym okiem Pani Bogumiły Stojeckiej - nauczyciela wiedzy o społeczeństwie ze szkoły w Ręcznie została wysoko oceniona i dzięki temu ta dwójka młodych ludzi zasiadła w ławach poselskich dnia 1 czerwca.

Dnia 17 czerwca nastąpiło oficjalne zakończenie prac związanych z tegoroczną edycją i wspólne spotkanie wszystkich 29 posłów z terenu naszego województwa z władzami oświatowymi i samorządowymi, na którym podsumowano wyniki i wręczono drobne upominki. Wszyscy życzyli sobie ponownego spotkania za rok w takiej samej, wspaniałej atmosferze.
 
Uroczystość dekoracji madalem "Order Serca Matki Wsi"
W sobotę 29 maja w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie odbyła się doniosła uroczystość dekoracji medalem "Order Serca Matki Wsi". Otrzymało je 33 czołowe postacie życia społecznego i rolniczego z terenu Gminy Ręczno. Uroczystość ta była jednym z elementów obchodzonego trzy dni wcześniej Dnia Matki.

W trakcie uroczystości krótki program artystyczny przedstawiła grupa dzieci i młodzieży pod kierunkiem mgr Małgorzaty Olszta. Przy kawie i słodyczach dokonano podsumowania walorów pracy społecznej na terenach wiejskich. Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno z Panią Prezes Ireną Piątek przy współudziale Wójta Gminy Marka Sroka.

Dzień Matki
Dnia 26 maja w czwartek w godzinach popołudniowych w miejscowości Majkowice odbyła się uroczystość związana z przypadającym w tym dniu - Dniem Matki.

Organizatorami było Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowicach. Panie z tej organizacji zadały sobie wiele trudu, pracy aby Dzień Matki nabrał wymownego charakteru.

Część artystyczną zaprezentowały dzieci, młodzież z Majkowic oraz Państwo Irena i Marian Chmielewscy. Piękne występy wraz z ciepłymi słowami wzruszały i wprowadzały w stan refleksji.

Gościem specjalnym była Pani Marianna Przewoźnik - poetka wywodząca się z Majkowic, która wspominała dzieciństwo i lata młodości, a także prezentowała swoją twórczość.

Po części artystycznej Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało przepyszny, ciepły posiłek oraz mnóstwo słodkości. Wszyscy obecni byli pełni podziwu dla Pań z KGW w Majkowicach. Jesteśmy przekonani, że jest to nie ostatnia uroczystość organizowana w tej miejscowości.

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi w Ręcznie
W dniu 23 maja 2010 roku w Ręcznie w "Domu Pracy Twórczej", odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Parafialny Klub HDK - PCK. Do oddania zgłosiło się 17 osób, którzy w sumie oddali 7 litrów i 650 ml. krwi. Warto podkreślić, że w większości były to młode kobiety, które stanowią trzon klubu krwiodawców.

W tym samym dniu Parafialny Klub HDK - PCK zorganizował w Gminnym Ośrodku Kultury podsumowanie konkursu na temat wiedzy o krwi i honorowym krwiodawstwie. Do finału zakwalifikowały się cztery panie - Emilia Konarska, Bożena Malinowska, Paulina Nowakowska i Marta Strychalska, które odpowiadały na wylosowane przez siebie pytania, wszystkie wykazały się dużą wiedzą. Najpełniejszą wiedzą wykazała się Emilia Konarska zajmując I miejsce. Wszystkie uczestniczki finału otrzymały nagrody ufundowane przez miejscowych darczyńców. W spotkaniu poza krwiodawcami, obecni byli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, przedstawiciele miejscowych przedsiębiorców oraz mieszkańcy Ręczna. Na zakończenie w grupach, przy poczęstunku toczyła się dyskusja o dalszych planach i działaniach klubu.

II Turniej o Puchar Wójta Gminy Ręczno w podnoszeniu ciężarów
22 maja w Ręcznie odbył się II Turniej o Puchar Wójta Gminy Ręczno w podnoszeniu ciężarów. Turniej zakończył się dużym sukcesem dla podopiecznych Aleksandry Siwochy z klubu LUKS "Sparta" Ręczno. Dla Damiana Lewańskiego , jego siostry Kingi oraz Tomasza Błędniaka były to drugie zawody w barwach klubu z Ręczna. Cała trójka zdobyła dla klubu 30 punktów co dało w punktacji drużynowej czwartą lokatę. Zaś w punktacji sinclair'a wśród dziewcząt, na 3 miejscu, z brązowym medalem i dobrym wynikiem w dwuboju uplasowała się zawodniczka "Sparty" Kinga Lewańska.

Poniżej punktacja sinclair'a chłopców, dziewcząt i punktacja klubowa.

Dziewczęta:

1. Łącka Magdalena - LUKS Gryf Bujny - 117,04 pkt. sinclair'a; 82 (37+45)
2. Zawada Justyna - LUKS Gryf Bujny - 116.97; 74 (30+44)
3. Lewańska Kinga - LUKS "Sparta" Ręczno - 93,19; 60 (25+35)

Chłopcy:

1. Krawczyk Łukasz - LKS EKOPAK Dobryszyce - 344,64; 272 (115+157)
2. Kałwak Przemysław - LKS Opocznianka Opoczno - 314,75; 240 (110+130)
3. Wawrzeczko Łukasz - LKS EKOPAK Dobryszyce - 310,11; 248 (111+137)

Punktacja drużynowa:

1. LKS EKOPAK Dobryszyce - 69 pkt.
2. LUKS Gryf Bujny - 67
3. LKS Gałkówek - 57
4. LUKS "Sparta" Ręczno - 30
5. LKS Włókniarz Konstantynów - 15
6. LKS Opocznianka Opoczno - 12

Pomoc finansowa dla trzech instytucji z terenu Powiatu Piotrkowskiego
W trakcie XXIV Sesji Rady Gminy Ręczno Radni Gminy przyjęli propozycję Wójta w formie uchwał o udzieleniu pomocy finansowych dla trzech instytucji z terenu regionu piotrkowskiego.

Największą pomoc finansową w kwocie 15 000 zł. udzielono dla Starostwa Powiatowego na rozpoczęcie działań związanych z tworzeniem dokumentacji na budowę przeprawy przez rzekę Pilica. Według obecnych ustaleń jest to 1/3  kosztów jako udział własny dla zadania, które jest prowadzone przez Gminę Aleksandrów i Starostwo Powiatowe. Wójt Gminy Ręczno widzi iskierkę nadziei, że nareszcie inwestycja o którą się starano przez wiele lat zaczyna nabierać namacalnego kształtu.

Drugą instytucją, która otrzyma wsparcie finansowe jest Szpital Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, który otrzyma kwotę 3 700 zł. zgodnie z algorytmem stosowanym na terenie Powiatu Piotrkowskiego. Szpital prosił o środki finansowe na poprawę wyposażenia przychodni chirurgicznej, co na pewno przyniesie wymierne efekty dla zdrowia mieszkańców całego powiatu.

Trzecią jednostką, która otrzyma wsparcie są Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Sulejowa. Kwota 3 000 zł. przyznana dla tej instytucji jest wyrazem poparcia i solidaryzmu dla bardzo ciężkiej pracy z grupą ludzi niepełnosprawnych. Również mieszkańcy Gminy Ręczno korzystają z dobrobytu tej placówki, co znacznie przeważyło w osiągnięciu poparcia dla udzielenia niewielkiego wsparcia finansowego.

Mimo skromnego budżetu udało się udzielić pomoc finansową jako oznakę wspólnych starań na poprawę warunków życia dnia codziennego nas wszystkich - mieszkańców Gminy Ręczno i Powiat Piotrkowskiego.
 
Uroczystość związana z 64. rocznicą śmierci 12 żołnierzy KWP
W sobotę 8 maja na terenie miejscowości Bąkowa Góra  odbyły się uroczystości związane z 64. rocznicą śmierci 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się na cmentarzu parafialnym w Bąkowej Górze w pobliżu mogiły zamordowanych żołnierzy, gdzie odprawiono polową Mszę św. oraz na dziedzińcu szkolnym, gdzie odbyła się część artystyczna.

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Bąkowej Góry przedstawili montaż słowno - muzyczny  upamiętniający tragiczne wydarzenia z przełomu kwietnia i maja 1946r.

Po zakończeniu części oficjalnych wszystkich gości poczęstowano żołnierską grochówką, co podkreśliło charakter tej uroczystości obchodzonej co roku dla upamiętnienia tych wydarzeń.

Turniej Szachowy
W niedzielę 9 maja w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Ręczno i Przewodniczącej Rady Gminy Ręczno.

Udział w nim wzięło  10 zawodników, co można uważać za duży sukces jak na tak małą Gminę. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych - seniorzy oraz juniorzy.
W kategorii seniorów puchar Wójta Gminy Ręczno za zwycięstwo otrzymał Pan Andrzej Krasoń. Drugie miejsce zajął  Krzysztof Krasoń, natomiast trzecie miejsce zajął Bartosz Krasoń za co otrzymali okazjonalne upominki.
Za zajęcie czwartego i piątego miejsca Piotr Krasoń i Dominik Kręglewski otrzymali okazjonalne dyplomy.
W kategorii juniorów nagrody wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy - puchar otrzymał Tomasz Cieślik. Drugie miejsce zajął Adam Zimny, a trzecie Kacper Kołodziejczyk za co otrzymali okazjonalne prezenty. W tej samej kategorii wiekowej startował również Łukasz Zimny oraz Filip Popielski, który zajął czwarte miejsce i dodatkowo otrzymał nagrodę dla najmłodszego uczestnika.

Organizatorem niedzielnego spotkania był Pan Jan Broszkowski, natomiast sędzią odpowiedzialnym za sprawne przeprowadzenie turnieju był Pan Krzysztof Mroczkowski z Gorzkowic - czynny propagator idei sportu szachowego na terenie Powiatu Piotrkowskiego.

Mamy nadzieję, że spotkanie to stanie się zaczątkiem nowej formy spędzania wolnego czasu przez młodzież i mieszkańców Gminy Ręczno.

Gminna Spółka Wodna
Dnia 5 maja w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ręcznie odbyło się spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych działaniem Gminnej Spółki Wodnej na terenie Gminy Ręczno.

Z ramienia Starostwa Powiatowego jako jednostki nadzorującej działania struktur Gminnych Spółek Wodnych udział wziął Pan Sylwester Baliński. W trakcie spotkania zawarto wspólne porozumienie o utworzeniu oraz przyjęto projekt statutu celem dalszej rejestracji Gminnej Spółki Wodnej.

XXIV Sesja Rady Gminy
W czwartek 29 kwietnia odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, której jednym z najważniejszych punktów było przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009.

Przed podjęciem głosowania została odczytana informacja o pracy oraz opinia o wykonaniu budżetu wydana przez Komisję Rewizyjną. Następnie została odczytana uchwała II/65/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ręczno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ręczno. Materiałem wyjściowym do wydania tej opinii było również rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009r. wraz z niezbędnymi załącznikami.

Mimo pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej Rada Gminy nie przyjęła uchwały stosunkiem głosów 8:6 (przy jednym wstrzymującym) o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009. Nie wskazano żadnej przyczyny takiego sposobu głosowania, co daje wiele do myślenia w roku 2010.

Komisja Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Ręczno
23 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Ręczno. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Komisji p. Marian Dynarek zapoznał zebranych z materiałem upamiętniającym 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 70. rocznicę katyńskiej tragedii.

Po części odbytej w Urzędzie Gminy Komisja udała się na miejscowe nekropolie celem naniesienia narodowych symboli na mogiłach powstańców, legionistów, partyzantów i żołnierzy I i II wojny światowej
.
 
Wsparcie finansowe działalności sportowej
W połowie kwietnia podpisano umowy na wsparcie finansowe działalności sportowej na terenie Gminy Ręczno.   
W wyniku konkursu kwotę 10 000 zł. uzyskał Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Czartoria "Ręczno na działania związane z piłką nożną oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" kwotę 6 000 zł. na działania związane z podnoszeniem ciężarów.

Są to niewielkie kwoty finansowe, które maja na celu pozyskiwanie dalszych możliwości dofinansowań.
Życzymy powodzenia w rozgrywkach roku 2010 i osiągania jak najlepszych efektów w zakresie rozwoju sportu.  
Msza św. w intencji tragicznie zmarłych uczestników katastrofy w Smoleńsku
W piątek 16 kwietnia w okresie żałoby narodowej odbyła się uroczysta Msza św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Bąkowej Górze. Była to msza zorganizowana przez mieszkańców jako hołd dla tragicznie zmarłych uczestników "narodowej pielgrzymki" do Katynia.

Udział wzięły poczty sztandarowe jednostek OSP działających na terenie parafii Bąkowa Góra oraz Szkoły Podstawowej im. Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze.
Urząd Gminy reprezentowali Wójt Gminy Marek Sroka z małżonką oraz Sekretarz Gminy Maria Lesiakowska z mężem.

Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów na pomnikach cmentarza w Bąkowej Górze, które miało wymowny, symboliczny charakter.

 
Uroczystość setnej rocznicy urodzin generała Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca"

W niedzielę Palmową delegacja z Gminy Ręczno, której przewodniczył Wójt Gminy Marek Sroka uczestniczyła w uroczystościach setnej rocznicy urodzin generała Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca".

Po Mszy Św. odprawonionej w Kościele Frańciszkanów udano się na cmentarz gdzie przy symbolicznym grobie - pomniku Dowódcy i członków sztabu Konspiracyjnego Wojska Polskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.

Śmigus Dyngus w Ręcznie

Zgodnie z tradycją w lany poniedziałek jednostka OSP w Ręcznie objechała teren swojego działania nie szczędząc wody dla mieszkańców.
Odbyło się to z ogromnym wyczuciem i smakiem chcąc podtrzymać staropolską tradycję. Większość mieszkańców oczekiwała wizyty i uważałaby za nietakt gdyby ich nie odwiedzono. Mimo chłodnego poniedziałku wszyscy byli zadowoleni i będą oczekiwać za rok ponownych odwiedzin.

Powiatowy Przegląd Stołów i Palm Wielkanocnych

Koło Gospodyń Wiejskich z Kolonii Ręczno w dniu 28.03.2010 r. uczestniczyło w Powiatowym Przeglądzie Stołów i Wielkanocnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. zaprosiło reprezentacje gmin oraz szkół prowadzonych przez powiat do udziału w szóstej edycji imprezy. Mieszkanki naszej gminy godnie zareprezentowały swoje umiejętności kulinarne, co wyrażało się stałym oblężeniem stołu przez zwiedzających.

Posiedzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Ręczno

W ostatnich dniach marca odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ręczno. Tematem spotkania było podsumowanie działalności za rok 2009 oraz określenie kierunków pracy na rok 2010. Wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Marek Sroka, który podziękował za trud i pracę włożoną na rzecz lokalnej społeczności, zwłaszcza przy prowadzeniu działań w ramach PPWOW w miejscowościach Ręczno oraz Majkowice. Jednym z punktów było również wybór nowego Skarbnika Stowarzyszenia. W wyniku przeprowadzonego głosowania została wybrana p. Grażyna Mendowska

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,