strona główna Biuletyn Informacji Publicznej województwo łódzkie powiat piotrkowski
strona główna 24 Września, 2018 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor  

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Warto wiedzieć
Aktualności
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Ogłoszenia o konkursach
Informacje Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Urząd
Urząd Gminy
Władze
Rada Gminy
Uchwały Rady
Gminy Ręczno
Podatki
i opłaty lokalne
Gospodarka odpadami

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA
PODAWCZA

Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działaności Gospodarczej
Gmina
O gminie
Oświata
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje pozarządowe
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz Imprez Kulturalnych w Gminie Ręczno
Sport
Komunikacja
Informator
Jeśli chcesz być informowany
na bieżąco o wydarzeniach,
wprowadź tu swój e-mail
.

 
STATYSTYKA
 
 dodaj do ulubionych  mapa serwisu
 galeria     księga gości
 ustaw jako startową
«Ogłoszenia o konkursach»
Ogłoszenie o otwartym konkursie
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki i edukacji w 2011 roku w Gminie Ręczno

OGŁOSZENIE 

 Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr I/7/2010 Rady Gminy Ręczno z dnia 30 listopada 2010r. Wójt Gminy Ręczno, w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki i edukacji w 2011 roku w Gminie Ręczno oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji . 


 
Ogłoszenie o wynikach konkursu
 

Ręczno, dn. 09.06.2010 r.

OGŁOSZENIEOgłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:


Zadanie 1:

 1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa obejmujące organizację rajdów, zlotów, spływów kajakowych, zawodów, wycieczek, imprez o charakterze turystycznym, oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców gminy.

Zadanie 2:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna, obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w piłkę nożną, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Klub Sportowy „BG Sport”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna, obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w piłkę nożną, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.

4 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa obejmujące organizację rajdów, zlotów, spływów kajakowych, zawodów, wycieczek, imprez o charakterze turystycznym, oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców gminy.

7000,00 zł

Wójt Gminy
Marek Sroka

Ręczno, dn. 07.05.2010 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie współpracy organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Wójt Gminy Ręczno ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie:

Zadanie 1:

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa obejmujące organizację rajdów, zlotów, spływów kajakowych, zawodów, wycieczek, imprez o charakterze turystycznym, oraz innych form służących rozwojowi krajoznawstwa i turystyki dla mieszkańców gminy.

Zadanie 2:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna, obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w piłkę nożną, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.


I. W konkursie mogą brać udział:

 1. organizacje pozarządowe

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku:

 • zadanie 1 – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – 7000 zł

 • zadanie 2 – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 4000 zł

W 2009 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: szkolenia w zakresie piłki nożnej przeznaczono dotację w kwocie -15000 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

IV. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. wartość merytoryczną oferty,

 2. koszt realizacji projektu, oczekiwaną wartość dotacji organizacji pozarządowej oraz podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy,

 3. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, wykwalifikowana kadra, wolontariat)

 4. dotychczasową współpracę z Gminą,

 5. mile widziane opinie i referencje udzielone przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

VI. Do oferty należy załączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) aktualny dokument potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania
w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) kosztorys realizacji zadania Gminy,

4) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,

5) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.

VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:

 • oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył się lub rozliczył się po upływie określonego terminu,

 • oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,

 • oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie,

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:

a) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.

b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)

c) miejscem realizacji zadania jest teren gminy Ręczno.

IX. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2010 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego” w sekretariacie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pok. nr 2.

Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 7 dni od daty zamknięcia konkursu.

X. Ogłoszenie umieszcza się na w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno – www.bip.reczno.akcessnet.net oraz na stronie Urzędu Gminy – www.reczno.pl

Wójt Gminy
Marek Sroka

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ręczno, dn. 09.04.2010 r. 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


Gmina Ręczno informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

 1. Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna

 2. Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – podnoszenie ciężarów


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czartoria”

Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna

10 000,00 zł

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”

Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – podnoszenie ciężarów

6000,00 zł


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie współpracy organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Wójt Gminy Ręczno
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I. W konkursie mogą brać udział:
1. organizacje pozarządowe
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

II. Rodzaj zadania:
1. Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – piłka nożna, obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w piłkę nożną, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.
2. Organizowanie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – podnoszenie ciężarów - obejmującego organizowanie zawodów sportowych i turniejów w podnoszeniu ciężarów, wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i naprawę posiadanego), szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Ręczno, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej, przejazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku:
1. zadanie 1 – szkolenie w zakresie piłki nożnej – 10000 zł
2. zadanie 2 – szkolenie w zakresie podnoszenia ciężarów – 6000 zł
W 2009 r. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: szkolenia w zakresie piłki nożnej przeznaczono dotację w kwocie -15000 zł
 
IV. Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XXI/137/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

W celu przeprowadzenia procedury konkursowej Wójt Gminy powołuje komisję konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.

V. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę:
1. zgodność projektu „Programem współpracy Gminy Ręczno z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok” oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej i podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
2. wartość merytoryczną oferty,
3. koszt realizacji projektu, oczekiwaną wartość dotacji organizacji pozarządowej oraz podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy,
4. doświadczenie i możliwość realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza, zaplecze, wykwalifikowana kadra, wolontariat)
5. dotychczasową współpracę z Gminą,
6. mile widziane opinie i referencje udzielone przez organy administracji rządowej lub samorządowej.

VI. Do oferty należy załączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) aktualny dokument potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania
w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) kosztorys realizacji zadania Gminy - wykaz podobnych zadań realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat wraz z rekomendacjami,

4) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,

5) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.


VII. Odrzuceniu podlegają oferty, w przypadku gdy:
- oferentem jest podmiot, który w minionym roku udzielonej dotacji nie rozliczył się lub rozliczył się po upływie określonego terminu,
- oferta została złożona po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie,
- oferta została sporządzona na druku innym niż podany w ogłoszeniu o konkursie,

VIII. Termin i warunki realizacji zadań:
a) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
b) warunki realizacji zadania zostaną określone umową (wzór umowy stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207)
c) miejscem realizacji zadania jest teren gminy Ręczno.

IX. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2010 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu" w sekretariacie Urzędu Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, pok. nr 2.

Oferty zostaną rozpatrzone dnia 9 kwietnia 2010 r. przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy
Marek Sroka
 Projekt umowy
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta

ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W GMINIE RĘCZNO

PPWOW

KAPITAŁ LUDZKI

GALERIA

 

Serwis Informacyjny Gminy Reczno - www.reczno.pl, Ręczno, województwo łódzkie, powiat piotrkowski, gmina Ręczno, samorząd, agroturystyka, odpoczynek,